24 Angel busnes Yn Uno i Gefnogi Concentric Health sy'n seiliedig yng Nghaerdydd gyda Buddsoddiad o £500,000

Carol-Hall
Rheolwr Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ed Parkinson a Dafydd Loughran.

Mae syndicet o 24 o angylion busnes wedi cwblhau buddsoddiad o £500,000 yn Concentric Health, busnes technoleg iechyd yng Nghaerdydd sy'n trawsnewid sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud am ein hiechyd gyda chymhwysiad cydsyniad digidol i driniaeth newydd sy'n arwain y farchnad.

O dan arweiniad y buddsoddwr technoleg arweiniol Ed Parkinson, mae'r syndicet wedi buddsoddi £345,000, ynghyd â £72,500 o arian cyfatebol o Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru Banc Datblygu Cymru a £82,500 gan fuddsoddwyr preifat eraill. Bydd y buddsoddiad ecwiti yn cyflymu'r broses o gyflawni contractau chwe ffigur diweddar ac yn helpu i ariannu'r broses o recriwtio tair rôl newydd.

Wedi'i sefydlu gan y clinigwyr Dafydd Loughran ac Edward St John, a'r Prif Swyddog Technoleg Martyn Loughran, lansiwyd Concentric yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd y Coleg Imperial. Erbyn hyn mae cwsmeriaid hefyd yn cynnwys Ysbytai Prifysgol Rhydychen, Chelsea a San Steffan, Royal Cornwall, Bae Abertawe, ac Ymddiriedolaethau GIG Calderdale & Huddersfield.

Roedd Concentric yn un o ddeg busnes cychwynnol twf uchel yn y DU a ddewiswyd gan y cawr technoleg Google i gymryd rhan yn eu Rhaglen Drochi yn 2020 a sicrhaodd gyllid hefyd gan Innovate UK. Ers hynny, mae'r busnes twf cyflym wedi datblygu i fod y cymhwysiad cydsyniad digidol ehangaf a ddefnyddir yn y GIG, categori cynnyrch sy'n cael ei flaenoriaethu ar hyn o bryd i gael ei ariannu gan y GIG i gyflymu adferiad ar ôl y pandemig.

Dywedodd Dr Dafydd Loughran, Prif Weithredwr Iechyd Concentric: “Mae'r pandemig wedi taflu goleuni ar y cyfleoedd i dechnolegau iechyd digidol drawsnewid ein profiadau o ofal iechyd - fel clinigwyr a chleifion. Nid yw'r broses gydsynio - sgwrs frysiog yn draddodiadol ar fore'r feddygfa wedi'i dogfennu ar ffurflen gydsyniad copi carbon - wedi bod yn addas at y diben ers cryn amser. Mae trawsnewidiad digidol Concentric o'r broses gydsynio yn un rhan o'r pos yn y broses o gyflawni gofal iechyd sy'n canolbwyntio ar y claf, sy'n seiliedig ar werth - gan ddefnyddio prosesau a meddalwedd arloesol a greddfol i gynorthwyo cleifion i wneud y penderfyniadau cywir ar eu cyfer nhw eu hunain.

“Mae cyfran sylweddol o’r rownd fuddsoddi hon wedi dod gan Lawfeddygon Ymgynghorol gan ddefnyddio Concentric yn eu hymarfer beunyddiol a gyda chefnogaeth ein buddsoddwyr profiadol a’r Banc Datblygu, mae gennym y cyfalaf a’r arbenigedd i gynyddu graddfa’n llwyddiannus yn y DU ac yn fyd-eang dros y 18 mis nesaf. Rwy'n arbennig o falch o groesawu Ed Parkinson fel ein prif fuddsoddwr a'n Cyfarwyddwr Buddsoddi ar y cam hwn o'n taith. Roedd yn allweddol wrth ddod â'r syndicet at ei gilydd ac mae ganddo hanes profedig o gynyddu graddfa busnesau ystwyth technoleg fyd-eang. ” 

Dywedodd Ed Parkinson, Buddsoddwr Arweiniol ar gyfer y syndicet buddsoddi angylion: “Mae Concentric yn blatfform sydd wedi’i brofi gan y farchnad, sydd eisoes yn gwella bywydau cleifion a’u llawfeddygon yn rhai o’r ysbytai prysuraf yn y GIG; llwyddiant enfawr i gwmni mor ifanc. Edrychaf ymlaen at gefnogi’r busnes Cymreig cyffrous hwn wrth iddynt gynyddu eu graddfa ledled y DU a thu hwnt. ”

Mae Darran Evans yn un o'r buddsoddwyr sy'n gweithio ochr yn ochr ag Ed Parkinson fel rhan o'r syndicet. Meddai: “Roeddwn yn falch iawn o ymuno â’r syndicet hwn. Sicrhaodd Ed fod aliniad barn ymhlith aelodau'r grŵp. Fel ein harweinydd, roedd Ed yn ymwneud yn llawn â'r busnes ac yn bod yn agored ac yn dryloyw gydag aelodau syndicet bob amser. Yn fwy na hynny, o ystyried gwybodaeth gynyddol Ed o'r gofod cyffredinol y mae Concentric yn gweithredu ynddo a'i brofiad a'i rinweddau personol, roeddwn yn hapus iawn i ymuno ag ef i fuddsoddi yn y cwmni cyffrous hwn."  

Carol Hall yw Rheolwr Rhanbarthol Angylion Buddsoddi Cymru. Meddai: “Mae hwn yn syndicet trawiadol sydd â gwerth gwirioneddol i'w ychwanegu at Concentric wrth i'r busnes gynyddu ei raddfa'n rhyngwladol. Mae'n ymdrech tîm gwirioneddol.

“Mae’r fargen hon yn cynrychioli gwir werth syndiceiddio gydag Ed a’r buddsoddwyr angylion eraill ar ôl gwneud y penderfyniad strategol i fuddsoddi symiau llai fel y gallai eraill gyd-fuddsoddi. Mae hynny oherwydd bod Concentric wedi dangos model busnes profedig gan ddefnyddio technoleg a fydd yn gwella ansawdd ac effeithlonrwydd gofal, ac yn lleihau costau a thrawsnewid profiad cleifion a chlinigwyr. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt a byddwn yn parhau i annog mwy o fuddsoddiadau syndicet. ”

Cynghorodd Loosemores Concentric Health a Capital Law oedd y cynghorwyr i'r buddsoddwyr angylion a Chronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru.

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni