A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Alesi Surgical, wedi’i gefnogi gan Fanc Datblygu Cymru, yn taro bargen unigryw gydag Olympus ar gyfer dosbarthu System Rheoli Mwg Llawfeddygol Ultravision yn yr UD


Philip Barnes
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
alesi ultravision

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Alesi Surgical.

Mae Alesi Surgical yn cyhoeddi heddiw ei fod wedi gwneud cytundeb unigryw gydag Olympus - arweinydd technoleg fyd-eang mewn dylunio a darparu atebion arloesol ar gyfer gweithdrefnau meddygol a llawfeddygol - i ddosbarthu system rheoli mwg llawfeddygol Ultravision 510 (k) yn yr UD.

Mae'r symudiad wedi cael ei groesawu gan fuddsoddwyr tymor hir Banc Datblygu Cymru.

Mae mwg llawfeddygol yn sgil-gynnyrch nwyol o feinwe sy'n cael ei drin â dyfeisiau llawfeddygol trydanol, a ddefnyddir ar gyfer heyrn serio, torri ac abladiad, ymhlith defnyddiau eraill. Os na chaiff ei reoli'n iawn, gall mwg llawfeddygol fod yn beryglus i iechyd pobl sy'n gweithio yn yr ystafell lawfeddygol. Mae meddygon a nyrsys yn argymell defnyddio dyfais rheoli mwg i leihau’r risg o amlygiad posibl i halogion wedi'u erosoleiddio, ac mae dwy dalaith yn yr UD wedi pasio deddfau sy’n gorchymyn bod ysbytai yn gosod systemau awyru gwacáu lleol mewn ystafelloedd triniaeth i reoli mwg a lleihau’r risg o amlygiad i staff, gyda deddfwriaeth daleithiol arall yn yr arfaeth.

 

Yn yr Unol Daleithiau, mae Ultravision wedi cael ei glirio i'w ddefnyddio mewn llawfeddygaeth laparosgopig ac agored. Mae Ultravision yn atal erosoliad mwg a niwl llawfeddygol gan ddefnyddio'r broses nodweddiadol iawn o wlybaniaeth electrostatig. Mae ymchwil glinigol wedi dangos bod Ultravision yn gwella gwelededd, yn atal mwg llawfeddygol rhag cael ei ryddhau i'r ystafell lawdriniaeth, yn lleihau amlygiad CO2 i gleifion ac yn hwyluso llawfeddygaeth laparosgopig “gwasgedd isel”.[i],[ii]

“Ultravision yw'r unig dechnoleg sy'n clirio'r mwg o'r maes gweledol yn gyflym ac yn barhaus heb fod angen cyfnewid a hidlo CO2. Dyma’r unig gynnyrch sy’n darparu’r gwelededd gorau gyda’r amlygiad lleiaf o garbon deuocsid,” meddai Dominic Griffiths, PhD, Prif Weithredwr Alesi Surgical. “O ystyried adnoddau ac arbenigedd aruthrol Olympus, bydd y bartneriaeth gyffrous hon yn cyflymu gallu ysbytai’r Unol Daleithiau i gael mynediad i Ultravision yn fawr ac yn darparu ei fuddion i staff a chleifion.”

“Mae defnyddio dyfais rheoli mwg llawfeddygol effeithiol yn hanfodol i leihau’r risg o amlygiad i dimau llawfeddygol yn yr ystafell lawdriniaeth,” meddai Ross “Rusty” Segan, MD, MBA, FACS, Prif Swyddog Meddygol Olympus Corporation. “Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn hollol iawn i fod yn bryderus am y risgiau a berir gan bioaerosolau, yn enwedig yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd diogel o barhau i berfformio triniaethau llawfeddygol gan ddefnyddio’r technegau lleiaf ymyraethol oherwydd y buddion clinigol sylweddol y mae'r math hwn o lawdriniaeth yn eu cynnig i gleifion. Gyda'i ddull gweithredu unigryw a hynod nodweddiadol, mae Ultravision yn cynnig ffordd arloesol o reoli bioaerosolau yn ystod llawfeddygaeth laparosgopig."

Mae Ultravision yn mynd i'r afael â thair her fawr wrth reoli mwg llawfeddygol:

  • Rheoli Mwg Llawfeddygol: Mewn llawfeddygaeth laparosgopig, yn wahanol i ddyfeisiau rheoli mwg eraill, dangoswyd yn annibynnol bod Ultravision yn tynnu gronynnau mor fach â 0.007µm - llai nag unrhyw firws sy'n hysbys - o'r atmosffer, heb yr angen am gyfnewid CO2. Dyluniwyd y system i atal yr angen i awyru mwg llawfeddygol i'r amgylchedd perioperatif.
  • Gwella Llif Gwaith: Trwy gyflymu gwaddodiad naturiol mwg llawfeddygol yn gyflym, mae Ultravision yn darparu maes gweledol clir yn barhaus yn ystod llawfeddygaeth laparosgopig. Mae llai o fwg yn y maes gweledol yn lleihau'r angen i oedi gweithdrefnau wrth aros i fwg glirio, tynnu ac ailosod nwy CO2, neu lanhau lens y camera. Mae hyn yn helpu'r tîm llawfeddygol i weithredu'n gywir ac yn effeithlon.
  • Lleihau Amlygiad CO2 i'r Claf: Oherwydd ei fod wedi'i gynllunio i glirio'r maes gweledol heb yr angen i ryddhau mwg o'r tu mewn i'r niwmoperitonewm (ceudod yr abdomen), mae Ultravision yn lleihau faint o CO2 oer, sych y mae claf yn agored iddo yn ystod y driniaeth. Mae amlygiad gormodol o CO2 yn gysylltiedig ag effeithiau clinigol lleol a systemig annymunol. At hynny, trwy ddarparu niwmoperitonewm sefydlog, cyson, mae Ultravision yn hwyluso llawfeddygaeth gwasgedd isel, y dangoswyd ei bod yn gwella adferiad cleifion ar ôl llawfeddygaeth gyffredinol a gweithdrefnau gynaecolegol.vi,vii

 

“Mae Ultravision yn ategiad gwych i bortffolio Olympus o gynhyrchion ynni llawfeddygol, gan ddarparu ateb profedig ar gyfer rheoli mwg llawfeddygol a chefnogi staff yn ddiogel yn yr Ystafell Driniaeth," meddai Phil Roy, Is-lywydd a Rheolwr Cyffredinol, Global Surgical Devices yn Olympus Corporation yr Americas . “Rydyn ni'n gyffrous iawn ynghylch y cytundeb dosbarthu newydd hwn gydag Alesi, sy'n gam pwysig wrth ehangu ein cynnig cynhwysfawr ar gyfer cwsmeriaid presennol a chwsmeriaid y dyfodol.”

Dywedodd Philip Barnes, Swyddog Buddsoddi a Banc Datblygu Cymru: “Rydyn ni wedi’n cyffroi gan y datblygiad diweddaraf hwn gan Alesi, mae hon yn gangen sylweddol i farchnadoedd rhyngwladol sydd â buddion amlwg i’r sectorau iechyd a meddygol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eu cefnogi wrth iddyn nhw barhau i dyfu.”