Angylion benywaidd yn uno i fuddsoddi mewn menywod yng Nghymru

Carol-Hall
Rheolwr Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
WAW

Mae mwy na 30 o fentergarwyr benywaidd mwyaf llwyddiannus Cymru ac arweinwyr busnes wedi uno i ffurfio Angylion Cymru sy’n Ferched (ACM), syndicet buddsoddi angylion busnes newydd i fenywod o dan arweiniad y prif fuddsoddwr Jill Jones.

Awgryma’r adroddiad diweddaraf gan Gymdeithas Angylion Busnes y DU (UKBAA), er gwaethaf y ffaith bod buddsoddwyr sy’n angylion benywaidd wedi helpu i ysgogi mwy na £2bn o fuddsoddiad mewn cwmnïau ledled y DU yn y degawd diwethaf, mae merched yn parhau i fod ymhlith y lleiafrif o ran buddsoddiadau angylion. Mae’r prinder hwn o angylion benywaidd yn cael effaith uniongyrchol oherwydd mae data’n dangos bod merched yn llawer mwy tebygol o fuddsoddi mewn cwmnïau sydd wedi’u sefydlu gan ferched.

Wedi'i hwyluso gan Fanc Datblygu Cymru ac Angylion Buddsoddi Cymru, mae ACM wedi'i sefydlu i helpu i gefnogi merched yn y gymuned fuddsoddi cyfnod cynnar yng Nghymru. Fel syndicet, bydd gan bob bargen fynediad at Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru.

Fel buddsoddwr arweiniol, mae gan Jill Jones gefndir mewn optometreg ac eiddo. Mae hi bellach yn fyfyrwraig PhD a ariennir gan yr ESRC yn Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd, yn fuddsoddwr angel busnes profiadol ac yn gefnogwr brwd i ferched mewn mentergarwch. Meddai: “Mae gan ferched sy’n angylion rôl holl bwysig i’w chwarae wrth gefnogi mentergarwch benywaidd. Syndicet buddsoddi angylion busnes a arweinir gan ferched yw AMC, sy’n gweithio mewn partneriaeth agos â Banc Datblygu Cymru a’r gymuned angylion busnes ehangach yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n rhwydwaith cyfeillgar a chefnogol sy’n croesawu aelodau newydd a darpar fuddsoddwyr benywaidd ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i gefnogi economi Cymru a chreu swyddi Cymreig.

“Drwy annog mwy o ferched i ddod yn fuddsoddwyr angel, rydyn ni’n rhoi’r cyfle iddyn nhw gefnogi’r busnesau sydd o bwys iddyn nhw ac i greu ffynonellau cyfalaf newydd ar gyfer busnesau arloesol. Rydym yn cynnig agwedd gefnogol at fenywod fel buddsoddwyr ac at fenywod fel sylfaenwyr sy’n aml yn cael eu hanwybyddu a’u tanariannu.

“Yn bwysig, nid fforwm rhwydweithio yw hwn. Rydym am fwynhau defnyddio ein profiad, ein sgiliau a’n hadnoddau ar y cyd i wneud gwahaniaeth i’n hamgylchedd, ein cymdeithas a’n heconomi drwy ysbrydoli a buddsoddi mewn busnesau a arweinir gan ferched. Wrth gwrs, mae yna rai risgiau ynghlwm i fuddsoddiadau angylion ond mae rhai cymhellion treth gwych sy’n ei wneud yn gynnig deniadol.”

Dywedodd Jenny Tooth OBE, Cadeirydd Gweithredol Cymdeithas Angylion Busnes y DU a Chyd-Gadeirydd y Tasglu Buddsoddi Angylion i Ferched: “Mae buddsoddiad angel yn elfen bwysig o gyllid ecwiti i fentergarwyr ar ddechrau eu taith twf busnes, gan ddod nid yn unig yn hanfodol. cyllid, ond hefyd profiad busnes, cyngor, cymorth a chysylltiadau. Fodd bynnag, mae cyfran y buddsoddwyr angylion benywaidd yn isel ac mae hyn yn cyfyngu ar y gronfa o gyfalaf ecwiti sydd ar gael i gefnogi twf mentergarol.

“Mae ein hymchwil a’n profiad wedi dangos y bydd cynyddu nifer yr angylion benywaidd yn cynyddu lefel y buddsoddiad mewn mentergarwch benywaidd yn uniongyrchol. I fynd i’r afael â hyn, rydym wedi lansio’r Ymgyrch Merched yn Cefnogi Menywod ar draws rhanbarthau a Gwledydd y DU. Mae arnom angen syndicetiau fel AMC i rannu buddion buddsoddiadau angylion a helpu i rymuso mwy o ferched i ddod â'u cyllid a'u profiad i gefnogi sylfaenwyr benywaidd yn rhagweithiol."

Carol Hall yw Rheolwr Buddsoddi Angylion Buddsoddi Cymru. Meddai: “Mae angen i ni annog mwy o fenywod i fuddsoddi felly mae adeiladu’r ecosystem angylion yng Nghymru yn flaenoriaeth i ni.

“Mae AMC yn syndicet o angylion busnes benywaidd hynod dalentog a llwyddiannus sy’n uchelgeisiol, yn ystwyth ac yn hygyrch. Gwyddom fod buddsoddiadau angylion yn gweithio orau pan fydd buddsoddwyr yn cydweithio mewn syndicetiau i gronni sgiliau, rhannu gwybodaeth a chydbwyso risg. Mae’n cynhyrchu mwy o rym dylanwadol, yn enwedig am ein bod wedyn yn gallu defnyddio ein cronfa cyd-fuddsoddi ecwiti i drosoli bargeinion syndicet.”

Mae aelodau AMC yn cynnwys:

  • Ellen Donovan, cyfarwyddwr anweithredol profiadol. Mae’n aelod o fwrdd Llywodraeth Cymru ac yn gyn-gyfarwyddwr gweithredol bwrdd cwmni FTSE 250.
  • Kate Methuen-Ley, cyfarwyddwr anweithredol profiadol, aelod pwyllgor a chyfarwyddwr gweithredol. Treuliodd bum mlynedd yn adeiladu JV gyda manwerthwr adnabyddus yng Nghymru a Bryste i dîm o 120 o aelodau â throsiant blynyddol o +£5m. Fe ymadawodd yn 2018.
  • Sian Lloyd, cyflwynydd a darlledydd llawrydd sydd wedi treulio’r 25 mlynedd diwethaf yn cyflwyno rhaglenni newyddion, materion cyfoes a ffeithiol yng Nghymru a ledled y DU ynghyd â gwaith i gwmnïau cyfryngau annibynnol.
  • Helen Molyneux, gwraig fusnes lwyddiannus a sefydlodd NewLaw Legal cyn gwerthu i CCC. Mae hi’n gyfarwyddwr anweithredol uchel ei pharch, yn un o sylfaenwyr y prosiect Monumental Welsh Woman ac yn ymddiriedolwr ar y Sefydliad Materion Cymreig.
  • Jackie Royall, cadeirydd, cyfarwyddwr anweithredol, mentor busnes a buddsoddwr. Dechreuodd ei gyrfa ym myd cyllid ac aeth ymlaen i fod yn Brif Weithredwr ac is-lywydd gweithgynhyrchu. Mae hi wedi rhedeg ei hymgynghoriad graddio busnes ei hun a bu’n ymarferydd trawsnewid am 16 mlynedd.

Mae Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru, sy’n werth £8 miliwn, yn rhoi ffynhonnell allweddol o gyllid amgen i fusnesau Cymru drwy annog angylion i fuddsoddi’n fwy gweithredol. Mae’r gronfa bum mlynedd yn cefnogi creu syndicetiau a rhwydweithiau angylion ledled Cymru drwy ddarparu benthyciadau ac ecwiti hyd at £250,000 i fuddsoddwyr sy’n chwilio am gyd-fuddsoddiad.