Camtronics yn cwblhau pryniant o’r cwmni gan y rheolwr gyda chyllid olyniaeth o £400,000


Stephen Galvin
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Camtronics

Mae Camtronics Vale Limited wedi cwblhau pryniant rheoli gyda chefnogaeth benthyciad o £400,000 gan y Banc Datblygu Cymru.

Dan arweiniad y Rheolwr Gyfarwyddwr, Paul Macleur, mae'r uwch dîm rheoli wedi caffael y busnes gweithgynhyrchu contract electroneg sydd â throsiant gwerth £2 filiwn gan y prif gwmni PhotonStar LED Plc. Yn seiliedig ar Barc Busnes Tredegar, mae Camtronics yn cynnig ystod lawn o wasanaethau gweithgynhyrchu electroneg ac mae’n cyflogi 31.

Gan weithio gydag ystod o gwsmeriaid ar draws y diwydiannau gwyddonol, meddygol, diwydiannol, milwrol a goleuadau LED, mae Camtronics yn cynnig dull cynnull mowntio ar wyneb (a adwaenir fel SMT), archwiliad optegol awtomatig (a adwaenir fel AOI), cynnull trwy dyllau, adeiladu blychau, rhaglennu a phrofi.

Ac yntau wedi cael ei sefydlu yn gyntaf yn 1993 fel Novaspec, cafodd Camtronics ei brynu gan PhotonStar yn 2011. Mae'r tîm rheoli yn cynnwys y Rheolwr Gyfarwyddwr Paul Macleur sydd wedi bod gyda'r busnes ers 17 mlynedd. Ymunodd o fel Rheolwr Prawf yn gyntaf a bu'n Gyfarwyddwr Rheoli ers 2011.

Meddai Paul Macleur: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi sicrhau'r buddsoddiad hwn gan y Banc Datblygu Cymru. Mae'n rhoi Camtronics Vale mewn sefyllfa ardderchog i fanteisio ar ein potensial twf helaeth yn hyn o beth, sef ein 25ain blwyddyn o gynnal gweithrediadau.

"Rydym yn edrych ymlaen at groesawu cwsmeriaid newydd tra'n cynnal y lefelau gwasanaeth a chymorth y mae ein cwsmeriaid presennol, - ac y mae llawer ohonynt wedi bod gyda ni ers dros ddeng mlynedd, - yn ei werthfawrogi gymaint."

Mae Linda Cooper yn Gyfrifydd Ardystiedig Siartredig. Roedd hi gyda'r busnes am bum mlynedd fel Rheolwr Ariannol y Grŵp cyn gadael ym mis Hydref 2017. Mae hi bellach wedi dychwelyd fel Cyfarwyddwr Cyllid.

Chris Gulliford yw'r Rheolwr Peirianneg. Ymunodd â'r busnes am y tro cyntaf ym 1996 mewn swyddogaeth weithredol. Bellach mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol am y swyddogaethau cynhyrchu a pheirianneg yn ei rôl newydd fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau.

Ychwanegodd yr Uwch Swyddog Buddsoddi Steve Galvin ar ran y Banc Datblygu Cymru: "Mae Camtronics yn ffit berffaith i Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru. Diben y gronfa yw cefnogi'r gwaith o gynllunio olyniaeth a darparu cyllid i dimau rheoli brynu i mewn i'r busnes a siwtio perchnogion sy'n chwilio am strategaeth ymadael.

"Bydd ein buddsoddiad yn Camtronics yn sicrhau dyfodol y busnes ym Mlaenau Gwent. Mae ganddynt botensial twf sylweddol ac rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt."

Mae Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru yn gronfa o £25 miliwn sy'n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi olyniaeth busnes ar gyfer cwmnïau yng Nghymru sy'n tyfu.