Cwmni diagnostic alergedd bwyd yu diogelu buddsoddiad o £2.9m

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cyllid ecwiti
Busnesau newydd technoleg

 

  • Mae ymgyrch Reacta Biotech i ddarparu profion alergedd bwyd safonol ar y trywydd iawn i weld y busnes yn trawsnewid diagnosis alergedd bwyd clinigol ledled y byd
  • Cafodd cylch buddsoddi £2.9m ei frocera gan Acceleris Capital gyda Praetura Ventures o Fanceinion fel y prif fuddsoddwr ochr yn ochr â chyfranddalwyr presennol gan gynnwys Banc Datblygu Cymru a Perscitus

 

Mae’r busnes hwn sydd ar y trywydd iawn i drawsnewid y farchnad diagnosteg alergedd bwyd wedi sicrhau buddsoddiad o £2.9m mewn cylch cyllido dan arweiniad Praetura Ventures gyda buddsoddiad ecwiti dilynol gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae Reacta Biotech (Reacta), sydd wedi'i leoli yng Nglannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru, yn cynhyrchu citiau diagnosteg glinigol ar gyfer profi alergedd bwyd. Mae'r busnes yn gwella effeithlonrwydd, cywirdeb a diogelwch profion alergedd bwyd trwy gynhyrchu Heriau Bwyd Cegol (HBC/ OFCau) gradd fferyllol, y prawf safon aur ar gyfer gwneud diagnosis perthnasol i alergeddau bwyd.

Yn y cylch cyllido diweddaraf, daeth £1.5m gan Praetura Ventures o Fanceinion, rheolwr y gronfa cyfalaf menter sy'n targedu busnesau cam cynnar mewn sectorau twf uchel. Ar ôl gwneud buddsoddiad sbarduno cychwynnol yn 2019, bydd Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi £1m arall mewn cyllid ecwiti. Ymhlith y buddsoddwyr eraill yn y rownd ariannu mae swyddfa deulu’r cyfalafwr menter Jon Moulton, Perscitus a thîm Rheoli Reacta. Cafodd y trafodiad ei frocera gan gynghorwyr tymor hir Reacta, Acceleris Capital sydd wedi codi £4m i’r cwmni o’r blaen ers ei sefydlu.

Bydd y busnes yn defnyddio'r cyllid i gynyddu gweithgynhyrchu ei ystod gyfredol o gynnyrch gan gynnwys HBC ar gnau daear, wyau a llaeth ac ymestyn ei bortffolio cynnyrch. Bydd hefyd yn ehangu ei dîm o arbenigwyr ac yn hwyluso'r gwaith ar atebion pecynnu gwell. Bydd y gweithgareddau hyn yn cefnogi'r cwmni i dyfu ei bortffolio o gleientiaid fferyllol a biotechnoleg byd-eang.

Gydag amcangyfrif o 250 miliwn o bobl ledled y byd yn cael eu heffeithio gan alergeddau bwyd, mae'r galw byd-eang am brofi alergedd yn cyflymu'n gyflym. Er gwaethaf hyn, mae'r methodolegau cyfredol ar gyfer gwneud diagnosis ac asesu ymatebion triniaeth i alergeddau bwyd yn gyfyngedig ac yn aml yn anghywir. Yn y DU, credir bod gan fwy nag 8.5 y cant o'r boblogaeth alergedd bwyd ac mae'r rhai sy'n datblygu triniaethau newydd yn parhau i wthio am well diagnosteg i gefnogi treialon clinigol a chyflwyno therapïau newydd.

Er bod egwyddor HBC wedi bod o gwmpas ers degawdau, mae cynnyrch Reacta yn cynrychioli’r radd Fferyllol gyntaf, safonedig, wedi’i rheoli gan ddos, wedi’i masgio o HBC ar gael yn y farchnad.

Daw’r buddsoddiad ar ôl cyfres o gerrig milltir twf mawr i Reacta a ddilynodd fuddsoddiad cynharach gan Fanc Datblygu Cymru gwerth cyfanswm o £875,000 dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Yn ddiweddar sicrhaodd y cwmni gontract masnachol gwerth miliynau o bunnoedd gyda’r phum cwmni fferyllol byd-eang gorau i gyflenwi treialon clinigol y cwmni dros ddwy flynedd, gan ychwanegu at restr ddyletswyddau Reacta o gleientiaid biotechnoleg a biopharma.

Y mis diwethaf, enillodd y cwmni gymeradwyaeth yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (ARhMCGI) i gynhyrchu cynhyrchion i safon fferyllol (cGMP) ar ei safle yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd Dr Paul Abrahams, Prif Weithredwr Reacta: “Mae wedi bod yn flwyddyn nodedig i Reacta, ac rydym yn parhau i fynd o nerth i nerth fel busnes, gan ddatblygu cynhyrchion diagnostig newydd ac ehangu ein galluoedd. Mae nifer y bobl sy'n profi alergeddau bwyd yn cynyddu, felly mae'n hanfodol bod technolegau i brofi am alergeddau yn gywir ac yn ddiogel yn cael eu datblygu. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu rhagoriaeth wrth ddatblygu cyfres o gynhyrchion HBC, a chwyldroi’r ffordd y mae alergeddau bwyd yn cael eu diagnosio ledled y byd.”

 

Yn flaenorol, mae Praetura Ventures wedi buddsoddi mewn busnesau gofal iechyd gan gynnwys y cwmni cyffuriau ‘newidynnol’ arloesol Maxwellia, Dr Fertility ac Ostara Biomedical. Yn ddiweddar, penododd y cwmni bedwar o fawrion y diwydiant fel partneriaid gweithredol i ddod â phrofiad sylweddol i gefnogi'r sylfaenwyr. Arweiniwyd buddsoddiad y cwmni yn Reacta gan y cyfarwyddwr buddsoddi Louise Chapman a’r cyfarwyddwr Dr Andy Round.

Ychwanegodd Dr Andy Round: “Mae'n wych bod yn cefnogi busnes sydd ar y trywydd iawn i gael effaith sylweddol a chadarnhaol ar gymdeithas yn ogystal â dychwelyd arian sylweddol i'n buddsoddwyr. Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi'r tîm ar y cysylltiadau clinigol ac ochr y cwsmer, yn ogystal â gweithio gyda nhw ar y strategaeth a’r marchnata.”

Dywedodd Mike Bakewell ac Oliver Wheatley o Fanc Datblygu Cymru: “Fel buddsoddwr amyneddgar, rydym wedi cefnogi Reacta gyda chyllid ecwiti ers 2019. Mae ein cefnogaeth barhaus wedi galluogi'r busnes i ddatblygu eu cynhyrchion diagnostig ac ehangu eu galluoedd o'u canolfan yma yng Ngogledd Cymru. Yn bwysig, maent bellach wedi sicrhau cefnogaeth arbenigol Praetura Ventures, gan alluogi'r tîm i gynyddu ar gyfer twf pellach."

Dywedodd Simon Thorn, Rheolwr Gyfarwyddwr Acceleris: ‘Mae’n arbennig o braf gweld Reacta yn sicrhau’r buddsoddiad hwn a fydd yn caniatáu i’r cwmni weithredu ei gynlluniau twf uchelgeisiol. Ar ôl gweithio gyda’r cwmni ers y dechrau, mae Reacta bellach mewn sefyllfa ddelfrydol mewn marchnad sy’n ehangu i adeiladu ar lwyddiannau sylweddol diweddar.”

 

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni