Cwmnïau technoleg blaenllaw Cymru, Vizolutiona W2 Global Data (W2) yn cyhoeddi partneriaeth strategol

Tom-Rook
Uwch Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Vizolution a W2.

Mae Vizolution a W2 wedi cyhoeddi eu bod wedi ffurfio partneriaeth strategol i integreiddio ystod o atebion diwydrwydd dyladwy W2 i gyfres technoleg profiad cwsmeriaid Vizolution.

Mae Vizolution, darparwr technoleg sy'n arwain y farchnad sydd a'i bencadlys yn Abertawe, yn helpu mentrau byd-eang, gan gynnwys rhai o fanciau a chwmnïau telathrebu mwyaf blaenllaw'r byd, i ddyblygu rhinweddau rhyngweithio wyneb yn wyneb mewn sianeli anghysbell, gan symleiddio trafodion cwsmeriaid cymhleth yn brofiadau diymdrech.

Mae W2 sy'n seiliedig yng Nghasnewydd yn darparu ystod eang o offer a gwasanaethau sgrinio i sefydliadau i helpu i wirio gyda phwy y maent yn rhyngweithio, gan sicrhau bod busnesau'n parhau i gydymffurfio wrth sicrhau mantais gystadleuol trwy gaffael a chadw cyfradd uwch o gwsmeriaid.

Er y bydd y bartneriaeth yn caniatáu i Vizolution gael mynediad at ystod lawn o wasanaethau W2 gan gynnwys Technolegau Adnabod Eich Cwsmer, Gwrth-Gwyngalchu Arian ac atal twyll, bydd ffocws cychwynnol y gynghrair ar ddarparu datrysiadau gwirio hunaniaeth (ID&V), gan ganiatáu i sefydliadau gasglu'n gyflym ac yn ddiogel. a gwirio dogfennau adnabod fel rhan o'u proses fyrddio cwsmeriaid digidol.

Mae'r ddau sefydliad wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i gefnogi eu twf parhaus fel arweinwyr economi ddigidol Cymru. Mae Banc Datblygu Cymru nid yn unig wedi buddsoddi yn Vizolution a W2, ond wedi gwneud y cyflwyniad cychwynnol a arweiniodd at y ddau gwmni yn partneru. Mae cefnogaeth ariannol a strategol hefyd wedi'i darparu gan Fasnach a Buddsoddi Cymru, sydd wedi hwyluso teithiau masnach ar gyfer Vizolution i'r Unol Daleithiau ac Awstralia, ac ar gyfer W2 i Tsieina, De Affrica, Serbia, yr Iseldiroedd ac UDA.

Dywedodd y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates: “Fe wnaethon ni sefydlu Banc Datblygu Cymru i sicrhau y gallai busnesau yng Nghymru gael gafael yn llwyddiannus ar y cyllid sydd ei angen arnyn nhw i ffynnu a thyfu. Mae Banc Datblygu Cymru wedi chwarae rhan bwysig wrth ddod â'r ddau aelod pwysig hyn o'n cymuned lewyrchus FinTech ynghyd. Mae eu partneriaeth yn dyst pellach i'r gwerth y mae'r Banc Datblygu wedi'i ychwanegu at y dirwedd fusnes fywiog yr ydym yn ei maethu yma yng Nghymru.

“Mae Vizolution a W2 ill dau yn gwmnïau sy’n arwain y diwydiant, rydym yn falch o gael yma yng Nghymru a hoffwn ddymuno pob lwc iddynt gyda’r fenter gyffrous hon.”

Dywedodd Bill Safran, Prif Weithredwr a Chyd-sylfaenydd Vizolution: “Mewn byd sy’n cael ei ddigido fwyfwy, mae’n bwysicach nag erioed bod mentrau’n gallu adnabod a gwirio eu cwsmeriaid yn ddiogel. Trwy integreiddio ag ystod arloesol W2 o offer diwydrwydd dyladwy, byddwn yn gallu cynnig y datrysiadau ID&V gorau fel rhan o gyfres Vizolution, gan helpu ein cwsmeriaid i fodloni eu gofynion rheoliadol wrth wella a symleiddio profiad eu cwsmeriaid ymhellach."

Dywedodd Prif Weithredwr W2, Warren Russell: “Roedd Vizolution yn chwilio am ffordd i symleiddio eu gorbenion masnachol a thechnegol wrth ddelio â materion cydymffurfio cymhleth i’w cwsmeriaid. Yn W2 maent wedi dewis tîm a all bweru'r dechnoleg i fynd i'r afael â'r heriau y mae eu cwsmeriaid yn eu hwynebu yn nhirwedd FinTech sy'n newid yn gyflym. Rwy’n falch iawn y gallwn fod yn rhan o’r siwrnai hon ac edrychaf ymlaen at amseroedd cyffrous o’n blaenau.”

Dywedodd Tom Rook, Swyddog Buddsoddi Banc Datblygu Cymru: “Fel cwsmeriaid tymor hir gwerthfawr y Banc Datblygu, rydym yn falch iawn ein bod wedi cyflwyno Vizolution a W2 i’w gilydd. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i'w cefnogi wrth i'r cwmnïau FinTech llwyddiannus hyn weithio mewn partneriaeth, gan ddod â'u technoleg profiad cwsmer arobryn a'u datrysiadau diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid ynghyd."