Cyrchfan gyda’r nos poblogaidd ym Mae Caerdydd yn cael bywyd newydd drwy Fanc Datblygu Cymru a Handelsbanken

James-Brennan
Swyddog Datblygu Eiddo
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
James Brennan, Dan Ronson and Martin Leech standing outside the Casablanca Building

Mae'r safle a fu unwaith yn gartref i un o glybiau nos mwyaf annwyl Caerdydd bellach yn gartref i adeilad o fflatiau newydd sbon, diolch i gynlluniau ail ddatblygu a gefnogir gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae Adeilad newydd Casablanca yn eistedd ar safle hen glwb nos Casablanca, a oedd yn rhedeg o ddiwedd y 1960au hyd at ddechrau'r 1990au a bu'n galon gymdeithasol i Tiger Bay am flynyddoedd lawer.

Capel Bethel y Casablanca gynt – ac roedd yn dyddio’n ôl i’r 1840au – a bu’r Casablanca yn rhan bwysig o fywyd nos Caerdydd, gan gynnal perfformiadau gan artistiaid fel Aretha Franklin a Spandau Ballet.

Gwnaethpwyd gwaith ar y safle wedi'i ail ddatblygu diolch i gefnogaeth y Banc Datblygu, a gefnogodd y datblygwyr Mount Stuart Square Developments gyda benthyciad datblygu eiddo o £3.36m.

Ategwyd hyn gan gangen Caerdydd o'r banc cysylltiadau lleol Handelsbanken , a gytunodd i ail gyllido benthyciad y Banc Datblygu unwaith y byddai'r eiddo wedi'i gwblhau fel y gallai Mount Stuart Square Developments gadw'r eiddo i'w rentu.

Mae'r datblygiad newydd - sy'n cynnwys 20 o fflatiau un a dwy ystafell wely a phentws tair ystafell wely, ynghyd â 1,650 troedfedd sgwâr o ofod masnachol - wedi'i osod yn llawn, diolch i gymorth yr asiant tai MGY o Gaerdydd.

Dywedodd Dan Ronson, datblygwr yn Mount Stuart Square Developments: “Rydym yn ffodus iawn i fod wedi gweithio ar glwb nos hanesyddol y Casablanca, ac yn gobeithio y bydd yr adeilad newydd yn parhau i chwarae rhan bwysig ym mywyd a hanes Bae Caerdydd.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Fanc Datblygu Cymru am eu cefnogaeth ac yn falch o’r hyn yr ydym wedi gallu ei gyflawni gyda’n gilydd.”

Dywedodd Martin Leech, Rheolwr Corfforaethol yn Handelsbanken: “Ochr yn ochr â Banc Datblygu Cymru, rydym yn falch iawn o gefnogi Dan Ronson gyda’r fenter hon. Roedd yn bleser gweithio gyda Banc Datblygu Cymru”.

Dyma’r cwblhad cyntaf y bu James Brennan yn gweithio arno, a ymunodd â’r Banc Datblygu fel swyddog datblygu eiddo yn 2020.

Dywedodd James: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu gweithio gyda Mount Stuart Developments a Handelsbanken i ddod â’r safle poblogaidd hwn yn ôl i ddefnydd da.

“Roedd gan y Casablanca le pwysig yng nghalonnau llawer yng Nghaerdydd, felly mae’n wych ein bod wedi dod â rhywfaint o fywyd yn ôl i’r safle, ac mae ei adfywiad llwyddiannus yn golygu y gallwn nawr edrych ymlaen ar y bennod nesaf yn ei stori.

“Mae Banc Datblygu Cymru yn buddsoddi mewn datblygiadau preswyl, defnydd cymysg a masnachol drwy Gronfa Eiddo Cymru, Cronfa Eiddo Masnachol Cymru a’r Gronfa Safleoedd Segur. Mae’r cynlluniau hyn, sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn ail gylchadwy a gellir ail-fuddsoddi’r arian a dderbynnir.

“Mae benthyciadau rhwng £150,000 a £5 miliwn ar gael i ddatblygwyr bach a chanolig sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, sy’n gweithio ar brosiectau datblygu preswyl, defnydd cymysg a masnachol yng Nghymru.

“Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyrchu ein harian cyllido ymweld â’n gwefan am ragor o wybodaeth.”

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni