FLS yn gwella ei dîm masnachol gyda Zainab Latif

Mark-Halliday
Swyddog Datblygu Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Zainab Latif (FLS)

Mae'n bleser gan Freight Logistics Solutions gyhoeddi bod Zainab Latif wedi ymuno â'r tîm masnachol fel Rheolwr Masnachol a Chyfreithiol. 

Dechreuodd merch raddedig mewn Cyfrifeg a’r Gyfraith o Brifysgol Macquarie yn Sydney Zainab ei gyrfa fel cyfreithiwr masnachol gyda DibbsBarker (Dentons bellach) cyn symud i’r DU yn gweithio fel rheolwr masnachol o fewn rhwydwaith masnachfraint Domino’s Pizza gan ennill profiad masnachol amhrisiadwy ochr yn ochr â’i harbenigedd cyfreithiol. 

Ar ôl pedair blynedd, aeth Zainab yn ôl i ymarfer llawn amser gyda Capital Law LLP, Caerdydd gan gymhwyso fel Cyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr a meithrin arbenigedd mewn contractau masnachol, uno a chaffael, llywodraethu corfforaethol a masnachfreinio. Roedd cyfle i fynd yn fewnol ar gyfer busnes recriwtio newydd ddechrau a oedd yn her newydd a diddorol yn ei barn hi. Fel Cyfarwyddwr Masnachol, Zainab oedd yn gyfrifol am y tîm bidiau a thendro, ffurfio modelau gwasanaeth newydd, drafftio a thrafod yr holl gontractau gwasanaethau a reolir, cytundebau lefel gwasanaeth, dangosyddion perfformiad allweddol (DPA) a rheoli ac adnewyddu perthnasoedd cytundebol am 10 mlynedd. Roedd rôl Zainab yn holl bwysig i'r cwmni o ran sicrhau a chynnal contractau masnachol ar raddfa fawr a chyflawni DPA. 

Dywedodd Ieuan Rosser, Prif Weithredwr Freight Logistics Solutions 'Mae busnes FLS wedi bod yn ehangu'n gyflym dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a bu’r cymeradwyaeth i'n Gwobr Twf Cynaliadwy o'r Gwobrau Twf Cyflym 50 ar ddiwedd 2021 a'n buddsoddiad ecwiti gan Fanc Datblygu Cymru wedi tanategu ein buddsoddiad dwys yn ein tîm masnachol, gyda 5 ychwanegiad yn y 2 fis diwethaf. 

Mae Zainab wedi gweithio gyda thri ohonom fel cyfarwyddwyr o’r blaen, a phan oeddem yn trafod y bwriad o ychwanegu adnodd mor bwysig at y tîm masnachol, fe wnaethom ddefnyddio ein profiad blaenorol gyda hi i fodelu pwy hoffem ni eu cael ar y tîm, arbenigwr mewn contractau, gosod gwaith ar gontract allanol, cytundebau a chynghorydd cyfreithiol, felly roeddem wrth ein bodd pan wnaethom lwyddo i’w pherswadio i ymuno â’r busnes’ 

Meddai Mark Halliday o Fanc Datblygu Cymru a sylwedydd Bwrdd gyda FLS: “ Mae ein buddsoddiad ecwiti yn FLS eisoes yn talu ar ei ganfed; gyrru twf busnes gyda datblygiad eu technoleg unigryw a recriwtio chwaraewyr allweddol fel Zainab. Fel un o brif ddarparwyr datrysiadau cadwyn gyflenwi o un pen i’r llall yn y DU, mae’n fusnes gwych gyda thîm medrus iawn sy’n canolbwyntio ar gefnogi busnesau i ddatgarboneiddio nwyddau.” 

Ychwanegodd Zainab 'Rwy'n hapus iawn i fod yn ymuno â'r tîm, mae FLS wedi bod ar daith anhygoel, ac mae wedi gwneud cymaint o argraff arnaf i weld lle maen nhw wedi dod ers i ni weithio gyda'n gilydd ddiwethaf. Gyda thrafnidiaeth yn disodli llafur fel y gost fwyaf i lawer o fusnesau a’r ffocws digynsail yn y cyfryngau ar y sector cludo nwyddau dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’n gyffrous symud i mewn i sector sydd wedi dod mor bwysig iawn i economi’r DU. 

Mae’r anfonwr Digital Freight FLS yn darparu cleientiaid ar gontract allanol i ddatrysiadau cludo nwyddau ad hoc ar y ffyrdd yn ogystal â dogfennaeth tollau a thrafnidiaeth ar hyd a lled Ewrop. 

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni