Freight Logistics Solutions yn penodi Wayne Harvey yn Gadeirydd

Mark-Halliday
Swyddog Datblygu Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Wayne Harvey, Chair of FLS

Penodwyd Wayne Harvey yn gadeirydd ar gwmni arobryn Freight Logistics Solutions (FLS).

Mae Wayne yn ymuno â FLS ar adeg o dwf digynsail a ysgogwyd gan y buddsoddiad o £2.2 miliwn gan Fanc Datblygu Cymru ym mis Medi 2021. Yn ddiweddar, cadarnhawyd FLS hefyd am y drydedd flwyddyn yn olynol yng Ngwobr Twf Cynaliadwy 50 Twf Cyflym 50, ar ôl dwy flynedd fel rhif dau ar y rhestr.

Fel cadeirydd Maes Awyr Caerdydd a chyn bartner yn Ernst & Young ac uwch bartner yn Deloitte, bydd Wayne yn canolbwyntio ar ddatblygiad strategol FLS, gan gefnogi a datblygu'r uwch dîm rheoli. Ar ôl dod yn uwch bartner yn Deloitte, ehangodd practis Cymru a chynyddodd nifer y gweithwyr ddeg gwaith yn fwy. Mae wedi ffurfio a chynnal perthnasoedd cryf ag ystod eang o fusnesau ledled Cymru.

Dywedodd Wayne Harvey: "Edrychaf ymlaen at gefnogi tîm FLS ac ychwanegu gwerth at y buddsoddiad helaeth gan Fanc Datblygu Cymru a'r cynlluniau twf dros y pum mlynedd nesaf. Mae llawer o fusnesau yn wynebu her barhaus trafnidiaeth sy'n fwy na llafur fel y gost fwyaf sylweddol i fusnes ac yn sicr eleni gwelwyd anawsterau ychwanegol enfawr yn y sector gyda Brexit, prinder gyrwyr a'r pandemig. Gyda newidiadau pellach i fewnforion ac arferion y DU ym mis Ionawr 2022, mae busnesau'n sylweddoli na fu'r partner cludo nwyddau cywir erioed yn fwy hanfodol i'w gwytnwch a'u llwyddiant busnes. Mae FLS mewn sefyllfa gref iawn ac rwy'n gyffrous i fod yn rhan o'r tîm."

Ychwanegodd Ieuan Rosser Prif Swyddog Gweithredol yn FLS: "Rydym wedi mynd i mewn i diriogaeth newydd gyffrous yn FLS gyda thechnoleg well yn cynnig ac yn cryfhau ein seilwaith a'n tîm gyda 12 penodiad newydd ar draws y busnes yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae penodiad cadeirydd gyda'r profiad cywir yn allweddol i'n strategaeth fusnes cam nesaf, felly mae'n bleser mawr gennyf groesawu Wayne i'n busnes ar ôl cael ei gyflwyno iddo gan y Banc Datblygu.

“Roeddem yn chwilio am unigolyn â phrofiad technegol ac ymgynghorol manwl ynghyd â digon o amlygiad ar draws sawl sector a all lywio'r busnes trwy ei gyfnod nesaf o dwf, Wayne yw'r union fath o dywyswr sydd ei angen arnom; mae'n dod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth i FLS y byddwn yn manteisio ar hynny wrth i ni barhau i ehangu i'r flwyddyn nesaf a thu hwnt. "

Mae Mark Halliday o Fanc Datblygu Cymru yn arsylwr Bwrdd gydag FLS. Dywedodd “Mae gan fwrdd FLS adnoddau da eisoes ac mae sicrhau Wayne i ymestyn y gallu hwnnw yn llwyddiant gwych. Mae Wayne yn gadeirydd profiadol ac rydym yn falch iawn o'i weld yn cymryd y llyw. Gyda’i ddull gweithredu technoleg unigryw, ei weledigaeth cludo nwyddau gwyrdd, a’i amcanion wrth gefnogi busnesau ym maes datgarboneiddio cludo nwyddau, mae FLS yn cynrychioli buddsoddiad cyffrous iawn i ni.”

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni