Mae buddsoddwyr yn dod â menter yn fyw trwy'r The Rhaglen Bumbles of Honeywood ar gyfer ysgolion cynradd

Carol-Hall
Rheolwr Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
D-Ch Jayne Brewer (Prif Swyddog Gweithredol), Sue Poole (Sylfaenydd), Carol Hall.

Mae plant ysgolion cynradd ledled y DU yn cael eu hysbrydoli i ddatblygu eu sgiliau menter gyda chymorth syndicet o 15 angel busnes sydd wedi cwblhau buddsoddiad o £400,000 yn 2B Enterprising sydd â’i bencadlys yn Abertawe, De Cymru.

Dan arweiniad y prif fuddsoddwr Angylion Buddsoddi Cymru, Ashley Cooper, mae'r syndicet wedi buddsoddi £275,000 ar draws dwy rownd ariannu yn olynol ochr yn ochr â £125,000 o Gronfa Cyd-fuddsoddi Angel Banc Datblygu Cymru. Gyda chefnogaeth Angylion Buddsoddi Cymru, mae'r buddsoddiad ecwiti yn cael ei ddefnyddio i gynyddu gweithgaredd; ariannu cyfres o apwyntiadau gan gynnwys Jayne Brewer fel Prif Weithredwr a datblygu deunyddiau dosbarth ymhellach i'w defnyddio gan ysgolion ledled Cymru a Lloegr.

Wedi'i sefydlu gan yr addysgwr menter aml-wobr Sue Poole, mae 2B Enterprising wedi creu a chyflwyno The Bumbles of Honeywood fel rhaglen sgiliau menter yn benodol ar gyfer plant rhwng 5 a 7 oed. Wedi'i ddatblygu gan arweinwyr busnes entrepreneuraidd ac addysgwyr profiadol gyda mewnbwn helaeth gan athrawon, mae The Bumbles of Honeywood yn cynnwys cyfres o lyfrau darluniadol a dros 120 o weithgareddau sy'n gwella pecyn cymorth yr athro ac yn gwella sgiliau rhifedd, llythrennedd, digidol ac addysg gorfforol ochr yn ochr â datblygu meddylfryd mentrus. 

Mae dros 40 o ysgolion eisoes yn defnyddio'r rhaglen gydag 20 o'r rhain wedi bod yn rhan o raglen beilot 24 mis, i helpu i ddatblygu sgiliau bywyd a dyheadau ar gyfer y dyfodol. Ariennir y rhaglen gan Raglen Partneriaeth Ymgysylltu Corfforaethol unigryw (RhPYC) sy'n cynnwys busnesau lleol a chenedlaethol yn partneru ag ysgolion i ddod â phrofiad menter go iawn i'r ystafell ddosbarth. Ymhlith y partneriaid a gadarnhawyd eisoes mae Swansea.com, Dawsons Estate Agents, The Fab Four Coffee, GS Verde Group a Bluestone Resorts.

Sue Poole yw sylfaenydd 2B Enterprising. Meddai: “ Ein gweledigaeth yw cymuned lle mae llwybrau ysgol a dewisiadau gyrfa yn y dyfodol i bob person ifanc yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu'n gyfartal. Gyda chefnogaeth y Banc Datblygu a'n syndicet o angylion busnes, gallwn nawr estyn allan at gymaint mwy o bobl ifanc ledled y DU i ddechrau, ac yna dramor; gan eu helpu i dyfu i fod yn unigolion galluog, iach, cyflawn a all ddod yn oedolion uchelgeisiol, dyfeisgar a llwyddiannus. ” 

Jayne Brewer yw Prif Weithredwr 2B Enterprising. Meddai: “ Mae The Bumbles of Honeywood yn darparu detholiad gwych o adnoddau a chysylltiadau parod i ddod â menter bywyd go iawn i'r ystafell ddosbarth. Mae hefyd yn rhoi cyfle i fusnesau gryfhau eu cysylltiadau â'u cymuned, ymgysylltu â chynulleidfa iau a gwella boddhad gweithwyr. Mae'n rhaglen arloesol sy'n cael ei darparu gan dîm agos ac ymroddedig sydd i gyd yn rhannu angerdd gwirioneddol i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol.”   

Dywedodd Ashley Cooper, Prif Fuddsoddwr ar gyfer y syndicet buddsoddi angel: “Fel arweinwyr busnes cyfrifol rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i gynorthwyo i ddatblygu talent y dyfodol. Ochr yn ochr â'n haddysgwyr gwych, mae o fewn ein gallu i gynyddu sgiliau menter a dyfeisgarwch cenedlaethau'r dyfodol. Mae model 2B Enterprising yn caniatáu i fusnesau effeithio'n uniongyrchol ar yr ieuengaf yn ein cymuned gan wneud gwahaniaeth sylweddol i filiynau o bobl ifanc yn y DU a thramor, er budd sylweddol llwyddiant economaidd yn y dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r nifer o arweinwyr busnes a'u sefydliadau sy'n ymuno â'n Rhaglen Partneriaeth Ymgysylltu Corfforaethol.”

Entrepreneur a Chyd-sylfaenydd Cyfrifwyr Mazuma Lucy Cohen yw un o'r buddsoddwyr sy'n gweithio ochr yn ochr ag Ashley Cooper fel rhan o'r syndicet. Meddai: “ Dyma fy muddsoddiad cyntaf fel angel busnes ac rwy’n falch iawn o fod yn rhan o syndicet mor dalentog ac uchelgeisiol sydd eisoes yn cydweithio trwy gyfuno ein harbenigedd i gefnogi’r tîm a helpu i yrru’r busnes yn ei flaen.”

Dywedodd Carol Hall o Angylion Buddsoddi Cymru: “Mae annog pobl ifanc i ddod yn fentrus yn gam pwysig wrth helpu i ddatgloi potensial tymor hwy ein heconomi a chreu cyfle i bawb.

“Mae 2B Enterprising wedi dal calonnau a meddyliau syndicet o angylion busnes sydd i gyd yn cydnabod gwerth buddsoddiadau syndicet a’r pŵer tân ychwanegol y gallant ei ddwyn i gwmnïau sy’n edrych i gynyddu. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt.”

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni