Mae Space Forge yn codi rownd sbarduno

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Space Forge.

Mae Space Forge, cwmni gweithgynhyrchu yn y gofod yn y DU, wedi codi rownd sbarduno am swm nas datgelwyd. Gyda chyfranogiad gan enwau mawr yn y Diwydiant Gofod, tîm cryf, ac ehangiad i farchnad yr UD - mae Space Forge ar fin dod yn chwaraewr blaenllaw yn y diwydiant. Mae deunyddiau y gellir eu cynhyrchu yn y gofod yn unig yn cael effaith fawr ar rai o'r materion mwyaf dybryd ar ein planed, o newid yn yr hinsawdd i afiechydon.

Type One Ventures and Space Fund arweiniodd y buddsoddiad. Mae Newable Ventures, BDC, E2MC, Space.vc, Virgin Galactic’s George T Whitesides, BPEC, a Dylan Taylor Voyager Space Holdings  hefyd yn cymryd rhan yn y rownd.

Dywedodd Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething: “Fel llywodraeth, rydym wedi ymrwymo i helpu busnesau Cymru i ddatblygu technolegau newydd arloesol sy’n helpu i ddatrys rhai o’r problemau mawr sy’n ein hwynebu fel cymdeithas, tra’n helpu i greu swyddi’r dyfodol.

“Mae Space Forge yn stori lwyddiant go iawn yng Nghymru. Rwy'n falch iawn eu bod wedi gallu cael gafael ar gyllid gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru, ac maent wedi cael cefnogaeth gan ein Catapwlt Ceisiadau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy'n seiliedig yng Nghasnewydd i ddatblygu technolegau gweithgynhyrchu yn y gofod sy'n wirioneddol arloesol. Maen nhw'n enghraifft ddisglair o'r math o gwmni rydyn ni am ei weld yng Nghymru - un sy'n arloesol, ystwyth a chynaliadwy.”

Mae dull gweithredu newydd Space Forge o weithgynhyrchu yn y gofod heb ddefnyddio seilwaith presennol fel yr ISS yn gam enfawr ymlaen i'r diwydiant. Maent yn adeiladu platfformau gweithgynhyrchu pwrpasol o'r enw ForgeStars. Bydd y cwmni'n gweithredu gweithrediadau diweddeb uchel y gellir eu graddio yn gyflym i gannoedd o kgs (gyda'r targed o raddio i filoedd o kgs) heb fod angen gofodwyr ar gyfer y broses weithgynhyrchu. Bydd profi graddfa a diweddeb uchel i ateb y galw cynyddol am y deunyddiau newydd hyn yn y gofod yn arwain y cwmni at lwyddiant yn y pen draw.

Meddai Harshbir Sangha, Cyfarwyddwr Twf, UK Space Agency:

"Fel llawer o fusnesau gofod y DU, mae Space Forge yn tyfu'n gryf - a bydd y buddsoddiad newydd hwn yn sbarduno twf pellach trwy helpu i wella prosesau gweithgynhyrchu yn y Gofod.

Mae'n enghraifft wych arall o sut mae buddsoddiad y llywodraeth a'r sector preifat yn cefnogi arloesedd yn y sector gofod masnachol, sydd bellach yn cyflogi 45,000 o bobl ac yn cynhyrchu £16.4bn i economi'r DU.”

“Mae gweithgynhyrchu yn y gofod wedi bod yn rhywbeth rydw i wedi canolbwyntio arno ers blynyddoedd lawer. Mae'r hyn y mae Space Forge yn ei wneud i gau'r ddolen werth ar gyfer gweithgynhyrchu yn y gofod a dychwelyd cynnyrch yn rhyfeddol. Gallai'r dull gweithredu hwn fod yn torri cwys newydd i'r diwydiant. ” Dylan Taylor, Prif Weithredwr a Chadeirydd, Voyager Space Holdings

Sefydlwyd SF gan Joshua Western ac Andrew Bacon yn y DU yn 2018 ac ers hynny mae wedi adeiladu tîm cryf, bwrdd cynghori, perthynas waith uniongyrchol ag Asiantaeth Ofod Ewrop, a phartneriaid gofod Ewropeaidd uniongyrchol. Mewn 10 mis mae'r tîm wedi tyfu o 2 berson mewn garej i 15 mewn cyfleuster gweithgynhyrchu lloeren newydd yng Nghaerdydd.

Dywedodd David Blake o Fanc Datblygu Cymru: “Mae ein cyllid ecwiti yn berffaith ar gyfer busnesau technoleg fel Space Forge sy'n dechrau o'r newydd; gan ddarparu buddsoddiad sbarduno i helpu i danio twf a chyflymu datblygiad technolegau critigol. Yn bwysig, mae Space Forge hefyd yn creu swyddi medrus iawn. Mae'n enghraifft wych o'r busnesau technoleg arloesol yr ydym yn eu denu i Gymru gyda'n cyllid ac rydym yn falch o fod yn cefnogi Josh a'r tîm gydag ail rownd o fuddsoddiad ochr yn ochr â chyd-fuddsoddwyr arbenigol yn y diwydiant."

“Mae Space Forge flynyddoedd o flaen ei gystadleuwyr o ran datblygu a'r amseriad i'r farchnad. Bu gweledigaeth hirsefydlog hefyd yn y diwydiant gofod o ddefnyddio ehangder y gofod ar gyfer diwydiant trwm sy'n llygru'r ddaear. Gyda chyllido Space Forge rydym yn symud yn agosach at y realiti hwnnw. ” meddai Partner Rheoli Type One Ventures Tarek Waked.

Manylion:

  • Mae defnyddio technoleg Space Forge yn cyflwyno cyfleoedd masnachol mewn meddygaeth, technoleg a gwyddoniaeth ddeunyddol.
  • Mae Space Forge wedi sicrhau cyllid sylweddol gan Asiantaeth Ofod y DU, Llywodraeth Cymru, Ymchwil ac Arloesi’r DU, ac Asiantaeth Ofod Ewrop.
  • Mae Space Forge yn targedu cymwysiadau a fydd yn atal megatonnau o CO2 rhag cyrraedd yr atmosffer byth.

 

Dywedodd David Blake o Fanc Datblygu Cymru: “Mae ein cyllid ecwiti yn berffaith ar gyfer busnesau technoleg sy'n dechrau o'r newydd fel Space Forge; darparu buddsoddiad sbarduno i helpu i danio twf a chyflymu datblygiad technolegau critigol. Yn bwysig, mae Space Forge hefyd yn creu swyddi medrus iawn. Mae'n enghraifft wych o'r busnesau technoleg arloesol yr ydym yn eu denu i Gymru gyda'n cyllid ac rydym yn falch o fod yn cefnogi Josh a'r tîm gydag ail rownd o fuddsoddiad ochr yn ochr â chyd-fuddsoddwyr arbenigol y diwydiant.”

Be' nesaf?

Cysylltwch â'n tîm buddsoddiadau mentrau technoleg ymroddedig i gael gwybod mwy.

Cysylltwch â'n tîm