QLM yn Cyhoeddi Ariannu Cyfres-A o £12M a Chydweithrediad Strategol gyda Schlumberger i Hybu Canfod Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ecwiti
Twf
Technoleg

Mae QLM Technology Ltd, cwmni technoleg ffotoneg o Gaerdydd sy’n gweithredu ym Mryste a San Francisco, wedi cyhoeddi ei fod yn cau ei Gyfres-A gyllido ac wedi llofnodi Cytundeb Cydweithio â Schlumberger.

Gyda chefnogaeth gan Innovate UK, mae QLM wedi datblygu math newydd o gamera LiDAR (delweddu, canfod, ac amrediad laser) yn seiliedig ar dechnoleg cwantwm sy'n gallu gweld a meintioli allyriadau nwyon tŷ gwydr yn gywir. Mae'r delweddydd nwy yn galluogi cwsmeriaid i fonitro, canfod a lleoli a mesur ffynonellau allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (NTG) yn gywir er mwyn cynnal atgyweiriadau'n gyflym. Mae fersiwn cysylltiedig o'r cynnyrch yn galluogi meintioli effeithlonrwydd fflêr o bell.

“Mae’r dechnoleg yn unigryw yn y farchnad monitro allyriadau o ran ei photensial i gyflawni’r swm mwyaf o ostyngiadau nwyon tŷ gwydr ar y gost isaf o berchnogaeth,” meddai Murray Reed, Prif Weithredwr, QLM. “Bydd y berthynas ariannu a strategol gyda’n prif fuddsoddwr newydd, Schlumberger, a chefnogaeth estynedig buddsoddwyr cychwynnol a newydd yn ein galluogi i gynyddu graddfa ein mentrau gweithgynhyrchu, gan alluogi arbedion costau sylweddol, wrth i ni lansio ein datrysiad i’r amrywiol ddiwydiannau a marchnadoedd NTG-ddwys.

Trwy'r cydweithrediad strategol, bydd technoleg QLM yn rhan o fusnes Schlumberger End-to-end Emissions Solutions (SEES) ar gyfer y diwydiant olew a nwy. Mae cynnig monitro methan SEES yn seiliedig ar fuddsoddiadau blaenorol mewn synwyryddion lloeren, awyrennau a drôn, ynghyd â synwyryddion ychwanegol a ddatblygwyd yn fewnol. Mae technoleg LiDAR wahaniaethol QLM yn ategu'r monitorau symudol hynny trwy ddarparu mesuriadau cywir a sensitif lle mae angen monitro parhaus. Bydd y gallu i fesur effeithlonrwydd fflêr yn sicrhau'r effeithlonrwydd gorau posibl ar gyfer fflachiadau na ellir eu dileu eto.

Y tu hwnt i fonitro allyriadau ar gyfer y farchnad olew a nwy, mae'r datrysiad QLM yn addas iawn i'w ddefnyddio mewn cymwysiadau NTG-ddwys eraill megis cynhyrchu biomethan, mewn safleoedd tirlenwi ac mewn gweithrediadau amaethyddol a dŵr gwastraff.

“Mae SEES yn dewis partneriaid yn dilyn gwerthusiad technegol trwyadl i nodi technoleg arloesol sy'n ategu ein datrysiadau mesur presennol,” meddai Kahina Abdeli-Galinier, Cyfarwyddwr Busnes Allyriadau, Schlumberger. “Bydd y dechnoleg QLM LiDAR unigryw yn caniatáu i weithredwyr fonitro eu cyfleusterau’n barhaus ar gyfer allyriadau methan, ac mae’r dechnoleg yn wahaniaethol yn ei gallu i ganfod allyriadau bach hyd yn oed; i feintioli cyfraddau allyriadau yn gywir; darparu gwybodaeth y gellir ei gweithredu trwy leoli ffynhonnell yr allyriadau yn fanwl gywir; ac i ffitio cyfleusterau uwch-lif, canol-lif ac is-lif o bob maint.”

Dywedodd Oliver Wheatley o Fanc Datblygu Cymru: “Mae’r rownd ariannu sylweddol hon wedi denu cefnogaeth buddsoddwyr arbenigol yn y sector a fydd nawr yn gweithio’n agos gyda QLM i ehangu eu datrysiad monitro allyriadau unigryw. Dyma ein hail fuddsoddiad yn QLM ar ôl i’r rownd gychwynnol yn 2021 eu gweld yn sefydlu eu swyddfa yng Nghaerdydd. Yr hyn sy'n wirioneddol gyffrous yw y bydd y buddsoddiad dilynol hwn yn galluogi QLM i dyfu'n gyflym o'u canolfan yma yng Nghymru, lle byddant yn parhau i fanteisio ar glwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd y rhanbarth. Ochr yn ochr â’r sector olew a nwy, bydd technoleg QLM a all chwyldroi’r diwydiant monitro a chanfod nwyon tŷ gwydr, yn cael ei defnyddio ar draws sawl marchnad gyfagos, gan helpu i ddiogelu ein planed ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Y tu hwnt i fonitro allyriadau ar gyfer y farchnad olew a nwy, mae'r datrysiad QLM yn addas iawn i'w ddefnyddio i olrhain a lleihau allyriadau methan mewn cymwysiadau eraill megis cynhyrchu bio-nwy, mewn safleoedd tirlenwi, mewn gweithfeydd trin gwastraff dŵr, ac mewn pyllau glo.

Yn ogystal â buddsoddiad arweiniol gan Schlumberger, ymunodd buddsoddwyr presennol Green Angel Syndicate, Enterprise100 Syndicate, Banc Datblygu Cymru, Newable, a sawl buddsoddwr preifat yn y rownd hon o gyllid, yn ogystal â buddsoddwr newydd Quantum Exponential.