Route Konnect yn ysgogi cynlluniau twf uchelgeisiol o £780,000 o fuddsoddiad cyn-sbarduno

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Route Konnect team, Cardiff

​​​​​​

  • Mae dadansoddiad 'Google Analytics' o ofodau ffisegol yn plotio data symudiad amser real dienw 
  • Bydd hurio staff technegol newydd yn dyblu'r tîm, gan gyflymu datblygiad platfform DA 
  • Banc Datblygu Cymru ar flaen y gad ar gyfer triawd alwm Prifysgol Caerdydd 

 

 

Mae buddsoddiad ecwiti cyn-sbarduno o £780,000 (UD$1M) yng nghwmni meddalwedd DA o Gaerdydd, Route Konnect, ar fin chwyldroi’r ffordd y mae’r byd yn deall symudiadau pobl a cherbydau, gan ddileu’r angen am dechnoleg ddadleuol adnabod wynebau.

O dan arweiniad Banc Datblygu Cymru, bydd y rownd fuddsoddi yn cefnogi uchelgeisiau twf Route Konnect drwy ddyblu’r tîm â llogi swyddogion technegol a busnes allweddol, er mwyn dod â’r llwyfan i’r farchnad. 

Wedi'i ddisgrifio fel y 'Google Analytics' o ofodau ffisegol, Route Konnect yw’r cwmni dadansoddiadau fideo cyntaf i ddal mewnwelediadau symudiad cysylltiedig, aml-gamera, cerbydau a phobl ar draws unrhyw ofod, tref neu ddinas ddiffiniedig. Mae data amser real hynod gywir yn darparu dealltwriaeth wirioneddol o'r daith o un pen i'r llall, gan alluogi rheoli traffig, creu lleoedd a chynllunio trefol yn fwy effeithlon ar gyfer dinasoedd clyfar a rheoli lleoedd. 

Wedi'i leoli yn The Tramshed , mae'r cwmni wedi'i sefydlu gan y Prif Weithredwr Mohamed Binesmael, y peiriannydd meddalwedd Matteo De Rosa a'r Prif Weithredwr Technoleg Daniel Harborne, peiriannydd meddalwedd a fu'n gweithio i Amazon yn flaenorol. Cyfarfu’r sylfaenwyr wrth astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2016 ac maent bellach wedi sicrhau eu buddsoddiad ecwiti cyn-sbarduno cyntaf o dan arweiniad Cronfa Sbarduno Technoleg Banc Datblygu Cymru gyda buddsoddiad ychwanegol gan Protech VC Pi Labs, buddsoddwyr cyfnod cynnar SFC Capital a buddsoddwyr angylion preifat gyda chefnogaeth Plug and Play, a oedd yn fuddsoddwyr cynnar yn Dropbox a PayPal. 

Binesmael, cyd-sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr : “Mae ein platfform yn dal mewnwelediadau cywir, deallus, amser real ar gyfer symudiadau pobl a cherbydau - heb amharu ar breifatrwydd unigol - i alluogi rheolaeth traffig, creu lleoedd a chynllunio trefol gwell a mwy effeithlon ar draws trefi a dinasoedd yn fyd-eang. O leihau amseroedd aros wrth oleuadau traffig a lleddfu tagfeydd ar gyfer mynediad i’r gwasanaethau brys, i wella profiadau cwsmeriaid mewn stadiwmau a mannau gwerthu, mae gan gymhwyso mewnwelediadau symud cywir a dienw botensial ar draws y byd i gyd. 

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi sicrhau cefnogaeth y grŵp anhygoel hwn o fuddsoddwyr, gan ein galluogi i ddyblu maint ein tîm gyda chyflogau technegol a gweithredol newydd, gan gynnwys arbenigwyr dysgu peirianyddol a dadansoddeg fideo. Gyda chymaint o ymchwil a datblygu eisoes dan ein gwregysau, rydym yn barod i gyflymu ein huchelgeisiau i newid y ffordd y mae'r byd yn deall ymddygiad pobl a cherbydau a defnyddio data deallus i arbed amser, adnoddau a lleihau'r effaith ar y blaned.” 

Dywedodd Matthew Wilde o dîm mentrau technoleg Banc Datblygu Cymru: “Mae Route Konnect wedi adeiladu ar dechnegau a gyhoeddwyd yn ddiweddar i arloesi’r angen am adnabod wynebau ar gyfer dadansoddeg symudiadau aml-gamera. Mae'r gallu hwn yn datgloi mewnwelediadau pwerus ar gyfer y symudiad ar draws lleoliad cyfan, heb dorri ar breifatrwydd. 

“Mae'n ddatrysiad moesegol sy'n mynd i'r afael â bwlch mawr yn y farchnad gyda phryderon cynyddol am ddiogelwch y cyhoedd, problemau tagfeydd traffig cynyddol, mentrau llywodraeth ffafriol cynyddol ar gyfer rheoli traffig yn effeithiol, mabwysiadu cynyddol technolegau ceir ecogyfeillgar, a datblygiad dinasoedd smart ar draws y byd. Yn well fyth, mae’n cael ei ddatblygu yma yng Nghaerdydd gan dîm ifanc ac uchelgeisiol, felly roedd yn gyfle na ellir ei golli i ni fel buddsoddwyr technoleg cyfnod cynnar.” 

Dywedodd Hugo Silva, Uwch Reolwr Buddsoddi yn Pi Labs: “Mae dyfodol trafnidiaeth a symudedd wedi’i gysylltu’n gynhenid â sut mae’r amgylchedd adeiledig yn esblygu, gyda datrysiadau DA yn dod yn arf hanfodol mewn ymateb i reoliadau allyriadau a phroblemau tagfeydd. Yn ogystal, mae platfform Route Konnect yn mynd hyd yn oed ymhellach na chludiant yn unig a gall hysbysu datblygwyr, contractwyr a rheolwyr asedau yn well am y llif o bobl o amgylch eu heiddo.

"Mae ein buddsoddiad yn y cwmni yn cyd-fynd â'n hargyhoeddiad i gefnogi'r busnesau newydd mwyaf arloesol sy'n cyflymu'r duedd tuag at ddinasoedd craff a chynaliadwyedd trefol. Ar ôl eu gwahodd i fod yn rhan o’n Rhaglen Twf 2022, rydym wedi’n cyffroi tu hwnt wrth gefnogi Mohamed, Daniel a Matteo ac mae ein tîm wedi ymrwymo i’w helpu i ehangu ymhellach a gweld datrysiad Route Konnect yn cael ei ddefnyddio’n eang ar draws dinasoedd byd-eang.” 

Mae'r datrysiad a ddatblygwyd gan Route Konnect yn defnyddio hewristig niferol sy'n caniatáu cyfatebiaeth gadarn o lwybrau a deithiwyd gan yr un person neu gerbyd ar draws golygfeydd aml-gamerâu. Mae pob hewristig a ddefnyddir yn rhydd o nodweddion adnabyddadwy ac felly, ar eu pen eu hunain, maent yn llawer llai pwerus na thechnoleg adnabod wynebau. Fodd bynnag, o'u cyfuno, mae'r hewristig hyn i gyd yn rhoi cliwiau ynghylch pa lwybr a welir mewn un camera y gellir ei baru â llwybr o gamera arall. Mae profion wedi dangos cyfradd cywirdeb o 98%. 

Meddai Binesmael: “Mae yna hwb cyfreithiol cynyddol yn y DU a’r UE yn erbyn defnyddio technoleg adnabod wynebau, ac mae GDPR yn ychwanegu at yr heriau. Mae llwyfannau dadansoddeg cerbydau a thrafnidiaeth bresennol gan ddefnyddio naill ai technoleg adnabod wynebau neu brosesu data camera mewn lleoliadau unigol ar eu pen eu hunain, gan ddarparu cyfrifon cerbydau wedi’u gor-symleiddio neu ddata sydd wedi’i agregu. Mae Route Konnect yn darparu cywirdeb dull ‘lle cyfan’, gan sicrhau bod data hanfodol ar gael i reolwyr traffig, perchnogion eiddo tiriog a buddsoddwyr, a chynllunwyr dinasoedd i ystyried taith lawn y cwsmer o un pen i’r llall ar gyfer gwella effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.” 

Ers ei lansio, mae Route Konnect wedi treulio dros flwyddyn yn ymchwilio a datblygu, gan gynnwys cymryd rhan yn Rhaglen Cyflymyddion Dyfodol Dubai, lle llwyddodd y tîm i helpu Heddlu Dubai i archwilio opsiynau i wella amseroedd ymateb brys gydag atebion dinas smart. Yn y cyfamser, mae treial ar y gweill ar hyn o bryd gyda Chyngor Dinas Caerdydd ar gyflwyno coridorau clyfar i leddfu tagfeydd traffig, ac o ganlyniad, dewiswyd Route Konnect fel un o 11 o fusnesau Cymreig i gymryd rhan yng ngharfan dau o raglen Cyflymydd Lab Trafnidiaeth Cymru. Bydd treial peilot yn dechrau cyn bo hir i helpu i nodi cyfleoedd i leihau amser aros ar lwyfannau a rheoli rheolaeth tyrfaoedd yn well mewn digwyddiadau arbennig. 

Mae Route Konnect hefyd wedi sicrhau grant o £100,000 gan Zenzic ac wedi'i ddewis ar gyfer ei raglen ehangu CAM sy'n rhoi mynediad unigryw i welyau prawf mwyaf blaenllaw'r DU. Dros y misoedd nesaf, bydd Route Konnect yn datblygu ei dechnoleg yn amgylchedd prawf Symudedd Dyfodol Canolbarth Lloegr ar gyfer cerbydau ymreolaethol a’r Smart Mobility Living Lab yn Llundain yn ogystal â Horiba Mira, ymgynghoriaeth a safle prawf peirianneg a datblygu modurol yn Nuneaton. 

GS Verde ddarparodd y cyngor ar y fargen. 

Be' nesaf?

Eisiau trafod eich menter ymhellach? Ymholwch trwy ddefnyddio ein ffurflen cysylltu â ni.   

 

Cysylltu â ni