Waterspring Ventures a Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad yn Operati Limited

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes
Twf
Mentrau tech
Technoleg
Operati

Heddiw mae Waterspring Ventures, cwmni cyfalaf menter cam cynnar sydd wedi’i leoli yng Nghymru, yn cyhoeddi ei fuddsoddiad cyntaf yn Operati Limited, sydd wedi adeiladu’r datrysiad amcangyfrif Meddalwedd fel Gwasanaeth (MfG) cyntaf o’i fath ar gyfer y farchnad BBaChau.

Mae Waterspring Ventures yn buddsoddi £280k o'i gyfran gyntaf yn y busnes. Mae wedi partneru â Banc Datblygu Cymru ar gyfer y fargen, sy’n buddsoddi £150k o’r Gronfa Sbarduno Technoleg, ac mae sylfaenwyr Operati Limited hefyd wedi buddsoddi £50k.

Cenhadaeth Operati yw helpu busnesau bach a chanolig gweithgynhyrchu

Mae busnesau bach a chanolig eu maint sy'n gwneud cynhyrchion 'gosod-i-archeb' neu 'gwneud-i-archeb' yn ei chael hi'n anodd ffurfweddu ac amcangyfrif cynhyrchion cymhleth, cynllunio a rheoli cynhyrchu, a chipio costau ac elw yn effeithiol oherwydd natur bwrpasol cynhyrchion.

Ar hyn o bryd, nid yw'r atebion meddalwedd sy'n bodoli i symleiddio'r broses hon yn fforddiadwy i fusnesau bach nad oes ganddynt y gyllideb na'r amser i weithredu pecyn meddalwedd busnes cyfan. Mae atebion llai sy'n canolbwyntio ar 'BBaCh' hefyd yn tueddu i ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar gynhyrchu amlroddadwy, yn hytrach na chynhyrchion pwrpasol. Gall y rhai sy'n arbenigo ym meysydd arbenigol y busnes arwain at ddyblygu data a diffyg gwelededd i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau.

Meddai David James, Prif Weithredwr, Operati Limited wrth drafod y buddsoddiad: “Ein cenhadaeth yn Operati yw cynnig ymagwedd hollol newydd, gan greu’r ateb amcangyfrif SaaS cyntaf o’i fath ar y farchnad BBaChau. Gyda system sy'n seiliedig ar gwmwl o'r dechrau i'r diwedd wedi'i hadeiladu o'r gwaelod i fyny yn benodol ar gyfer cynhyrchion a phrosiectau pwrpasol, mae ein ffocws yn gyfan gwbl ar ddiwallu anghenion cwsmeriaid. Rydym yn darparu datrysiad amcangyfrif a dyfynnu popeth-mewn-un y mae mawr ei angen i’r diwydiant, gan roi mynediad i’r dechnoleg gwybodaeth gwerthu ddiweddaraf i helpu busnesau bach a chanolig i roi hwb i’w busnesau.”

Sam Huxtable, Sylfaenydd a Phartner Rheoli, Waterspring Ventures: “Fe wnaethom sefydlu Waterspring Ventures yn 2021 gyda’r nod o fynd i’r afael â’r diffyg dybryd yn y cyllid sydd ar gael ar gyfer cwmnïau cyfnod cynnar y DU, yn enwedig busnesau yng Nghymru a’r De Orllewin.

“Fel cwmni o Gasnewydd sy’n gweithredu yn y gofod Cynhyrchu Gwerth Uchel, roedd Operati wir wedi ffitio’r bil ar gyfer ein buddsoddiad cyntaf. Mae'r cwmni'n gwybod yn union pa broblem y mae angen iddo ei datrys yn y diwydiant gweithgynhyrchu - ac mae'n un y mae ein Partneriaid, sydd â dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector, yn ei hadnabod yn rhy dda. Rydym yn gyffrous i weithio ochr yn ochr â’r tîm ac i weld y busnes yn datblygu yn y misoedd nesaf.”

Meddai Matthew Wilde, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Rydym yn hynod falch o fod wedi ymuno â Waterspring i wneud y buddsoddiad hwn i mewn i Operati – maen nhw’n enghraifft wych o fenter dechnoleg Gymreig sy’n cymryd camau enfawr, arloesol ac yn darparu’r systemau pwrpasol a'r wybodaeth sydd ei hangen ar BBaChau.

“Roeddem yn hyderus yn arbenigedd a photensial y tîm yn Operati , ar ôl buddsoddi yn eu cyn gwmni Hudman yn ystod haf 2016. Rydym wrth ein bodd eu gweld yn symud ymlaen i fenter newydd, ac yn arbennig o falch o fanteisio ar y cyfle i weithio ochr yn ochr â Waterspring Ventures wrth eu cefnogi.”