Ymgynghoriaeth amgylcheddol newydd yn anelu at ddiogelu ein dyfodol

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Sentinel

Mae micro fenthyciad micro gan Fanc Datblygu Cymru wedi galluogi'r arbenigwyr amgylcheddol Daniel Roberts a Luke Jones i uno eu harbenigedd a lansio Sentinel Environmental Consultancy Limited.

Gyda swyddfeydd yn Yr Wyddgrug a Wrecsam, bydd Sentinel yn darparu gwasanaethau arbenigol ar gyfer monitro asbestos a radon i sicrhau cydymffurfiaeth â Rheoliadau Rheoli Asbestos 2012 ac IRR99. Mae hyn yn cynnwys cynnal arolygon asbestos; monitro aer, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ar draws ystod eang o sectorau gan gynnwys y sectorau preswyl, diwydiant ac addysg.

 Dywedodd Heather Abrahams, Swyddog Buddsoddi Banc Datblygu Cymru bod gan y pâr hanes cryf o weithio ar gyfer ymgynghoriaethau amgylcheddol mawr: "Mae Daniel a Luke yn elwa ar gymwysterau rhagorol a gwybodaeth fusnes gadarn. Maent wedi dangos eu gallu i gynhyrchu refeniw ac erbyn hyn mae ganddynt gynlluniau uchelgeisiol i ddarparu gwasanaeth arbenigol sy'n rhoi hyblygrwydd a gwerth am arian i gleientiaid ar draws Gogledd Cymru. Roedden nhw'n gweddu yn ddelfrydol ar gyfer ein cronfa micro fenthyciadau sy'n cynnig benthyciadau o £1,000 i £50,000."

 Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Daniel Roberts: "A ninnau wedi gweithio gyda'n gilydd yn flaenorol, mae Luke a minnau'n rhannu’r un ymrwymiad cadarn tuag at ddatblygu busnes sy'n canolbwyntio ar ansawdd y gwasanaeth a gofal cwsmeriaid. Mae'r benthyciad hwn gan y banc datblygu yn golygu ein bod eisoes yn brysur yn gweithio gyda chwsmeriaid i ddiogelu ein dyfodol; gan gynghori ar weithdrefnau, polisïau a dogfennau yn unol â rheoliadau'r llywodraeth a chodau ymarfer cymeradwy. Mae’r diolch wirioneddol am yr ymagwedd 'gallwn wneud hyn' sydd gan yr arbenigwyr buddsoddi ym Manc Datblygu Cymru a dyna pam rydym wedi llwyddo i gael y busnes oddi ar y ddaear."

Gyda phrofiad helaeth o'r diwydiant, mae Daniel a Luke yn meddu ar bob Ardystiad BOHS sy'n berthnasol i'r gwasanaethau a ddarperir ganddynt, gan gynnwys BOHS P401, P402, P403, P404, P405 a P406. Mae gan Daniel hefyd Dystysgrif Cymhwysedd BOHS mewn Asbestos.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cronfa Fenthyciadau Micro Fusnes Cymru wedi buddsoddi mewn 390 o fusnesau newydd a busnesau sefydledig dros y pum mlynedd ddiwethaf; gan ddiogelu neu greu rhyw 2000 o swyddi ar hyd a lled Cymru. Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae'r gronfa wedi cynyddu o £6 miliwn i £18 miliwn yn ystod y cyfnod hwnnw.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am Sentinel yn www.sentinelenvironmental.co.uk