Beth yw buddsoddwr angel?

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Newidwyd:
Angylion busnes
angel investor

Os oes angen cyllid allanol arnoch i roi hwn i’ch busnes sydd newydd ddechrau oddi ar y ddaear neu er mwyn mynd ymlaen i'r cam nesaf, gallai denu buddsoddwr angel fod y cam gorau ar eich cyfer chi. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth yn union yw angel, manteision buddsoddiad angel, ac a allai fod yn ffordd dda o ariannu eich busnes.

Beth yw buddsoddiad angel a phwy yw buddsoddwyr angylion?

Yn gyffredinol, mae buddsoddwyr angel, a elwir hefyd yn angylion busnes neu'n angylion yn gryno, yn unigolion gwerth net uchel sy'n defnyddio eu harian eu hunain i fuddsoddi mewn busnesau bach ynghyd â'u barn eu hunain wrth wneud y buddsoddiad. Yn gyfnewid am y cyfalaf y maen nhw'n ei ddarparu, maen nhw fel arfer yn cymryd cyfran ecwiti lleiafrifol yn y cwmni. Eu gobaith yw y bydd y busnes yn tyfu'n sylweddol a bydd eu cyfranddaliadau yn cynyddu mewn gwerth. (Os ydych chi eisiau dysgu mwy am gyllid ariannu ecwiti, darllenwch ein blogbost, Beth yw cyllid ecwiti a sut mae'n gweithio?)

Mae angylion yn tueddu i fod â phrofiad busnes neu broffesiynol cryf. Yn aml, maen nhw'n fentergarwyr llwyddiannus neu'n gyn-fentergarwyr eu hunain, neu wedi dal swyddi gweithredol mewn cwmnïau mawr. Mae yna nifer o resymau y gallent fuddsoddi - yr un amlycaf yw'r potensial i wneud arian os yw'ch busnes yn llwyddiannus. Ond yn aml gall fod oherwydd rhai o'r ffactorau hyn hefyd:

 • Maent yn teimlo ei fod yn werth chweil. Mae llawer o angylion yn awyddus i ddefnyddio eu profiad, eu sgiliau, a'u cysylltiadau i arwain a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o fentergarwyr a'u helpu i dyfu eu busnesau.
 • Maen nhw eisiau rhoi rhywbeth yn ôl. Yn aml mae gan angylion awydd i ‘rhoi rhywbeth yn ôl i mewn’. Mae buddsoddi eu harian mewn busnesau lleol yn golygu eu bod yn helpu i hyrwyddo twf economaidd ac entrepreneuriaeth yn eu rhanbarth.
 • Mae'n ffordd o gefnogi'r achosion maen nhw'n teimlo'n angerddol amdanyn nhw. Mae rhai angylion yn buddsoddi er mwyn sicrhau newid cymdeithasol ac amgylcheddol cadarnhaol, yn ogystal â sicrhau enillion ariannol. Er enghraifft, gallent ganolbwyntio ar sectorau fel ynni adnewyddadwy, amaethyddiaeth gynaliadwy, neu ofal iechyd. Cyfeirir at hyn fel ‘effaith buddsoddi’.

 

Gall angylion busnes fuddsoddi ar eu pennau eu hunain, ond gan amlaf maent yn buddsoddi fel rhan o grŵp o angylion, a elwir yn syndicet. Mae hyn yn eu galluogi i gyfuno eu cyllid fel y gallant fuddsoddi symiau mwy mewn busnes neu gymryd rhan mewn nifer fwy o fargeinion. Mae hefyd yn golygu bod mwy o arbenigedd a phrofiad wrth law i gefnogi a mentora’r cwmnïau y maent yn buddsoddi ynddynt. Fel rheol, arweinir y syndicet gan ‘brif fuddsoddwr’, sy’n chwarae rhan fwy gweithredol na’r angylion eraill. Mae hyn yn gyffredinol yn cynnwys cydgysylltu'r syndicet, trafod a chwblhau'r telerau buddsoddi, a chynnal y berthynas â'r cwmni ar ôl y buddsoddiad (a allai olygu eistedd ar y bwrdd).

Mae'n gyffredin i angylion gyd-fuddsoddi ochr yn ochr â ffynonellau cyllid eraill, gan gynnwys grantiau, benthyciadau, mathau eraill o gyllid ecwiti, syndicetiau angylion eraill, a chronfeydd cyd-fuddsoddi angylion. Efallai y byddan nhw'n gwneud buddsoddiad un-tro mewn busnes neu'n darparu sawl rownd o fuddsoddi.

Mae'r swm y mae angylion yn ei fuddsoddi fel arfer yn unrhyw beth o £5,000 i £500,000, ond gall fod yn uwch os daw buddsoddwyr lluosog ynghyd.

 

Ar ba gam mae angylion busnes yn buddsoddi?

Yn ffynhonnell allweddol o gyfalaf risg, mae buddsoddwyr angylion fel arfer yn buddsoddi yn ystod camau cynnar datblygiad cwmni, pan nad yw darparwyr cyllid eraill yn fodlon gwneud hynny. Ni fyddai llawer o'r busnesau llwyddiannus yr ydym yn eu hadnabod heddiw wedi dechrau heb fuddsoddiad angel.

Mae angylion yn aml yn llenwi'r bwlch rhwng y cyllid cynnar iawn a ddarperir gan deulu a ffrindiau a chronfeydd cyfalaf menter broffesiynol. Maent yn tueddu i fuddsoddi mewn busnesau newydd sy'n ceisio codi eu cyllid ecwiti swyddogol cyntaf i gefnogi llogi staff allweddol, ymchwil i'r farchnad, datblygu cynnyrch, neu weithrediadau rhagarweiniol eraill. Gallant ddarparu arian dilynol mewn rowndiau cyllido dilynol.

Am beth mae buddsoddwyr angylion yn edrych?

Gall buddsoddiadau cam cynnar ddod â lefel uchel o risg. Er mwyn gwneud y risg yn werth chweil, mae angen i fuddsoddwyr angylion weld bod potensial am enillion uchel ymhellach i lawr y lein. Bydd gan bob un ei feini prawf buddsoddi penodol ei hun, ond dyma ychydig o bethau y maent fel arfer yn edrych amdanynt mewn busnes:

 • Tîm sefydlu uchelgeisiol sydd â'r sgiliau a'r profiad cywir i weithredu'r syniad busnes
 • Cynnyrch sy'n datrys poen cwsmer go iawn
 • Cyfle mawr yn y farchnad a'r potensial ar gyfer twf sylweddol
 • Cynllun busnes wedi'i feddwl trwodd a'i ystyried yn ofalus sy'n nodi sut rydych chi'n bwriadu tyfu'r busnes, faint o gyllid sydd ei angen arnoch chi, a sut y byddwch chi'n ei ddefnyddio i gyflawni'ch nodau

 

Beth yw manteision buddsoddiad angel?

Gall buddsoddiad angel fod yn un o'r ffynonellau cyllid mwyaf deniadol ar gyfer cychwyn busnes. Dyma rai o brif fanteision y math hwn o ariannu:

Argaeledd a hyblygrwydd

Gall opsiynau cyllid allanol fod yn fwy cyfyngedig i gwmni cam cynnar iawn. Heb enw da na chyllid cyfochrog, gall fod yn anodd sicrhau cyllid gan fanciau, ac mae llawer o gyfalafwyr menter hefyd yn tueddu i fuddsoddi ychydig ymhellach yn y siwrnai gychwynnol. Mae buddsoddwyr angel yn barod i gymryd risg wedi'i chyfrifo ac maent yn aml yn hyblyg gyda faint o arian y gallant ei ddarparu.

Rhyddid rhag dyled

Mae buddsoddiad angel fel arfer yn gyllid ecwiti nad yw, yn wahanol i ddyled, yn gofyn i chi wneud ad-daliadau rheolaidd. Mae hyn yn golygu y gallwch chi sianelu mwy o arian i'ch busnes, ac mae'n un o'r rhesymau pam y gall cyllid ecwiti gyflymu twf yn sylweddol. I ddysgu mwy am y gwahaniaethau rhwng dyled ac ecwiti, darllenwch ein blogbost, Beth yw'r gwahaniaeth rhwng ecwiti a dyled?

Mynediad at arbenigedd a chysylltiadau

Mae llawer o angylion eisiau chwarae rhan weithredol yn y busnesau maen nhw'n buddsoddi ynddynt, er enghraifft trwy ddarparu mentoriaeth neu wasanaethu ar y bwrdd cyfarwyddwyr, ac maen nhw'n awyddus i ddefnyddio'u gwybodaeth a'u sgiliau yn dda. Fel y soniasom, mae angylion yn aml yn fentergarwyr neu'n arweinwyr busnes profiadol, a gallai'r un iawn ddod â phrofiad gwerthfawr iawn, arweiniad arbenigol a chysylltiadau marchnad i'ch cwmni. Cyfeirir at eu cyfraniad anariannol fel ‘cyfalaf craff’.

Buddsoddiad dilynol

Mae siawns dda y bydd buddsoddwyr angylion yn barod i roi mwy o arian i mewn yn nes ymlaen, yn enwedig os ydyn nhw'n gweithio mewn syndicet ac yn gallu cronni eu cyllid i ddod â chyllid pellach i chi.

Cyfalaf amyneddgar

Yn wahanol i gyfalaf menter, mae buddsoddwyr angel yn tueddu i ganolbwyntio llai ar weld elw cyflym ar eu buddsoddiad. Maent yn cefnogi busnes trwy ei daith twf ac yn gadael yn gyffredinol dros amserlen hirach. Dyna pam yr ystyrir eu cyllid yn aml fel ‘cyfalaf amyneddgar’.     

A yw buddsoddiad angel yn iawn i'ch cwmni chi?

Gall buddsoddiad angel fod â buddion sylweddol a helpu busnes i sicrhau twf sylweddol, ond nid yw'n addas i bawb. Mae angylion yn chwilio am gwmnïau a all ddangos potensial twf uchel ac fel arfer byddant am weld eich bod wedi meddwl am strategaeth ymadael.

Mae cyllid angel yn golygu gwerthu cyfran yn eich busnes, felly os ydych chi am gadw perchnogaeth lawn, yna nid dyma’r opsiwn iawn i chi. Ond mae'n werth cofio bod angylion yn cymryd cyfran leiafrifol ac yn gyffredinol dim ond cyfranddaliadau cyffredin (yn hytrach na rhai ffafriol). Mae eu diddordebau'n tueddu i fod yn gyson â'ch un chi, ac maen nhw'n gweithio gyda chi i helpu'ch cwmni i lwyddo. O ystyried y chwistrelliad arian parod a'r cyfalaf craff y gallent ei ddarparu, gallai gwerthu cyfran yn eich cwmni fod yn gam da iawn.

Os penderfynwch geisio codi buddsoddiad angel, yna mae'n bwysig dod o hyd i angel sy'n gweddu’n addas iawn i chi a'ch cwmni. Dyma rai ffactorau i'w hystyried:

 • Os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn bod yn fuddsoddwr arweiniol
 • Faint o ymgysylltiad / ran rydych chi am iddyn nhw ei gael
 • Pa werth y gallant ei gynnig y tu hwnt i'r arian, fel arbenigedd a chysylltiadau
 • Os oes ganddyn nhw unrhyw fuddsoddiadau neu brofiad arall yn eich sector
 • Os ydyn nhw'n aml yn cymryd rhan mewn rowndiau cyllido dilynol
 • Os ydyn nhw'n ffit dda i'ch brand a'ch diwylliant
 • A ydych chi’n gyrru ymlaen yn dda gyda’ch gilydd a chael perthynas waith da

 

Angylion Buddsoddi Cymru

Angylion Buddsoddi Cymru, sy'n rhan o Fanc Datblygu Cymru, yw'r rhwydwaith angylion mwyaf yng Nghymru. Rydym yn cysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau o Gymru sy'n ceisio buddsoddiad preifat trwy ein platfform digidol. Gall busnesau uwch lwytho gwybodaeth fargen i'r platfform, gan arddangos yn uniongyrchol i unigolion gwerth net uchel cofrestredig. Darganfyddwch fwy trwy ymweld â'n tudalen, Angylion Buddsoddi Cymru.

Angels Invest Wales

We offer a personalised service for business angels and experienced investors looking for sound investment opportunities

Find out more