Beth yw llif arian a sut i'w wella

Nicola-Griffiths
Uwch Swyddog Portffolio
Newidwyd:
Cyllid a chyfrifo
businesswoman at desk filling out paperwork

Ni waeth pa mor gryf yw eich cynnig busnes, mae llif arian yn holl bwysig. 

Gall hyd yn oed busnesau sy'n gwneud elw da gael trafferth oherwydd diffyg arian parod. Efallai na allant dyfu na sicrhau cyllid, neu yn y senario waethaf, mynd i'r wal.

Y newyddion da yw mai dim ond trwy gymryd rhai camau bach, fe allwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i lif arian eich cwmni.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn esbonio beth yw llif arian busnes ac yn rhoi rhai awgrymiadau ar sut y gallwch chi wella a rheoli eich llif arian yn effeithiol.

 

Beth yw llif arian?

Llif arian yw'r swm o arian sy'n symud i mewn ac allan o'ch busnes dros gyfnod penodol o amser. Os oes mwy o arian yn dod i mewn nag sy'n mynd allan, mae gennych lif arian cadarnhaol. Os oes mwy o arian yn mynd allan nag sy'n dod i mewn, mae gennych lif arian negyddol.

Mae rheoli llif arian yn briodol yn bwysig gan ei fod yn caniatáu i'ch busnes fodloni ei rwymedigaethau ariannol a gall hefyd eich galluogi i fuddsoddi mewn twf.

Mae'r datganiad llif arian yn categoreiddio llif arian yn ôl gweithgareddau gweithredu, buddsoddi ac ariannu. Gadewch i ni edrych ar y tri math hyn o lif arian:

Llif arian gweithredol

Mae llif arian gweithredol yn cyfeirio at faint o arian parod a gynhyrchir neu a ddefnyddir gan weithgareddau gweithredu craidd eich cwmni o fewn amserlen benodol. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys cynhyrchu refeniw o werthiannau cwsmeriaid, talu treuliau, neu ariannu cyfalaf gweithio. Mae llif arian gweithredol yn dynodi gallu eich cwmni i gynhyrchu digon o arian o'i weithrediadau arferol i dalu ei ddyledion tymor byr a rhwymedigaethau ariannol eraill.

Buddsoddi llif arian

Mae llif arian buddsoddi yn ymwneud â'r arian a gynhyrchir neu a wariwyd trwy weithgareddau'ch busnes sy'n gysylltiedig â buddsoddiad, megis prynu asedau hirdymor fel eiddo neu offer, prynu busnesau eraill, a buddsoddi mewn gwarantau gwerthadwy fel stociau a bondiau. Nid yw llif arian buddsoddi negyddol o reidrwydd yn arwydd gwael, gan y gall olygu bod busnes yn buddsoddi arian parod yn nhwf ac iechyd hirdymor y cwmni.

Ariannu llif arian

Mae llif arian o weithgareddau ariannu yn ymwneud â'r arian sy'n dod i mewn neu'n mynd allan o'ch cwmni o ffynonellau ariannu. Mae enghreifftiau o ariannu eitemau llif arian yn cynnwys cymryd benthyciadau, ad-dalu benthyciadau presennol, cyhoeddi ecwiti newydd, a thalu difidendau.

 

Sut i wella llif arian

Dyma 10 awgrym a allai eich helpu i hybu llif arian eich busnes.

 

1. Rhagolygon llif arian

Mae'n bwysig nodi diffygion llif arian ymlaen llaw, gan y bydd yn rhoi amser i chi ystyried eich opsiynau ac ymgysylltu'n gynnar â chwsmeriaid, cyflenwyr a chyllidwyr allanol. Dyma lle mae rhagolwg llif arian yn dod i mewn.

Beth yw rhagolygon llif arian?

Offeryn cynllunio ariannol yw rhagolygon llif arian parod sy'n eich helpu i ragweld balansau arian parod eich cwmni yn y dyfodol trwy amcangyfrif ei fewnlifoedd arian parod a'i all-lifau dros gyfnod penodol o amser sydd i ddod.

Trwy ragweld faint o arian fydd yn dod i mewn ac yn mynd allan, gall busnesau nodi unrhyw brinder arian parod sydd ar ddod a chymryd camau i osgoi'r prinder neu liniaru ei effaith.

Gall rhagolygon llif arian gwmpasu unrhyw beth o ychydig wythnosau i flwyddyn - bydd y cyfnod rhagweld a ddewiswch yn dibynnu ar ffactorau fel amcanion eich cwmni, pa mor newydd yw eich busnes, a'r data sydd ar gael gennych. Fodd bynnag, po bellaf i'r dyfodol y byddwch yn ei ragweld, y lleiaf cywir fydd eich rhagamcanion.

Mae llawer o fusnesau’n defnyddio rhagolygon llif arian “treiglol”, sy’n golygu eu bod yn ei addasu’n barhaus – yn wythnosol neu’n fisol fel arfer – i sicrhau ei fod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau sydd wedi digwydd ers y rhagolwg diwethaf. Mae cynnal rhagolygon llif arian rheolaidd yn arbennig o bwysig mewn amodau marchnad ansicr.

Mae gan wefan Busnes Cymru ragor o wybodaeth ac mae’n darparu templed llif arian i’ch helpu i greu rhagolygon.

 

2. Monitro llif arian yn rheolaidd

Mae dewis gwych o feddalwedd cyfrifo cwmwl ar-lein ar gael, fel Sage, QuickBooks, Xero, a FreeAgent. Mae'r offer hyn yn ei gwneud hi'n haws i uwch lwytho a derbyn gwybodaeth gyfredol yn rheolaidd.

 

3. Sefydlu rheolaeth gredyd gadarn

Ni fydd unrhyw fusnes yn dewis gwrthod masnach, ond dylid dilyn gweithdrefn wirio credyd gadarn cyn cynnig telerau credyd i gleientiaid. Yn ogystal â chynnal gwiriadau credyd, dyma rai camau eraill y gallwch eu dilyn i reoli credyd yn effeithiol:

  • Anfonwch anfonebau allan yn brydlon a gwnewch yn siŵr eu bod yn cynnwys y wybodaeth gywir. Bydd hyn yn cynyddu'r siawns o gael eich talu'n gyflym
  • Sicrhewch fod telerau talu yn glir o'r cychwyn cyntaf, fel nad oes unrhyw ddryswch ynghylch pryd y mae taliad yn ddyledus a beth yw'r canlyniadau os na chaiff ei dderbyn mewn pryd
  • Sicrhewch fod gennych gynllun clir ar gyfer taliadau hwyr. Gall dilyn i fyny ar daliadau hwyr gymryd llawer o amser; gallech ystyried defnyddio meddalwedd a fydd yn awtomeiddio'r broses o anfonebu a mynd ar drywydd anfonebau
  • Adolygwch a diweddarwch eich polisi rheoli credyd yn rheolaidd i wneud yn siŵr ei fod yn adlewyrchu unrhyw newidiadau yn y dirwedd fusnes

 

4. Adolygu telerau talu gyda chyflenwyr hirsefydlog

Ydych chi'n talu cyflenwyr yn rhy fuan? A oes cyfle i drafod telerau talu estynedig? Efallai y byddai'n werth cynnal trafodaeth. Os ydych yn cael trafferth gwneud taliadau i CThEM, cysylltwch â nhw ar 0300 200 3835 i drafod eich opsiynau talu.

 

5. Torri costau diangen

Adolygwch eich treuliau cwmni a gweld a oes unrhyw gostau y gallwch chi dorri'n ôl arnynt yn hawdd. Edrychwch ar gostau cylchol yn arbennig – er enghraifft, a ydych yn talu am danysgrifiadau nad oes eu hangen arnoch mwyach?

 

6. Torri costau diangen

Adolygwch dreuliau eich cwmni i weld a oes unrhyw gostau y gallwch gwtogi arnynt yn hawdd. Edrychwch yn benodol ar gostau sy'n ailgodi yn benodol. Ydych chi'n talu am danysgrifiadau nad oes eu hangen arnoch mwyach?

 

7. Gwerthu asedau nad ydynt yn hanfodol

Gallech werthu asedau sy'n anghynhyrchiol neu na chânt eu defnyddio mwyach i gynhyrchu arian parod.

 

8. Troi hen stoc yn arian parod

Cliriwch hen stoc a stoc dros ben y mae cyfalaf ynghlwm wrtho, er enghraifft drwy ostwng pris eitemau, eu gwerthu ar farchnadoedd ar-lein, neu eu bwndelu.  

 

9. Prydlesu yn hytrach na phrynu

Gallai prydlesu offer yn hytrach na'i brynu ganiatáu i chi ddiogelu llif arian. Dylai cael cyfres o daliadau bach, sefydlog hefyd wneud cyllidebu yn haws. Os ydych chi eisoes yn prydlesu, ystyriwch ail-drafod y telerau.

Er y gallai'r llwybr hwn wella llif arian, byddai angen i chi ystyried y gost gyffredinol hefyd, gan y gallai gostio mwy i chi yn y tymor hir. Darllenwch ein blog Sut i ddefnyddio cyllid asedau i dyfu eich busnes i ddysgu mwy am y gwahanol fathau o gyllid asedau a'r manteision.

 

10. Cynnig cymhelliant i wneud taliadau cynnar

Os yw eich elw'n caniatáu, gallai cynnig gostyngiadau ar daliadau cynnar i gwsmeriaid dethol fod yn opsiwn i gryfhau llif arian.

 

11. Cynnig opsiynau talu niferus

Bydd ei gwneud yn haws i gwsmeriaid eich talu yn eich helpu i gael eich arian yn gyflymach. Rhowch sawl opsiwn iddyn nhw, gan gynnwys cardiau credyd, taliadau ar-lein, a throsglwyddiadau electronig.

 

Yn y pen draw, llif arian yw enaid eich busnes a gall roi'r llwyfan sydd ei angen arnoch i reoli a datblygu dyfodol eich cwmni yn effeithiol. Gallai cyngor gan gyfrifydd eich helpu i ddeall eich llif arian yn well ac adnabod problemau posibl yn gynnar.