Beth yw cyllid ecwiti preifat a sut mae'n gweithio?

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cyllid ecwiti
businesswoman on laptop

Mae'n debygol eich bod wedi dod ar draws y term ‘ecwiti preifat’ o’r blaen. Mae'n debyg eich bod hefyd wedi defnyddio cynhyrchion a gwasanaethau gan gwmnïau â chefnogaeth ecwiti preifat, bod hynny’n arhosiad yn yr Hilton, ymarfer corff yn PureGym, neu fwyta yn Pret a Manger.

Ond os nad ydych chi'n siŵr beth yn union ydi o, yna mae'r erthygl hon yn addas ar eich cyfer chi. Rydym yn egluro hanfodion ecwiti preifat, sut mae'n gweithio, sut mae'n wahanol i gyfalaf menter, a phryd y gallai busnesau ei ddefnyddio.

Be' ydi ecwiti preifat?

Yn yr ystyr ehangach, ecwiti preifat (EP) yw buddsoddi cyfalaf mewn cwmnïau preifat (neu gwmnïau sy'n mynd yn breifat), yn hytrach na'r rhai sy'n cael eu rhestru'n gyhoeddus neu eu masnachu ar y gyfnewidfa stoc. Felly yn dechnegol, mae cyfalaf menter (CM) yn fath o ecwiti preifat. Ond pan fydd pobl yn siarad am ecwiti preifat, yr hyn maen nhw'n cyfeirio'n gyffredin ato yw buddsoddiadau a wneir mewn cwmnïau mwy aeddfed, sefydledig gan gwmnïau ecwiti preifat. Dyna be’ fyddwn ni'n ganolbwyntio arno yn yr erthygl hon.

Sut mae ecwiti preifat yn gweithio?

Yn yr un modd â chwmnïau cyfalaf menter, mae cwmnïau ecwiti preifat yn codi cronfeydd o gyfalaf gan fuddsoddwyr o'r enw partneriaid cyfyngedig (PC). Mae'r rhain yn cynnwys buddsoddwyr sefydliadol fel cronfeydd pensiwn a chwmnïau yswiriant, yn ogystal â swyddfeydd teuluol ac unigolion gwerth net uchel. Mae rheolwyr y gronfa EP hefyd yn tueddu i roi rhywfaint o’u cyfalaf eu hunain yn y gronfa er mwyn sicrhau bod ganddyn nhw ‘eu bys ar y pỳls’ fel petai.

Yna mae cwmnïau EP yn defnyddio'r arian maen nhw'n ei godi i fuddsoddi mewn busnesau sefydledig sy'n ymddangos fel petai nhw'n barod am dwf neu welliant. Gallant brynu cwmni yn llwyr neu brynu cyfran ecwiti yn y cwmni. Yn dilyn buddsoddiad, mae llawer o fuddsoddwyr EP yn cymryd rôl ymarferol. Maent yn helpu'r tîm rheoli i dyfu'r busnes trwy ddarparu cyngor a chefnogaeth mewn meysydd fel strategaeth, rheolaeth ariannol a gweithrediadau. Mae buddsoddwyr EP yn aml yn brofiadol iawn o ran helpu busnesau i weithredu strategaethau twf ac mae ganddyn nhw lawer i'w gynnig o ran arbenigedd, sgiliau a chysylltiadau.

Yn nodweddiadol mae gan gronfeydd ecwiti preifat hyd oes gyfyngedig o tua deng mlynedd. Erbyn diwedd yr amser hwn, maent yn ceisio 'ymadael' â'u buddsoddiadau a dychwelyd y cyfalaf gwreiddiol, ynghyd ag unrhyw enillion a wnaed, i fuddsoddwyr y gronfa. Mae yna nifer o lwybrau ymadael posib ar gyfer cwmnïau EP, gan gynnwys cynnal cynnig cyhoeddus cychwynnol (CCC) neu werthu eu cyfran i brynwr strategol neu fuddsoddwr ecwiti preifat arall.

Gellir strwythuro buddsoddiadau AG mewn gwahanol ffyrdd a gellir eu defnyddio at wahanol ddibenion, gan gynnwys:

  • Ehangiad - Weithiau mae angen cyfalaf ac arbenigedd ar fusnesau sefydledig i gymryd y cam twf mawr nesaf. Gallai hyn gynnwys caffael cystadleuydd, datblygu cynhyrchion newydd, neu fynd i mewn i farchnadoedd newydd, er enghraifft. Gall ecwiti preifat helpu i roi hwb gwirioneddol a thanio twf a gwerth y busnes
  • Allbryniannau rheolwyr (AllRh) a mewnbryniannau rheolwyr (MRh) – Gall EP alluogi timau rheoli presennol i gaffael y cwmni i gyd neu ran sylweddol ohono. Gellir ei ddefnyddio hefyd gan dimau rheoli sydd eisiau prynu busnes nad ydyn nhw'n gweithio iddo ar hyn o bryd. Yn aml, gweithredir trafodion allbrynu fel allbryniannau wedi'u trosoli (AllT), sy'n golygu bod y caffaeliad yn cael ei ariannu gan gyfuniad o ecwiti a chyfran uchel o ddyled.
  • Gwyrdroadau - Pan fydd cwmni'n ei chael hi'n anodd yn ariannol, gallai cwmni Ecwiti Preifat geisio cyflawni gwyrdroad. Yn y bôn, mae hyn yn cynnwys chwistrellu cyfalaf ac ail strwythuro'r cwmni gyda'r nod o'i wneud yn llwyddiannus eto.
  • Trafodion cyhoeddus i breifat - Efallai y bydd cwmni cyhoeddus yn penderfynu mynd yn ôl o dan berchnogaeth breifat am nifer o resymau - er enghraifft, gallai gael ei danbrisio yn y marchnadoedd cyhoeddus, neu efallai y bydd y rheolwyr eisiau llai o ofynion rheoliadol ac adrodd. Gall cwmnïau ecwiti preifat fod yr ateb mewn sefyllfa o'r fath. Maent yn prynu cyfran reoli yn y cwmni ac yn ei ddad-restru oddi ar y cyfnewidfeydd stoc. Mae trafodion cyhoeddus i breifat yn aml ar ffurf pryniant wedi'i drosoli, gyda'r cwmni EP yn benthyca swm sylweddol o ddyled i gwrdd â'r pris prynu.

 

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng ecwiti preifat a chyfalaf menter?

Fel y gwnaethom grybwyll yn flaenorol, weithiau defnyddir ‘ecwiti preifat’ fel term eang sy’n cwmpasu cyfalaf menter. Ac i wneud materion hyd yn oed yn fwy dryslyd, nid yw'r llinell rhwng ecwiti preifat a chyfalaf menter bob amser yn amlwg yn ymarferol. Mae cwmnïau EP a CM yn symud i wahanol gydrannau, gan ehangu'r ffyrdd y maent yn buddsoddi a'r camau busnes y maent yn buddsoddi ynddynt. Ond dyma ychydig o'r pethau allweddol sy'n draddodiadol yn gwahaniaethu ecwiti preifat a buddsoddi cyfalaf menter:

  • Cam y cwmni - Yn gyffredinol, mae cronfeydd cyfalaf menter yn buddsoddi mewn cwmnïau cam cynnar sydd â photensial twf uchel, tra bo’ cronfeydd ecwiti preifat yn buddsoddi mewn busnesau aeddfed sydd â hanes o gynhyrchu refeniw a phroffidioldeb. Fodd bynnag, gan fod y ddau wedi dechrau gwneud mwy o fuddsoddiadau yn y cam twf, mae'r gwahaniaeth wedi mynd ychydig yn aneglur. Mae ‘ecwiti twf’ yn eistedd rhwng CM ac EP ac yn cyfuno nodweddion y ddau.
  • Canran perchnogaeth - Mae CM yn darparu cyllid yn gyfnewid am gyfran leiafrifol yn y busnes. Mae buddsoddwyr EP yn fwy tebygol o gymryd cyfran fwyafrifol, neu weithiau lleiafrif mawr.
  • Sector cwmni - Mae gan gyfalafwyr menter ddiddordeb arbennig, ond nid yn gyfan gwbl, mewn cwmnïau technoleg, ond mae cwmnïau EP yn tueddu i fuddsoddi mewn ystod ehangach o ddiwydiannau.
  • Maint buddsoddiad - Mae cwmnïau EP yn aml yn darparu symiau mwy o arian parod na CM, gan eu bod yn canolbwyntio ar fusnesau mwy sefydledig ac yn caffael addewidion ecwiti mwy.
  • Math o fuddsoddiad - Mae cwmnïau CM yn defnyddio ecwiti yn unig (yr arian a godir gan fuddsoddwyr allanol) i wneud eu buddsoddiadau. Mewn cyferbyniad, wrth ymddeddfu pryniant wedi'i ysgogi, mae cwmni EP hefyd yn benthyca arian, ac felly'n dod â dyled ac ecwiti i'r cwmni buddsoddi.

 

I ganfod mwy am gyfalaf menter, edrychwch ar ein blog bost, Beth yw cyfalaf menter a sut mae'n gweithio?

A yw ecwiti preifat yn iawn ar gyfer eich busnes chi?

Os oes gennych gwmni sefydledig, proffidiol ac eisiau ei symud i'r lefel nesaf, yna gallai ecwiti preifat fod yn opsiwn. Mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi werthu cyfran leiafrifol sylweddol neu hyd yn oed fwyafrifol yn eich busnes, ond yn gyfnewid, fe allech chi ennill y swm mawr o gyfalaf ac arbenigedd sy'n angenrheidiol i gyflawni strategaeth dwf uchelgeisiol. Yn yr un modd, os ydych chi eisiau prynu neu werthu busnes, yna mae ecwiti preifat yn ffynhonnell ariannu y gallwch ei ystyried, yn enwedig os na allwch sicrhau benthyciad banc. Byddai'r cwmni EP fel arfer yn gweithio ochr yn ochr â'r tîm rheoli i helpu i dyfu'r busnes a gwella ei werth. Felly, os ydych chi'n meddwl y byddech chi'n elwa o gyfranogiad gweithredol buddsoddwr, yna efallai mai ecwiti preifat fyddai'r dewis iawn i chi.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am fathau o ariannu ecwiti, yna darllenwch ein blog bost, Beth yw cyllid ecwiti a sut mae'n gweithio?

Mae Banc Datblygu Cymru yn darparu buddsoddiad ecwiti hyd at £5 miliwn i gefnogi twf, ar gyfer prynu busnes, a datblygu menter dechnoleg. Gallwn gyd-fuddsoddi ochr yn ochr â ffynonellau cyllid eraill fel cyfalaf menter ac ecwiti preifat. Canfyddwch fwy trwy glicio ar y tabiau isod.