Pwysigrwydd ACLl mewn busnes

Newidwyd:
Cynaliadwyedd
A canopy of tall trees with sun shining through

Bu cynnydd canfyddadwy iawn ym mhroffil popeth amgylcheddol, cynaliadwyedd a llywodraethu (ACLl) gyda mwy a mwy o gwmnïau'n archwilio sut y gallant ddod yn fwy gwyrdd.

Gofynnwyd i Jamie Roberts, cyfarwyddwr cyllid corfforaethol Grant Thornton, cwmni cyfrifyddiaeth byd-eang sydd wedi gweithio ochr yn ochr â ni i ddarparu cymorth ac arweiniad i gleientiaid a busnesau yng Nghymru, sut y mae wedi gweld cwmnïau yn ychwanegu gwerth at eu busnes drwy themâu ACLl.

Pam mae ACLl yn bwysicach nag erioed i fusnesau

Mae defnyddwyr yn fwyfwy ymwybodol o'r effaith a gânt ar y byd, ac yn mynd ati i seilio eu penderfyniadau prynu ar gynaliadwyedd, moeseg ac effaith amgylcheddol y cynhyrchion a'r gwasanaethau y maent yn eu prynu.

Cwestiynau fel:

  • Sut neu ble mae rhywbeth yn cael ei gynhyrchu?
  • Sut mae'n cael ei becynnu?
  • Sut mae'n cael ei gludo?

 

Ac mae eraill yn ysgogi newidiadau enfawr mewn penderfyniadau prynu, a lle mae llif arian defnyddwyr.

Mae themâu ACLl hefyd yn cael effaith fawr ar weithrediadau sy'n canolbwyntio ar Busnes i Fusnes (B2B), lle - er enghraifft - mae prosesau tendro'n cael eu heffeithio'n sylweddol gan bolisïau, arferion a hanes ACLl cynigydd. Mewn un enghraifft yn unig, roedd Araith ddiweddar y Frenhines yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y gofyniad i gwmnïau â refeniw o fwy na £36m adrodd ar yr hyn y maent yn ei wneud ynghylch caethwasiaeth fodern.

Mae tirwedd ACLl a’n taith i sero net yn datblygu wrth i bolisi’r llywodraeth ddechrau crisialu, a disgwylir y bydd ACLl yn parhau i gael effaith sylweddol ar fusnes o ran y cyfleoedd y mae’n eu cyflwyno a’r heriau y mae’n eu cyflwyno.

Bydd cysoni gweithrediadau busnes, cadwyni cyflenwi, adrodd a modelau busnes i gydymffurfio â gofynion ACLl a gwneud y gorau o gyfleoedd, yn gywir ddigon, yn parhau i dynnu ffocws cynyddol gan dimau rheoli a chyfranddalwyr.

Effaith ACLl ar uno a chaffael

Rwy'n ariannwr corfforaethol o ran fy nghrefft, ac rydw i wedi gweld sut mae ffactorau ACLl yn effeithio ar amgylchedd y fargen.

Ar lefel uchel iawn, o ran uno a chaffael (U&C), mae ACLl yn disgyn i ddau fwced.

Mae’r cyntaf o’r rhain yn canolbwyntio ar anfanteision – mae’n gynyddol bwysig i brynwyr yn ystod diwydrwydd dyladwy, ac mae’n ymwneud i raddau helaeth â lleihau neu leihau risg anfanteisiol mewn perthynas â ffactorau ACLl.

Mae'r ail yn canolbwyntio ar ychwanegu gwerth, gyda chaffaelwyr yn awyddus i naill ai ddatgloi neu gyflymu datblygiad ffrydiau refeniw neu elw a arweinir gan ACLl trwy eu caffael a'u hintegreiddio i'w gweithrediad presennol, er mwyn gwella'r gwasanaethau a gynigir.

Mae gwerthu Asset Plus – busnes gwasanaethau ynni sy’n cefnogi sefydliadau ar eu llwybr at dargedau sero net – i Johnson Controls sydd wedi’i restru gan NYSE yn enghraifft dda o hyn, a gwnaethom ni yn Grant Thornton gynghori gwerthwyr y fargen, ac wrth wraidd hynny yr oedd  gwelliant i ddatrysiad cleient sero net y caffaelwr.

Mae profiad y Fargen yn dangos, er mwyn sicrhau’r gwerth mwyaf posibl i gyfranddalwyr, fod angen systemau adrodd cadarn ar waith ar dimau rheoli sy’n eu galluogi i ddangos effeithiolrwydd gwaith a arweinir gan ACLl.

Mae manteision cario drosodd ynghlwm i hyn nid yn unig mewn perthynas ag unrhyw ddigwyddiad U&C yn y dyfodol, ond hefyd o ran rhyngweithiadau cwsmeriaid dydd-i-ddydd y busnes.

Mae'n dod yn fwyfwy pwysig i gwsmeriaid y gall cwmnïau dreiddio i lawr i bob elfen o'u cadwyni cyflenwi ac adrodd yn gywir ar eu perfformiad yn erbyn safonau a gofynion ACLl. Enghraifft ddiweddar o hyn yw PepsiCo yn lansio menter i helpu busnesau bach yn ei gadwyn gyflenwi i gael mynediad at ynni adnewyddadwy.

Rydym hefyd wedi gweld rhai o’r cronfeydd seilwaith mwy yn dod at ei gilydd i greu eu trefn safoni benthycwyr eu hunain ar gyfer cyfamodau dyled ACLl - ac wedi gweld cwmnïau ecwiti preifat yn cysylltu rhannau o gynlluniau tâl â sgôr ACLl. Mae datblygiadau fel y rhain yn dystiolaeth o gyfeiriad teithio'r farchnad a phwysigrwydd cael ACLl yn iawn i werth cyfranddalwyr.

Yn ystod cyfnod o ansefydlogrwydd economaidd-gymdeithasol, mae gwerth bargeinion a niferoedd yn parhau i ddal ati yn wyneb penawdau heriol.

Mae gan lawer o fuddsoddwyr corfforaethol a sefydliadol fantolenni cryf ac maent yn dod yn fwyfwy detholus ynghylch y busnesau y maent yn eu targedu.

Wrth i ACLl ddringo'n uwch ac yn uwch i fyny'r agenda defnyddwyr a chorfforaethol, rydym yn gweld tueddiad U&C sefydledig lle mae asedau sy'n canolbwyntio'n wirioneddol ar ACLl yn denu diddordeb sylweddol ac yn cyflawni prisiadau premiwm mewn marchnad bargen gymhleth.

Diddordeb mewn dysgu mwy am ACLL?

Cynaliadwyedd i fusnesau yng Nghymru

Pam fod cynaliadwyedd yn bwysig mewn busnes?

Canllaw i ddod yn fusnes sero net

4 ffordd o wneud eich cadwyn gyflenwi yn gynaliadwy