A ddylech chi ddefnyddio ymgynghorydd busnes?

Guy-Bates
Cyfarwyddwr Portffolio
Newidwyd:
Cynllunio busnes a strategaeth
business consultant

Mae natur perchnogion busnesau bach ac entrepreneuriaid yn eu hanfod yn ymarferol iawn. Maen nhw wedi adeiladu eu busnesau eu hunain. Mae'n gwneud synnwyr eu bod eisiau ymwneud â phob agwedd ar weithrediad eu busnes. Gall fod yn rhan o'r rheswm nad yw'n ymddangos bod digon o oriau yn y dydd.

Daw amser, fodd bynnag, pan fydd angen i chi gydnabod y gallech elwa wrth ofyn am help. Gallai'r help hwnnw ddod wrth ddirprwyo mwy o dasgau i'ch cydweithwyr neu weithwyr. Dewis arall, serch hynny, yw defnyddio ymgynghorydd busnes.

Gall ymgysylltu â gwasanaethau ymgynghorydd busnes roi hwb gwirioneddol i'ch cwmni. Gall droi allan i fod y peth gorau i chi ei wneud i arbed amser ac arian. Mae hynny'n holl bwysig pan ystyriwch pa mor galed y mae'n rhaid i fusnesau weithio i godi cyllid. Efallai y bydd hefyd yn rhoi mynediad i chi at arbenigedd newydd ac yn chwistrellu deinameg ychwanegol i'ch busnes. Gall llogi'r ymgynghorydd anghywir fod yn gamsyniad mawr. Efallai ei fod yn ymdrech sy'n cael ei gwastraffu, sy'n gosod eich cwmni ar y trywydd anghywir.

Yr her i fusnes bach yw nodi pryd y dylent ddefnyddio ymgynghorydd busnes. Er mwyn gallu nodi pryd y gallai ymgynghorydd busnes eich helpu chi, mae yna ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi eu deall. Mae angen i chi wybod rôl ymgynghorwyr busnes a sut y gallant helpu busnesau. Mae angen i chi wybod pam mae cwmnïau'n chwilio am gymorth a sut y gallwch chi ddod o hyd i'r ymgynghorydd busnes cywir pan fydd eu hangen arnoch chi.

 

Beth mae ymgynghorydd busnes yn ei wneud?

Mae ymgynghorydd busnes yn arbenigwr allanol y gallwch ei logi i helpu'ch busnes. Byddant yn dod â phersbectif allanol, ynghyd â'u sgiliau a'u gwybodaeth i'ch cwmni. Nid yw ymgynghorwyr yn weithwyr yr ydych chi'n eu hystyried fel rhywun parhaol. Maen nhw'n gontractwyr allanol rydych chi'n gweithio gyda nhw ar sail contract neu brosiect.

Efallai y byddwch yn talu ffi benodol iddynt am eu mewnbwn i brosiect penodol. Fel arall, gallwch ddod â nhw i mewn am gyfnod penodol o amser i gynnig /roi trosolwg o'ch busnes. Mae ymgynghorwyr fel arfer yn arbenigo mewn rhai rhannau a meysydd penodol o fusnes. Mae rhai o'r categorïau ymgynghorwyr mwyaf cyffredin fel a ganlyn:

  • Ymgynghorwyr Strategaeth a Rheolaeth

Ymgynghorwyr a fydd yn edrych ar gyfeiriad cyffredinol y busnes a sut mae'ch busnes yn cael ei redeg. Gallant helpu i lywio cwmni tuag at dwf cynaliadwy. Efallai y byddan nhw'n cynorthwyo i ehangu neu arallgyfeirio llinell gynnyrch. Yn aml, bydd yr ymgynghorwyr hyn hefyd yn rhoi mewnwelediad i dorri costau a chynllunio tymor hir.

  • Ymgynghorwyr Gweithrediadau

Mae'r ymgynghorwyr hyn yn ceisio mireinio neu wella gweithrediadau busnes o ddydd i ddydd. Byddant yn dadansoddi ac yn gwella ansawdd ac effeithlonrwydd prosesau busnes. Eu nodau cyffredinol yn aml fydd lleihau costau a / neu gynyddu maint yr elw. Maent yn cyflawni'r nodau hynny trwy argymell amryw welliannau.

  • Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol (AD)

Gall ymgynghorydd AD gynnig cymorth a chyngor am bopeth sy'n ymwneud â phersonél eich busnes. Efallai y byddan nhw'n cael eu dwyn i mewn i oruchwylio cyfnod o recriwtio sylweddol. Gallent hefyd helpu cwmni i wella cyfraddau cadw gweithwyr. Byddai cydnabyddiaeth ac iawndal i staff hefyd yn dod o fewn eu cylch gwaith.

  • Ymgynghorwyr Gwerthu a Marchnata

Mae ymgynghorwyr gwerthu a marchnata yn gweithio i wella'r meysydd busnes hynny. Efallai y byddan nhw'n cael eu cyflwyno i reoli neu ddyfeisio ymgyrch farchnata benodol. Gallent fod â'r dasg o nodi sut y gallai cwmni adeiladu ei frand yn well. Efallai y byddant yn syml yn edrych ar wella technegau gwerthu ac felly cyfraddau trosi.

  • Ymgynghorwyr Technoleg Gwybodaeth (TG)

Dyma un o'r sectorau ymgynghori sy'n tyfu gyflymaf. Mae ymgynghorwyr TG yn helpu busnesau gyda'u seilwaith TG. Gallai hynny olygu adeiladu seilwaith cychwynnol. Gallai fod yn helpu cwmni i raddio eu systemau. Gall ymgynghorwyr TG fod yn amhrisiadwy i berchnogion busnesau bach. Yn aml nid oes ganddyn nhw eu hunain arbenigedd sy’n berthnasol i TG na thechnegol ychwaith. 

 

Pam fyddai busnes yn defnyddio ymgynghorydd busnes efallai?

Mae llogi ymgynghorydd busnes yn ffordd gost-effeithiol i gwmpasu bylchau yng ngwybodaeth neu set sgiliau busnes. Gellir dod â'r ymgynghorydd ar fwrdd y gwaith i berfformio gwaith neu i roi mewnwelediad nad yw staff y cwmni ei hun yn gallu ei roi / wneud.

Gall ceisio cyngor ac arweiniad gan ymgynghorydd busnes hefyd eich helpu i edrych ar eich cwmni mewn ffordd wahanol. Mae gan ymgynghorwyr bersbectif allanol nad yw rhagfarnllyd ac nid yw’n cyfaddawdu fel arall ychwaith. Maen nhw'n llawer mwy abl i ystyried pethau led braich. Mae hynny'n golygu y gallant wneud dyfarniadau neu benderfyniadau digymar.

Yn gyffredinol, mae yna dri phrif reswm pam y gallai busnesau benderfynu defnyddio ymgynghorydd.

1. Nodi problemau

Yn aml mae'n hawdd i berchnogion busnes sylwi ar symptomau problemau sylfaenol. Bydd cipolwg ar y cyfrifon yn dangos unrhyw gwymp mewn gwerthiannau. Gall brwydrau o ddydd i ddydd ddangos problemau llif arian. Bydd sgwrs fer gyda staff yn datgelu a yw cwynion cwsmeriaid yn dangos tueddiad ar i fyny.

Yr hyn sy'n anoddach ei nodi yw gwraidd y symptomau hynny. Mae gan berchnogion busnes lawer o gyfrifoldebau eraill. Gallant ei chael hi'n anodd cymryd cam yn ôl a dod o hyd i'r broblem. Dyna lle gall ymgynghorydd busnes ddod i mewn. Mae eu llygaid ffres a'u gallu i ganolbwyntio ar yr un mater yn unig, yn ei gwneud hi'n haws o lawer i nodi'r broblem.

2. Datblygu datrysiadau

Nid yw'r help y gall ymgynghorwyr busnes ei gynnig yn ddiagnostig i gyd. Gallant ddarparu mewnwelediadau, atebion a strategaethau, yn seiliedig ar eu profiad busnes blaenorol. Mae hyn yn ddefnyddiol i berchnogion busnes sydd eisoes wedi dod o hyd i broblem gyda gweithrediadau. Mae hefyd yn hanfodol i unrhyw gwmni sy'n ei chael hi'n anodd cyrraedd nod masnachol.

Yn y sefyllfaoedd hynny, gellir dod ag ymgynghorydd i mewn i helpu cwmni i symud ymlaen. Yn dibynnu ar natur eu cytundeb â busnes, gallent hefyd aros ymlaen a helpu i roi'r cynllun hwnnw ar waith.

3. Gwneud y gorau (optimeiddio) a mireinio gweithrediadau

Nid yw llogi ymgynghorydd busnes i gyd yn ymwneud â datrys problemau na dim ond cynllunio tymor hir. Gall ymgynghorydd hefyd fod o gymorth ar gyfer mireinio a gwella gweithrediadau o ddydd i ddydd. Gallant gymryd trosolwg o brosesau busnes a dod o hyd i feysydd y gellir gwneud y gorau (eu hoptimeiddio'n) well.

Gall hyn wneud gwahaniaeth mawr i unrhyw fusnes. Gall arwain at well effeithlonrwydd ac arwain at fwy o gynhyrchiant. Mae hefyd yn rhywbeth nad oes gan berchnogion busnes yr amser i'w wneud eu hunain yn aml.  

 

Manteision defnyddio ymgynghorydd busnes

Gall yr ymgynghorydd busnes cywir ragori wrth ddarparu unrhyw un o'r gwasanaethau uchod. Byddant mewn sefyllfa berffaith i wneud hynny oherwydd yr ystod o fuddion y maent yn eu cynnig i fusnesau bach:

ArbenigeddO ganlyniad i'w blynyddoedd o brofiad, a'u gwybodaeth, mae gan bob ymgynghorydd busnes set sgiliau benodol. Gall busnesau ddefnyddio ymgynghorwyr sydd â'r sgiliau a'r arbenigedd sydd gan eu staff eu hunain. Mae hynny'n gwneud eu cyngor a'u cymorth yn amhrisiadwy.

Annibyniaeth - Mae ymgynghorwyr yn edrych ar faterion busnes o safbwynt newydd. Maent mewn sefyllfa unigryw i edrych ar y darlun ehangach. Mae hefyd yn haws iddyn nhw gymryd golwg ddiduedd o'r hyn maen nhw'n ei weld. Maent ar wahân yn emosiynol o'r busnes. Nid yw eu dadansoddiad yn cael ei gymylu gan sentiment. Mae hynny'n ei gwneud hi'n haws gwneud penderfyniadau anodd.

Cost-effeithlonrwydd - Gellir ystyried ymgynghorwyr busnes yn ôl yr angen. Gall busnes fwynhau ei wybodaeth arbenigol ar gyfer prosiect penodol ac yna symud ymlaen hebddyn nhw. Mae hynny'n llawer mwy cost-effeithlon na chymryd uwch aelod o staff amser llawn.

Datgloi potensial - Gall defnyddio ymgynghorydd busnes i fynd i'r afael â phroblemau penodol helpu ar ddwy lefel. Y budd amlwg yw y gall yr ymgeisydd cywir helpu'r busnes i dyfu'n gyflymach. Y tu hwnt i hynny, mae hefyd yn rhyddhau perchennog busnes a'i staff i gyflawni mwy eu hunain. Mae hynny oherwydd nad oes rhaid iddynt ddefnyddio eu hamser gwerthfawr i dreialu symptomau'r broblem gyffredinol.

 

Dod o hyd i'r ymgynghorydd busnes iawn

Daw ymgynghorwyr busnes ar sawl ffurf. Maent yn amrywio o unigolion hunangyflogedig i ymgynghorwyr sy'n gweithio i gwmnïau rhyngwladol enfawr. Ni fydd busnesau bach sy'n penderfynu defnyddio ymgynghorydd busnes byth yn brin o opsiynau. Yr hyn sy'n holl bwysig, serch hynny, yw sicrhau bod gennych chi'r person iawn i gefnogi'ch busnes.

Cyn i chi wneud unrhyw benderfyniadau llogi, mae angen i chi feddwl yn union beth rydych chi ei eisiau gan ymgynghorydd. Ydych chi'n chwilio am rywun i adolygu'ch gweithrediad cyffredinol? A oes maes, prosiect neu broblem benodol yr ydych chi'n meddwl sydd angen sylw? Ydych chi eisiau ymgynghorydd i ddarganfod problemau neu ddatblygu atebion?

Ar ôl i chi ofyn y cwestiynau hynny i chi'ch hun, gallwch chi ddatblygu syniad ynghylch y math o ymgynghorydd sydd ei angen arnoch chi. Byddwch yn gallu llunio rhestr o'r sgiliau a'r galluoedd y byddai eu hangen arnynt i ateb eich gofynion. Yna gallwch chi ddefnyddio'r wybodaeth honno i ddod o hyd i'r ymgynghorydd cywir.

Mae hefyd yn syniad da mynnu cael cyfweliad personol ag unrhyw ymgynghorydd cyn i chi gytuno i weithio gyda nhw. Gall hynny fod dros y ffôn neu'n bersonol. Y naill ffordd neu'r llall, bydd rhyngweithio'n uniongyrchol â nhw yn dweud wrthych a ydyn nhw'n ffit da i'ch cwmni. Mae angen iddynt fod yn rhywun y gallwch chi a'ch staff weithio gyda nhw bob dydd trwy gydol eu contract.

 

A ddylech chi ddefnyddio ymgynghorydd busnes?

Does dim amheuaeth y gall ymgynghorydd busnes gynnig cymorth amhrisiadwy. Gall y profiad a ddônt i'r bwrdd eich helpu i osgoi camgymeriadau drud a gallant gynnig atebion i broblemau na fyddech efallai wedi'u hystyried. Y mater yw dod o hyd i'r ymgynghorydd busnes cywir i gyd-fynd â'ch anghenion.

I gyflawni hyn yn gyntaf mae angen i chi ystyried eich anghenion busnes. Yna gallwch chi ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddiffinio cwmpas y gefnogaeth rydych chi ar ei hôl. Dim ond ar ôl i chi ystyried eich anghenion a gosod targedau mesuradwy clir y dylech chwilio am ymgynghorydd busnes a all gefnogi eich nodau.