Pum budd o benodi cyfarwyddwr anweithredol

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Newidwyd:
Cynllunio busnes a strategaeth
appointing a non-executive director jigsaw

Mae'n rhaid i bob busnes gael bwrdd. Os ydych chi'n gwmni preifat, gallai hwn gynnwys un cyfarwyddwr yn unig, y sylfaenydd yn nodweddiadol. Ond os ydych chi am gynyddu a gwneud y busnes yn fwy buddsoddadwy, mae angen i chi ffurfio bwrdd cryf gydag ystod amrywiol o sgiliau. Gall cyfarwyddwyr anweithredol (CAN) ddod â chydbwysedd i'r bwrdd ac ychwanegu llawer iawn o werth i unrhyw fusnes, o fusnesau newydd i gorfforaethau mawr.

Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU yn argymell y dylai o leiaf hanner cyfarwyddwyr y bwrdd fod yn gyfarwyddwyr anweithredol annibynnol ar gyfer cwmnïau mawr, rhestredig. Ar gyfer cwmnïau llai, mae'n argymell o leiaf dau. Gall CAN profiadol roi arweiniad strategol amhrisiadwy i fusnesau newydd a busnesau bach i oresgyn heriau a thyfu'n llwyddiannus.

Yn y blogbost hwn, rydym yn sôn am bum prif fudd cyfarwyddwyr anweithredol ar gyfer eich busnes bach.

Fodd bynnag, yn gyntaf, - pwy sy'n gyfarwyddwr anweithredol a beth yw eu rôl?

Beth yw cyfarwyddwr anweithredol?

Mae cyfarwyddwr anweithredol (CAN) yn aelod o fwrdd cyfarwyddwyr cwmni. Yn gyfreithiol mae ganddyn nhw'r un dyletswyddau a rhwymedigaethau â'r cyfarwyddwyr gweithredol. Fodd bynnag, yn gyffredinol nid yw CAn yn ymwneud â rhedeg y busnes o ddydd i ddydd. Yn hytrach na hynny eu rôl nhw yw darparu goruchwyliaeth annibynnol barhaus o'r cwmni.

Gall hyn gynnwys:

  • Cyfrannu at ddatblygu strategaeth fusnes
  • Monitro perfformiad rheolaeth weithredol wrth gyflawni'r amcanion y cytunwyd arnynt
  • Sicrhau bod rheolaethau rheoli risg cadarn ar waith
  • Gwirio bod gwybodaeth ariannol yn gywir a'i chyflwyno i gyfranddalwyr
  • Chwarae rhan wrth benodi cyfarwyddwyr gweithredol a chynllunio olyniaeth
  • Cymryd rhan mewn ystyriaethau tâl

 

Mae'r swydd yn rhan-amser a disgwylir iddynt neilltuo digon o amser i gyflawni eu rôl yn effeithiol. Gall yr ymrwymiad amser amrywio'n fawr (ac felly mae'r gydnabyddiaeth yn amrywio yn unol â hynny), ond ar gyfer CAN mewn busnesau bach i ganolig, y cyfartaledd yw ychydig ddyddiau'r mis.

Felly, beth allwch chi ei ennill o logi CAN?

Manteision cyfarwyddwyr anweithredol

1. Persbectif ffres a diduedd

Un o brif fanteision cyfarwyddwr anweithredol yw ei fod yn wirioneddol annibynnol. Nid ydynt yn weithwyr, cyn weithwyr, buddsoddwyr, nac yn wir yn unrhyw un sydd â ‘pherthynas busnes berthnasol’ gyda’r cwmni. Felly nid yw'r persbectif a ddarperir ganddynt yn rhagfarnllyd nac yn cael ei gymylu gan wleidyddiaeth cwmni nac uchelgeisiau gyrfa. Maent yn gweithredu er budd gorau'r busnes ac ni fyddant yn ofni eich herio yn adeiladol. Mae CAN yn tueddu i fod â rhai rhinweddau personol sy'n eu gwneud yn addas ar gyfer y rôl: meddylfryd annibynnol, deallusrwydd emosiynol, barn gadarn, tact ac uniondeb. Dywedir yn aml eu bod yn ‘ffrind beirniadol’.

Fel mentergarwr, mae'n debyg eich bod hefyd yn gyfarwydd â chael eich tynnu i bob cyfeiriad a gorfod mynd i'r afael â sawl mater busnes ar unwaith. Gall fod yn anodd pan fyddwch chi wedi'ch dal i fyny yng ngweithgareddau beunyddiol y cwmni i gymryd cam yn ôl a chwestiynu sut mae'r busnes yn cael ei redeg ar hyn o bryd. Gan fod CAN wedi'i bellhau o'r gweithgareddau gweithredol hyn, maent mewn sefyllfa dda i ganolbwyntio ar strategaeth lefel uchel ac i nodi unrhyw risgiau neu gyfleoedd. Ac ar adegau o anhawster, byddant yn cymryd agwedd ofalus a phwyllog ac yn dod â llais rhesymol i drafodaethau'r bwrdd.

2. Cysylltiadau

Bydd unrhyw berchennog busnes bach yn gwybod pa mor bwysig ond eto pa mor llafurus y gall rhwydweithio fod. Yn gyffredinol, bydd CAN wedi adeiladu rhwydwaith helaeth o gysylltiadau dros y blynyddoedd. Gallant eich cyflwyno i bobl na fyddai gennych fynediad atynt fel arall - cwsmeriaid newydd, partneriaid busnes, cyflenwyr, aelodau tîm, neu fuddsoddwyr, er enghraifft - a all gyflymu twf eich busnes.

3. Profiad masnachol

Mae CAN da yn berson busnes profiadol sydd â hanes profedig o lwyddiant. Yn aml, mentergarwyr neu gyn-fentergarwyr ydyn nhw, neu maen nhw wedi gweithio mewn swyddi C-swit mewn o leiaf un busnes o'r blaen, felly maen nhw wedi cronni blynyddoedd o brofiad masnachol.

Un o'r pethau gorau y gallwch chi ei wneud fel mentergarwr yw amgylchynu'ch hun gyda phobl sydd â phrofiad y tu allan i'ch busnes. Mae ffurfio bwrdd yn y lle cyntaf yn gam tuag at gyflawni hyn. Ond gan fynd un cam ymhellach, gallwch geisio sicrhau bod gennych chi, eich tîm arweinyddiaeth weithredol, ac aelodau’r bwrdd gyda'i gilydd yr holl sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen ar eich cwmni. Mae'n eithaf cyffredin i fusnesau chwilio am gyfarwyddwyr anweithredol sydd ag arbenigedd penodol mewn maes busnes penodol, neu brofiad mewn diwydiant y mae'r busnes yn ei dargedu. Fodd bynnag, dylai CAN fod ag ystod eang o arbenigedd a gallu gwneud cyfraniad ar draws pob maes busnes, nid un yn unig.

4. Atebolrwydd

Mae CAN yn gyfrifol am gadw'r bwrdd cyfan yn atebol. Maent yn helpu gyda pherfformiad a strategaeth y busnes, ac yn sicrhau bod y bwrdd yn gweithredu’n effeithiol ac yn gweithredu er budd gorau’r cwmni a'r rhanddeiliaid, gan gynnwys cyfranddalwyr. Er enghraifft, rhaid i’r bwrdd gyflwyno cyfrifon y cwmni i gyfranddalwyr mewn ffordd sy’n darlunio gweithredoedd, perfformiad ariannol a systemau rheolaeth fewnol y busnes yn gywir, ac mae’r CAN yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau eu bod yn cyflawni’r rhwymedigaeth hon.

5. Cyfleoedd ac arbenigedd codi arian

Fel y soniasom, efallai y bydd CAN yn ei gwneud yn haws ichi ddod o hyd i fuddsoddiad a'i sicrhau gan fod ganddynt fuddsoddwyr yn eu rhwydwaith yn aml y gallant ddarparu mynediad atynt. Nid yn unig hynny, bydd darpar fuddsoddwyr yn gweld bwrdd cryf fel ased sylweddol, ac yn gyffredinol byddant yn cyfateb i gyfran uwch o gyfarwyddwyr annibynnol â bwrdd mwy effeithiol. Mae cyfarwyddwyr anweithredol hefyd yn tueddu i fod â chraffter ariannol a phrofiad a all ennyn mwy o hyder i fuddsoddwr yn eu buddsoddiad hwy.

Bydd CAN hefyd yn darparu arweiniad a chefnogaeth trwy gydol y siwrnai codi arian anodd, ar ôl mynd - mae'n debyg - mynd trwyddo eu hunain o'r blaen.

Fel y gallwch weld, gall llogi cyfarwyddwr anweithredol fod â manteision sylweddol - ond pryd yw'r amser iawn i benodi un? Yn y pen draw, ceir yr ateb trwy adolygu sefyllfa unigol eich busnes ac ystyried unrhyw gamau twf y gallai fod angen cymorth arnoch chi gyda nhw neu unrhyw fylchau sgiliau y mae angen i chi eu llenwi.