Sut ydych chi'n rhoi pris ar fusnes sefydledig?

Newidwyd:
Prynu busnes
property

Ydych chi'n meddwl gwerthu neu brynu busnes, neu godi buddsoddiad ecwiti? Er y gallai fod gennych swm mewn golwg, byddwch yn gofyn i chi'ch hun ‘sut ydw i'n rhoi pris ar fusnes a faint yw gwerth y busnes mewn gwirionedd' ? Ateb digon llipa i hyn fyddai ‘Yr hyn mae rhywun yn barod i dalu amdano’, ond sut mae’r prynwr yn penderfynu faint i’w gynnig?

Defnyddir llawer o dechnegau ar gyfer prisio busnes, yn amrywio o fethodolegau syml fel gwerth ased a'r hyn a adwaenir yn gryno yn gyffredin fel EBITDA (Enillion cyn Llog, Treth, Dibrisiant ac Amorteiddiad) hynny ydi lluosogi i gyfrifiadau llif arian parod gostyngedig cymhleth. Yn y pen draw, mae gan bob un yr un nod - rhoi gwerth ar y busnes sy'n adlewyrchu ei werth, ac y mae disgwyl iddo ei gynhyrchu trwy lif arian yn y dyfodol.

Sylwch nad yw prisio yn wyddor fanwl gywir. Mae yna nifer o ffactorau a all effeithio arno, megis teimlad y farchnad, cysondeb elw, crynodiad cwsmeriaid / cyflenwyr, mantolen a'r tîm rheoli, i enwi ond ychydig.

Felly, sut felly ydych chi'n gweithio allan beth yw gwerth eich busnes?

Yn gyntaf, mae angen i chi ystyried yr hyn y mae gan y prynwr / buddsoddwr ddiddordeb ynddo. A ydyn nhw'n prynu asedau'r busnes yn unig, neu'r holl gyfranddaliadau mewn cwmni? Ydyn nhw'n prynu'r busnes cyfan, neu ran ohono yn unig? A ydyn nhw'n etifeddu'r arian parod neu'r ddyled yn y busnes neu a yw'n cael ei werthu ar sail arian parod a di-ddyled? A oes unrhyw dir ac adeiladau, neu eiddo deallusol gwerthfawr a fydd yn cael ei gynnwys yn y gwerthiant? A oes unrhyw oblygiadau treth? Beth yw'r cyfalaf gweithio arferol y mae'r busnes ei angen er mwyn gweithredu'n iawn? A sut fydd hyn i gyd yn cael ei ariannu?

Gyda'r holl bethau hyn i'w hystyried, ble ydych chi'n dechrau? Mae cymryd cyngor proffesiynol gan gwmni cyfrifeg neu gyllid corfforaethol yn un opsiwn, oherwydd fe fydda' nhw yn gallu eich tywys trwy'r broses.

Mae'r prisiadau a ddefnyddir amlaf yn cynnwys lluosrif yn cael ei gymhwyso i ystadegyn perthnasol i'r cwmni - elw'r cwmni fel arfer, neu weithiau ei werthiant, neu fesur sy'n benodol i'r diwydiant fel deiliadaeth ystafell ar gyfer gwesty.

Yna cyfrifo'r lluosrif cywir i'w ddefnyddio yw'r gamp nesaf - y ffordd arferol o wneud hyn yw edrych ar brisiau a dalwyd am fusnesau tebyg yn y gorffennol neu edrych ar brisiadau busnesau tebyg a ddyfynnwyd ar y farchnad stoc.

Gall y rhain amrywio'n fawr yn ôl maint sector a chwmni - mae'n bwysig iawn dewis y cwmnïau cywir i'w cymharu. Cofiwch, bydd lluosrifau ar gyfer busnesau rhestredig yn amrywio'n sylweddol i'r rhai ar gyfer cwmnïau preifat oherwydd nad oes marchnad agored ar gyfer y cyfranddaliadau.

Yn gyffredinol, mae'r lluosrifau'n cael eu cymhwyso i ganlyniadau hanesyddol gwirioneddol ar gyfer, dyweder, y flwyddyn ariannol ddiwethaf neu ymhellach yn ôl na hynny. Weithiau, gellir eu cymhwyso i ffigurau a ragwelir, yn enwedig os yw'r ffigurau'n cael eu cefnogi gan gontractau gwarantedig. Felly os ydych chi'n ystyried gwerthu'ch busnes, mae gwybodaeth hanesyddol dda (cyfrifon archwiliedig neu gyfrifon rheoli cynhwysfawr) a rhagolygon dibynadwy yn bwysig.

Yn nodweddiadol, bydd y rhif hwn wedyn yn cael ei addasu ar gyfer unrhyw asedau gormodol (fel unrhyw asedau sy'n ychwanegol at yr hyn a ddefnyddir i gynhyrchu elw, fel arian parod dros ben) a dyled strwythurol (megis cyllid banc a fydd yn cael ei ad-dalu ar yr adeg y bydd y fargen yn cael ei chwblhau).

Y peth pwysig i'w gofio, serch hynny, yw nad oes yn y pen draw y fath beth â gwerth cywir i fusnes, dim ond ystod o werthoedd sy'n dderbyniol i'r prynwr a'r gwerthwr. Gall cynghorydd helpu i bennu ystod o brisiadau a chefnogaeth yn eich trafodaethau.

Ar gyfer busnesau technoleg sydd newydd ddechrau, gall prisio fod yn fwy heriol nag i gwmni sefydledig ac efallai y bydd yn ymofyn dull gweithredu gwahanol. I ddarllen rhai awgrymiadau a dulliau prisio busnes sy'n dechrau o'r newydd a ddefnyddir yn gyffredin, edrychwch ar ein blog bost, Sut i roi pris ar fusnes technoleg sy’n dechrau o’r newydd.

Be' nesaf?

Am drafod ecwiti ymhellach? Ymholwch trwy ddefnyddio ein ffurflen cysylltu â ni. 

Cysylltwch â ni