2B Enterprising

Tom-Preene
Rheolwr Gweithredol

Gwelodd syndicâd o 15 o angylion busnes botensial mewn cwmni o Abertawe sy’n darparu adnodd dysgu a datblygu cynhwysfawr i blant oedran cynradd, gan gwblhau cytundeb ar gyfer buddsoddiad gwerth £400,000 er mwyn helpu’r cwmni i dyfu.

Yn 2016, penderfynodd Sue Poole, Addysgwr Menter sydd wedi ennill sawl gwobr a sylfaenydd y cwmni, ei bod am sefydlu cymuned ble mae llwybrau ysgol a dewis gyrfa pob person ifanc yn y dyfodol yn cael eu trin a’u parchu’n gyfartal.  

Ei nod oedd ceisio dod â menter yn fyw i blant drwy eu hysbrydoli a’u haddysgu yn barod ar gyfer y dyfodol, felly aeth ati i sefydlu 2B Enterprising.

Lansio’r rhaglen sgiliau menter ddwyieithog gyntaf yng Nghymru

2B Enterprising

Ar ôl sefydlu 2B Enterprising, llwyddodd Sue i lansio’r rhaglen sgiliau menter Gwenyn Coed y Mêl diolch i fuddsoddiad gwerth £400,000 gan grŵp o dan arweiniad Ashley Cooper o Angylion Buddsoddi Cymru.

Cafwyd dau gylch ariannu dilynol gan y syndicad o 15 o angylion busnes; buddsoddodd y syndicad £275,000 ac ychwanegodd Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Banc Datblygu Cymru £125,000 at hynny.

Defnyddiwyd y buddsoddiad ecwiti ar gyfer nifer o benodiadau, gan gynnwys penodi Jayne Brewer yn Brif Weithredwr, yn ogystal â datblygu’r cwmni drwy lansio’r rhaglen Gwenyn Coed y Mêl.

Rhaglen Gwenyn Coed y Mêl yw’r rhaglen sgiliau menter ddwyieithog gyntaf yng Nghymru, ac mae’n dysgu plant rhwng pump ac wyth oed am fenter, entrepreneuriaeth a sgiliau bywyd hanfodol.

Drwy gyfrwng llyfrau llawn lluniau a gweithgareddau rhyngweithiol ymestynnol, mae’r rhaglen yn edrych ar natur fentrus y gwenyn er mwyn cynorthwyo plant i ddatblygu sgiliau megis cydnerthedd, datrys problemau, arwain, cyfathrebu a gwaith tîm. Mae’r adnoddau hefyd yn cyffwrdd ag ystod eang o bynciau cyfredol gan gynnwys cynaliadwyedd, llesiant, amrywiaeth a chynhwysiant.

Datblygwyd y rhaglen Gwenyn Coed y Mêl gan arweinwyr busnes ac addysgwyr profiadol, gyda mewnbwn athrawon, ac mae’r rhaglen yn cynnwys llyfrau llawn lluniau a dros 120 o weithgareddau i wella gallu athrawon i wella sgiliau rhifedd, llythrennedd, digidol ac addysg gorfforol y disgyblion, yn ogystal â datblygu meddylfryd mentrus.

Bydd busnesau lleol hefyd yn ymuno â’r ysgolion cynradd sy’n gwneud cais am yr adnoddau er mwyn rhoi trosolwg o’r sefydliad ac i ymestyn profiad dysgu’r plant ymhellach.

Mae’n gysylltiedig â Phedwar Diben y Cwricwlwm newydd i Gymru ac yn addas ar gyfer ystod eang o alluoedd felly gall yr athrawon ddefnyddio’r adnoddau mwyaf addas i fodloni deilliannau dysgu’r dosbarth.

“Ein gweledigaeth yw creu cymuned ble y caiff llwybrau ysgol a dewis gyrfa pob person ifanc yn y dyfodol eu trin a’u parchu’n gyfartal,” meddai Sue.

“Gyda chymorth y Banc Datblygu a’r grŵp o angylion busnes, ein gobaith yw cyrraedd llawer mwy o bobl ifanc ar hyd a lled y DU i ddechrau, ac yna dramor, a’u cynorthwyo i dyfu’n unigolion galluog, iach a medrus ac yn oedolion uchelgeisiol, gwybodus a llwyddiannus.”

Pan wnaed y buddsoddiad, roedd mwy nag 20 o ysgolion yn rhan o’r rhaglen beilot dros gyfnod o 24 mis sy’n helpu i ddatblygu sgiliau bywyd a dyheadau yn y dyfodol. Cafodd y rhaglen ei hariannu gan Raglen Partneriaeth Ymgysylltu Corfforaethol (CEPP) unigryw ble y ceir busnesau lleol a chenedlaethol yn ymuno ag ysgolion i greu profiadau menter go iawn yn yr ystafell ddosbarth.

Meddai Carol Hall o Angylion Buddsoddi Cymru: “Mae annog pobl ifanc i fod yn fentrus yn rhan bwysig o helpu i wireddu potensial ein heconomi yn y tymor hwy ac i greu cyfle i bawb.

“Llwyddodd 2B Enterprising i ennyn sylw ac i gyffwrdd calonnau grŵp o angylion busnes, gyda phob un ohonynt yn deall gwerth buddsoddiadau grŵp a’r sbardun ychwanegol mae’n gallu ei roi i gwmnïau sy’n ceisio ehangu.”

Y garreg filltir gyntaf

2BE

Ym mis Hydref 2022, dathlodd 2B Enterprising ei ben-blwydd cyntaf fel cwmni gan dyfu’n gyflym o dîm o ddau i 10 gweithiwr mewn dim ond chwe mis.

Yn ogystal â hynny, mae’r sefydliad wedi cysylltu â mwy na 6,000 o blant ysgol gynradd mewn dros 136 o ysgolion, a darparu mwy na 220 o ddosbarthiadau ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn ystod ei 12 mis cyntaf o fasnachu.          

Llwyddodd i ymgysylltu â mwy na 90 o bartneriaid corfforaethol mewn gwahanol sectorau, yn amrywio o faes adeiladu, lletygarwch, cyllid, technoleg, manwerthu a thwristiaeth.

Drwy weithio ochr yn ochr â busnesau megis Parc Gwyliau Bluestone, Sony, Safety Letterbox Company a CK Foodstores, roedd modd i 2B Enterprising gefnogi hyd yn oed mwy o ysgolion ar hyd a lled De Cymru.

“Cawsom flwyddyn gyntaf anhygoel fel busnes yn 2B Enterprising,” meddai Sue.

“Cefais fy syfrdanu gan awydd busnesau i gefnogi ysgolion yn eu hardal leol a thu hwnt a hynny drwy ddarparu’r cyllid iddynt dderbyn y rhaglen Gwenyn Coed y Mêl.

“Cawsom adborth rhagorol gan yr ysgolion a gymerodd ran, a ddywedodd bod y plant wedi magu hyder, cynyddu eu gwybodaeth am fenter a gwella eu sgiliau gweithio fel tîm.”

Gan edrych ymlaen at yr ail flwyddyn, mae Sue yn awyddus i ymestyn hyd yn oed ymhellach drwy geisio gwneud gwahaniaeth i ysgolion ledled y wlad.

“Rydym yn dechrau ar ein hail flwyddyn yn llawn cyffro a hyder wrth i ni gyflwyno’r rhaglen i bob rhan o Gymru ac ar draws y ffin yn ne Lloegr a Chanolbarth Lloegr.

“Cawsom lawer o ddiddordeb gan ysgolion a busnesau sy’n bellach i ffwrdd ac edrychwn ymlaen at greu mwy o bartneriaethau ystyrlon rhwng ysgolion a busnesau.”

Uchelgais Sue yw ymestyn cymorth 2B i ysgolion cynradd ledled y DU, a’r nod yw gweithio gyda dros 2,500 o ysgolion dros y tair blynedd nesaf. Amser a ddengys…