Syndicet o angylion busnes yn buddsoddi am yr eildro yn y genhedlaeth nesaf o fentergarwyr ac arweinwyr

Carol-Hall
Rheolwr Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
2B Enterprises

Mae syndicet o 10 angel busnes o dan arweiniad prif fuddsoddwr Angylion Buddsoddi Cymru, Ashley Cooper, wedi gwneud buddsoddiad dilynol yn 2B Enterprising o Abertawe, y cwmni sy’n darparu rhaglen addysg fenter ddeniadol a dwyieithog ar gyfer ysgolion cynradd ledled Cymru a Lloegr.

Mae hyn yn dod â nifer cyfanred y buddsoddwyr angel dros y ddau gylch ariannu i 21.

Mae'r buddsoddiad o £390,000 yn cynnwys ail rownd o gyllid o £125,000 gan Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru Banc Datblygu Cymru. Mae’n dilyn buddsoddiad o £400,000 ym mis Tachwedd 2021 a helpodd y busnes i benodi Prif Weithredwr Jayne Brewer a recriwtio tîm sydd wedi arwain y busnes o weithio gyda 12 ysgol i dros 220 mewn llai na 18 mis. Mae’r tîm o 20 wedi cyflwyno dros 480 o sesiynau gweithgaredd yn y dosbarth a fynychwyd gan dros 14,000 o blant mewn ysgolion o Tower Hamlets i Hwlffordd. Mae 20% o'r ysgolion hyn yn rhai cyfrwng iaith Gymraeg.

Bydd y cyllid ecwiti diweddaraf yn galluogi 2B Mentrus i ddatblygu mwy o ddeunyddiau dosbarth ar gyfer grwpiau oedran hŷn ac archwilio ymestyn eu cynnig craidd y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth trwy animeiddiad cartŵn o'u cyfres o lyfrau 'The Bumbles of Honeywood'. Mae staff addysgu ychwanegol yn cael eu recriwtio i weithio ochr yn ochr â phartneriaid corfforaethol i helpu i gyflwyno'r rhaglen arloesol .

Dywedodd Jayne Brewer: Mae angen i addysg baratoi pobl ifanc ar gyfer dyfodol a byd gwaith sy’n newid yn gyflym. Mae ein rhaglen addysg menter yn addysgu sgiliau ehangach fel cadernid, gwaith tîm, cyfathrebu a datrys problemau, a bydd y rhain i gyd yn helpu i baratoi cenedlaethau o arweinwyr a mentergarwyr yn y dyfodol. 

“Mae ein twf dros y 18 mis diwethaf yn dyst i galibr ein hadnoddau a’n tîm. Mae busnesau eisiau partneru â ni oherwydd eu bod yn cydnabod manteision datblygu uchelgais a mentergarwch ymhlith pobl ifanc tra bod ysgolion yn gwerthfawrogi’r ffordd hwyliog a rhyngweithiol yr ydym yn ymgorffori dysgu entrepreneuraidd. Mae cefnogaeth barhaus ein partneriaid buddsoddi yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i filoedd o fywydau ifanc.”

Ashley Cooper, buddsoddwr arweiniol ar gyfer y syndicet buddsoddi angel busnes: Gyda 21,328 o ysgolion cynradd yn y DU, mae’r sector addysg gynradd yn werth £35 biliwn y flwyddyn. Mae grym tanio cyfunol y syndicet hwn, sydd bellach yn 21 cryf, yn golygu y gall 2B Mentrus gynyddu'n sylweddol wrth gyflwyno adnoddau ychwanegol a buddsoddi mewn technoleg; ehangu eu cyrhaeddiad ar draws llwyfannau lluosog a fydd yn cynyddu effaith ac yn datblygu gwelededd ehangach ein cynnig.”

Carol Hall yw Rheolwr Buddsoddi Angylion Buddsoddi Cymru. Meddai: “ Bydd y buddsoddiad dilynol hwn yn cyflymu twf 2B Enterprising ac yn helpu pobl ifanc i ddeall byd busnes a gwaith. Mae’n enghraifft wych o sut y gall syndicetiau angylion busnes wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n heconomi a’n cymdeithas drwy gydweithio fel grŵp o fuddsoddwyr i gefnogi mwy o fusnesau.”

Mae Ajay Mistry, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Gambit Partners wedi buddsoddi yn 2B Enterprising. Dywedodd: "Rydym yn falch o gefnogi 2B Enterprising. Credwn nad yw'r system ysgolion bresennol yn datblygu sgiliau mentergarol - ac mae rhaglenni 2B Enterprising yn ffordd wych o gael plant i'r meddylfryd y bydd ei angen arnynt yn y dyfodol. Edrychwn ymlaen i weld effaith gymdeithasol gadarnhaol y buddsoddiad hwn a’r potensial ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol.”

Ariennir y rhaglen gan Raglen Partneriaeth Ymgysylltu Corfforaethol (RhPyC) unigryw sy'n cynnwys busnesau lleol a chenedlaethol yn partneru ag ysgolion i ddod â phrofiad menter bywyd go iawn i'r ystafell ddosbarth. Mae partneriaid presennol yn cynnwys y Grid Cenedlaethol, SONY, Acorn, Vinci, Bluestone Resorts, Redrow Homes, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a chymdeithasau tai amrywiol.

Mae Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru, sy’n werth £8 miliwn, yn rhoi ffynhonnell allweddol o gyllid amgen i fusnesau Cymru drwy eu hannog i fuddsoddi’n fwy gweithredol gan angylion. Mae’r gronfa bum mlynedd yn cefnogi creu syndicetiau a rhwydweithiau angylion ledled Cymru drwy ddarparu benthyciadau ac ecwiti hyd at £250,000 i fuddsoddwyr sy’n chwilio am gyd-fuddsoddiad.