Reel Label Solutions

Scott-Hughes
Uwch Swyddog Buddsoddi

Ein ffocws nawr yw cynyddu effeithlonrwydd a datblygu cyfleoedd mewn marchnadoedd presennol a newydd. Bydd hyn yn gofyn am fuddsoddiad mewn offer newydd felly mae’r benthyciad gan y Banc Datblygu yn rhoi’r cyfalaf ychwanegol sydd ei angen i ni wrth i ni ganolbwyntio ar dyfu’r busnes dros y blynyddoedd i ddod.

Jonathan Wright, Cyfarwyddwr

Mae Reel Label Solutions yn darparu labeli ar gyfer cemegol, cosmetig, diod, fferyllol ac electronig gyda chymorth technolegau fel inkjet digidol, printiau label fflecsograffig.

Yn ogystal, gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf, maent yn darparu system archwilio label awtomatig, gan gynnig ansawdd print i gleientiaid, hyblygrwydd a phroses hynod gost-effeithiol.

Wedi’i sefydlu ym mis Awst 2001 gan y cyfarwyddwyr sefydlu Jonathan Wright, Paul Prothero a Chris Duffin, mae’r busnes argraffu arbenigol o Bont-y-clun wedi dod yn gyflenwr sefydledig, felly sut maen nhw wedi cofleidio’r datblygiadau mewn technoleg i adeiladu’r busnes i’w sefyllfa bresennol?

Symud i beiriannau inkjet digido

Reel

 

Ers symud i Ystâd Ddiwydiannol Cambrian ym Mhont-y-clun yn 2005, mae Reel Label Solutions wedi bod yn tyfu’n gyson.

Yn 2011, roedd ganddynt uchelgeisiau i sicrhau busnes gan weithgynhyrchwyr rhyngwladol mawr. I wneud hyn, prynon nhw’r Jetrion 4830 – gwasg label ddigidol sydd wedi’i dylunio i weithredu o fewn natur ar-alw fodern y diwydiant – a byddai’n cael effaith gyffrous ar eu busnes.

Mae Jetrion 4830 EFI yn gwneud argraffu label tymor byr yn broffidiol trwy ddarparu amseroedd cwblhau byrrach, llai o gostau gwastraff a llafur, dim gofynion ar gyfer platiau ac amseroedd ymateb cyflymach.

Byddai'r wasg ddigidol newydd yn helpu i sicrhau busnes gan gynhyrchwyr rhyngwladol mawr yn y diwydiannau colur a fferyllol o bob rhan o'r byd, gan ehangu i sectorau newydd a denu cwsmeriaid newydd.

Dywedodd Chris: “Rhoddodd ein Jetrion newydd amrywiaeth o fuddion i ni bron yn syth - mynediad at farchnadoedd newydd ac fe wnaethom ehangu’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i gleientiaid presennol.

“Dyma oedd y buddsoddiad mwyaf a wnaethom o bell ffordd, ac mae’r canlyniadau’n dangos ein bod yn iawn i symud i fynd yn ddigidol. Roeddem yn gallu lleihau gwastraff ac amser segur peiriannau yn ogystal â gwneud argraff ar gleientiaid gyda’r cyflymder yr oeddem yn gallu creu eu cynnyrch, ac ansawdd y labeli.”

Reel

 

Byddai hyn wedyn yn cael effaith gynyddol ar gyflymder cynhyrchu a maint eu helw. Yn 2012, roedd y cwmni yn gweithredu trosiant cadarn o £1.8miliwn.

Yn dilyn ymchwil helaeth, dewisodd y cwmni ail Jetrion fel ei wasg argraffu label digidol newydd - gan ganiatáu cynnydd sylweddol yn eu gallu cynhyrchu ag yr oeddent i gynhyrchu dwywaith cymaint o labeli digidol o ansawdd uchel.

“Roedden ni’n fusnes oedd yn tyfu,” esboniodd Jonathan. “Fe wnaethom ehangu ein gweithlu, ehangu ein cyrhaeddiad daearyddol ac ehangu ein sylfaen offer.”

Yn 2016, gosododd Reel Label Solutions system trosi a gorffen label digidol gryno wedi'i dylunio'n arbennig, gan Bar Graphic Machinery. Mae wedi'i deilwra'n union i angen y cwmni am gynhyrchiad mwy effeithlon, cost-effeithiol.

Dywedodd Jonathan: “Mae perfformiad yn holl bwysig mewn sectorau fel colur a fferyllfaol - mae angen i labeli aros yn eu lle heb bylu na phlicio, mae angen iddynt aros yn hylan ac yn ddarllenadwy y tu hwnt i'r dyddiad ‘defnyddio erbyn’. Yn achos diodydd, mae angen iddynt hefyd fod yn ddeniadol i'r defnyddiwr er gwaethaf y swm enfawr o wybodaeth y mae'n ofynnol iddynt ei chario yn ôl y gyfraith.

“Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’n gorffeniad labeli fod mor gywir ag y gall technoleg ei wneud ac, oherwydd yn rhaid cyflenwi’r cynnyrch ar sail mor ofnadwy o gyflym mellt ac weithiau’r rhediadau byr sy’n ofynnol, mae’n rhaid i beiriannau hefyd fod yn gyflym i’w gosod ac yn hynod ddibynadwy.”

Yn 2019, roedd Reel Label Solutions yn falch o gyhoeddi eu bod wedi gosod eu trydydd peiriant inkjet digidol - gan roi manteision iddynt o ran gallu, ansawdd, pris ac amseroedd arweiniol.

Elwodd gwasg Domino N610i newydd o fod y wasg ddigidol gyflymaf ar y farchnad, a all redeg ar 75m/y funud. Mae yna lawer o fanteision eraill gyda'r haen ddwbl o wyn a roddodd anhryloywder heb ei ail a datrysiad print 600 × 600 dpi.

Buddsoddiad ailstrwythuro Banc Datblygu

ReelLabelSolutions1

 

Ym mis Mai 2022, buddsoddodd Banc Datblygu Cymru £1.2 miliwn yn Reel Label Solutions i ariannu ail strwythuriad o’r cyfranddalwyr a darparu cyllid ar gyfer buddsoddiad capex wrth i’r cwmni gychwyn ar raglen o dwf a arweiniwyd gan Jonathan Wright sydd newydd gael dyrchafiad fel Rheolwr Gyfarwyddwr.

Roedd y buddsoddiad yn gymysgedd o ddyled ac ecwiti, gyda Mr Wright MD yn dod yn gyfranddaliwr mwyafrifol yn dilyn ymadawiad Paul Prothero.

Cysylltwyd â Reel Label Solutions mewn perthynas â gwerthiant masnach, ond roeddent am geisio prynu cyfranddalwyr yn lle hynny er mwyn osgoi unrhyw adleoli posibl o dde Cymru. Mae'r cwmni'n cyflogi 27 ac yn arbenigo mewn labeli digidol o ansawdd uchel, yn enwedig cynhyrchu labeli gludiog digidol yn y tymor byr ac argraffu labeli hyblyg.

Esboniodd Jonathan: “Mae Chris, Paul a minnau wedi gweithio’n ddiflino dros yr 20 mlynedd diwethaf i adeiladu’r busnes. Rydym wedi cael tîm ffyddlon a gweithgar iawn a chwaraeodd ran arwyddocaol i’n helpu i gyrraedd lle rydym heddiw.

“Roeddem bob amser wedi bod yn ymwybodol o’r angen i feddwl yn hir dymor am ein cynllunio ar gyfer olyniaeth. Cawsom gyfle i fwrw ymlaen â gwerthiant masnach, ond nid oedd yr un ohonom yn gyfforddus â'r hyn y gallai hyn fod wedi'i olygu i'r tîm.

“Dyna pam wnaethon ni droi at Fanc Datblygu Cymru – roedden ni eisiau deall ein hopsiynau a gwneud yr hyn oedd yn iawn i ni fel unigolion a’r busnes yn ei gyfanrwydd. Yn eu tro, fe wnaethon nhw strwythuro bargen gyda chymysgedd o ddyled ac ecwiti a oedd yn gweithio i’r holl gyfranddalwyr ac yn creu dyfodol cynaliadwy i’r tîm cyfan yma ym Mhont-y-clun.

“Ein ffocws nawr yw cynyddu effeithlonrwydd a datblygu cyfleoedd mewn marchnadoedd presennol a newydd. Bydd hyn yn gofyn am fuddsoddiad mewn offer newydd felly mae’r benthyciad gan y Banc Datblygu yn rhoi’r cyfalaf ychwanegol sydd ei angen i ni wrth i ni ganolbwyntio ar dyfu’r busnes dros y blynyddoedd i ddod.”

Strwythurodd Dirprwy Reolwr y Gronfa Joanna Thomas a’r Swyddog Buddsoddi Scott Hughes y buddsoddiad.

Dywedon nhw: “Roedd Jonathan, Chris a Paul wedi adeiladu busnes cadarn a chynaliadwy sydd ar y trywydd iawn i gyflawni trosiant o £3.5 miliwn eleni. Gyda phrofiad heb ei ail yn y diwydiant argraffu pecynnu ac enw da am allu cyflwyno labeli o ansawdd uchel, roedd yna gapasiti ar gyfer twf pellach a chreu mwy o swyddi dros y misoedd nesaf.

“Mae llawer o wahanol ffyrdd o gynllunio ar gyfer olyniaeth ac ariannu strategaethau ymadael. Yn yr achos hwn, roeddem yn gallu cadw perchnogaeth o Reel Label Solutions yng Nghymru; helpu Jonathan i gymryd yr awenau a chadw'r busnes yn lleol. Yn holl bwysig, roeddem wedi rhoi lle ychwanegol i’r busnes ar gyfer twf yn y dyfodol drwy eu galluogi i fuddsoddi mewn offer a pheiriannau newydd.”

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau.

Cysylltu â ni