Riversimple

Tom-Preene
Rheolwr Gweithredol

Roeddem yn falch iawn o groesawu Andrew, yr holl fuddsoddwyr angylion syndicet eraill a Banc Datblygu Cymru i’r rhestr gynyddol o fuddsoddwyr Riversimple a oedd am weld symudiad at economi mwy cynaliadwy sy’n fwy gwyrdd.

Hugo Spowers MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr 

Gyda'r byd yn symud i ddisodli ceir petrol a disel o fewn y 10 i 20 mlynedd nesaf, mae gan geir celloedd tanwydd hydrogen rôl bwysig i'w chwarae ochr yn ochr â cherbydau trydan batri. Ac mae gwneuthurwr ceir gwyrdd o Gymru yn anelu at arwain y ffordd.

Wedi'i sefydlu gan y cyn beiriannydd chwaraeon moduro Hugo Spowers MBE, bwriad Riversimple yw dod yn wneuthurwr cerbydau cynaliadwy blaenllaw tra'n dileu effaith amgylcheddol trafnidiaeth bersonol.

Felly ble dechreuodd y cyfan?

Ailddyfeisio'r olwyn gyda 'Rasa'

Cooper Blue

 

Ar ôl dechrau fel OSCar Automotive yn 2001, daeth Riversimple i fodolaeth yn 2007 ac mae wedi datblygu o dan arweiniad Hugo ar sail dyluniad system gyfan. O'r car cyntaf, y Morgan LIFECar yn 2008 i'r Rasa diweddaraf, cyfeiriad Lladin at yr angen am ddull gweithredu llechen gwbl lân tuag at ddarparu symudedd, mae'r ceir yn gynnyrch 15 mlynedd o ymchwil.

Gyda'i brototeip newydd wedi'i ddadorchuddio yn 2022, mae'r 'Rasa' yn gar trydan sy'n cael ei bweru gan hydrogen, sy'n dileu'r angen am fatris trwy ddefnyddio'r hydrogen i wneud trydan ar alw ar-fwrdd. Nid yw'n allyrru dim byd ond anwedd dŵr pur ac mae ganddo ystod teithio o 300 milltir. Mae Hugo wedi dweud mai’r coupe eco dwy sedd yw’r “car mwyaf ynni-effeithlon ar y blaned”.

Yn ogystal, mae Riversimple yn symud oddi wrth werthu ceir, gan gynnig cerbydau fel rhan o wasanaeth tanysgrifio gydag un ffi sy'n cynnwys y car, cynnal a chadw, yswiriant a thanwydd.

Mae hyn yn wahanol iawn i weithgynhyrchwyr traddodiadol, gan gynnwys gwneuthurwyr cerbydau allyriadau isel, sy'n annog cwsmeriaid i uwchraddio'n rheolaidd. Roedd y daith i'r fan hon wedi bod yn hir ar y gweill i Riversimple.

Yn 2017, fe wnaethant gyhoeddi y byddent yn lansio treial cyntaf y DU o'u ceir cell tanwydd hydrogen Rasa - mewn partneriaeth â Cyngor Sir Fynwy.

Hwn gan nodi dechrau cynlluniau uchelgeisiol y cwmni i roi hwb i seilwaith hydrogen yn y DU drwy ddatblygu cymuned. o ddefnyddwyr o amgylch un orsaf ail-lenwi â thanwydd hydrogen yn y Fenni.

Dywedodd Hugo: “Ledled y byd, mae datblygiadau’n digwydd yn gyflym iawn o welliant mewn creu hydrogen o ynni adnewyddadwy i fuddsoddiad busnesau mawr mewn seilwaith, i addewidion y llywodraeth ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth werdd. Rwy’n meddwl bod hyn wedi cadarnhau hydrogen fel opsiwn ymarferol prif ffrwd.”

Aeth y cyllid hefyd tuag at gydweithrediad â chwmni peirianneg Presreg a Phrifysgol De Cymru. Datblygodd y tri endid ar y cyd “maniffold a rheolyddion cynhwysydd hydrogen” i'w ddefnyddio ar geir yn y dyfodol. Roedd hyn yn caniatáu i'r cydrannau hynny gael eu gweithgynhyrchu yn y DU yn hytrach na'u mewnforio, gan helpu i greu cadwyn gyflenwi leol ar gyfer trenau pŵer celloedd tanwydd.

Ymweliad brenhinol i'w groesawu

Prince Charles

 

Ym mis Gorffennaf 2021, cafodd Riversimple ymweliad brenhinol gan y Brenin Siarl III, gyda Thywysog Cymru ar y pryd yn ymweld â Phowys fel rhan o'i daith o amgylch Cymru.

Yn y llun mae'r Brenin, sy'n adnabyddus am ei angerdd dros yr amgylchedd, yn gwenu’n braf wrth iddo ddod allan o'r car aerodynamig ar ôl agor ei ddrysau pili-pala, uwch-dechnoleg, lluniaidd.

Siaradodd y gwr brenhinol â pheirianwyr a thechnegwyr am y ceir, cyn cymryd llyw y model Rasa lliw gwyrdd a mynd ag o ar daith i’w brofi.

Daeth yr achlysur arbennig hwn wrth i Riversimple gael ei benodi i’r tasglu Hydrogen – sy’n ceisio sbarduno twf yn y galw am hydrogen glân a’r cyflenwad ohono drwy ymrwymiadau cyhoeddus cwmnïau a sectorau, ynghyd â rhai o gorfforaethau mwyaf y byd sy’n dymuno datgarboneiddio drwy’r defnydd. hydrogen fel fector egni.

Cymorth buddsoddi Banc Datblygu

Riversimple

 

Ym mis Awst 2021, cyhoeddwyd bod rownd gyllido gwerth £1.5 miliwn wedi’i chau’n llwyddiannus i bweru treialon ceir hydrogen o Gymru gan gwsmeriaid.

Sicrhaodd Riversimple fuddsoddiad o £580,000 gan Angylion Buddsoddi Cymru gyda syndicet o angylion busnes Cymreig o dan arweiniad y prif fuddsoddwr Andrew Diplock.

Daeth £250,000 ychwanegol o Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru - a reolir gan Fanc Datblygu Cymru.

Llwyddodd yr ymgyrch ariannu torfol a lansiwyd gan Seedrs i gael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan CThEM ar gyfer y Cynllun Buddsoddi mewn Menter, gan roi cymhellion treth i fuddsoddwyr cymwys.

Dywedodd y prif fuddsoddwr a’r mentergarwr Andrew Diplock: “Roeddwn wedi bod yn ymwybodol o Riversimple ers peth amser, ac mae’n teimlo fel petai pethau wirioneddol yn mynd o blaid y  cwmni blaengar hwn.

“Tynnodd newid yn yr hinsawdd, Brexit ac adferiad ar ôl y pandemig i gyd sylw at yr angen i ddefnyddio cyfalaf mewn busnesau cynaliadwy a all gael effaith wirioneddol ar ein cymdeithas a’n hamgylchedd. Roedd ganddyn nhw dechnoleg brofedig a all raddfa fyd-eang, felly gwelais Riversimple fel cyfle buddsoddi gwych ar gyfer y syndicet hwn.”

Galluogodd yr arian i’r cwmni dynnu grantiau a oedd eisoes wedi’u dyfarnu gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Sero ar gyfer y treialon a chan Innovate UK ar gyfer cymryd rhan yn Nheyrnas Ynni Aberdaugleddau, system ynni hydrogen gwyrdd sy’n cynnwys gwres, pŵer a chludiant personol.

Dywedodd Hugo Spowers, sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr Riversimple: “Roeddem yn falch iawn o groesawu Andrew, yr holl fuddsoddwyr angylion syndicet eraill a Banc Datblygu Cymru i’r rhestr gynyddol o fuddsoddwyr Riversimple a oedd am weld symudiad at economi mwy cynaliadwy sy’n fwy gwyrdd.

“Mae Cymru wedi bod yn lle gwych i ddatblygu ein technoleg, adeiladu ein busnes a mireinio ein cynnig gwasanaeth felly mae’n wych cael eu cefnogaeth wrth i ni gychwyn ar gam nesaf ein taith.”

Wrth i Riversimple edrych tua'r dyfodol, mae'r busnes ail-lenwi hydrogen, Elfen 2, wedi cytuno ar Lythyr o Fwriad gyda'r cwmni yn ddiweddar; bydd yn dod yn bartner seilwaith ail-lenwi hydrogen craidd ar gyfer Riversimple yn ystod cam nesaf ei ddatblygiad a bydd yn cefnogi ei strategaeth ‘mynd i'r farchnad’ ar gyfer y DU.

Yn ogystal â darparu ateb un contractwr llawn ar gyfer cyflenwi hydrogen ac ail-lenwi â thanwydd, bydd Element 2 yn darparu cymorth technegol a logistaidd wrth iddynt gynllunio neu gwmpasu atebion ail-lenwi hydrogen pellach.

Dros yr 20 mlynedd nesaf, mae Riversimple yn bwriadu adeiladu rhwydwaith gwasgaredig o weithfeydd gweithgynhyrchu cryno ac effeithlon a fydd yn adfywio cymunedau ac yn creu swyddi.

Angylion Buddsoddi Cymru

Mae rhwydwaith angylion mwyaf Cymru, Angylion Buddsoddi Cymru, yn cysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau Cymreig sy'n chwilio am fuddsoddiad preifat

Darganfod mwy