11 awgrym i wella llif arian eich busnes


Nicola Griffiths
Swyddog Portffolio
Newidwyd:
businesswoman at desk filling out paperwork

Waeth pa mor gryf yw eich cynnig busnes, rheoli llif arian yn dda yw conglfaen busnes llwyddiannus. 

Nid yw'n anghyffredin i fusnesau ganolbwyntio ar werthiannau ac elw, heb fawr o bwyslais ar arian parod a chyfalaf gweithio. Nid yw elw o reidrwydd yn golygu arian parod. 

Covid-19, Brexit, y rhwystr yng Nghamlas Suez. Mae'r rhain i gyd yn heriau sy'n debygol o effeithio ar lif arian busnes.

Er enghraifft, mae 62% o’r holl gwmnïau bach wedi gweld cynnydd mewn taliadau hwyr a/neu wedi gweld taliadau'n cael eu rhewi’n llwyr yn sgil Covid-19, yn ôl Adroddiad diweddaraf y Ffederasiwn Busnesau Bach. Ac mewn arolwg a gynhaliwyd gan Fanc Busnes Prydain, dywedodd 78% o fusnesau bach a chanolig mai cymorth gyda llif arian oedd y rheswm dros ofyn am gyllid yn 2020, cynnydd o gymharu â 49% yn 2019.

Ni fu rheolaeth ariannol dda erioed yn bwysicach. Bydd modelau busnes sy'n ymdrin ag archebion bach o werth uchel yn fwy bregus. Felly hefyd ddiwydiannau lle mae telerau talu yn aml yn cael eu torri a chadwyni cyflenwi yn hir a/neu wedi'i lleoli dramor.

Yr egwyddorion sylfaenol yw: mae angen i arian parod lifo i mewn yn gyflymach nag y mae'n llifo allan. 

Dyma rai awgrymiadau ar sut y gallech ddiogelu eich busnes yn y cyfnod  heriol hwn: 

1. Gwella amlygrwydd

Gyda'r heriau digynsail yn sgil Brexit a Covid-19, mae'r dirwedd fasnachu yn newid i lawer. Mae rhagolygon llif arian wythnosol gyda rhagdybiaethau masnachu cywir i adlewyrchu'r newidiadau hyn o'r pwys mwyaf. Mae'n well ceisio nodi problemau gyda llif arian ymlaen llaw. Mae hyn yn rhoi amser i chi ystyried eich opsiynau ac ymgysylltu'n gynnar â chwsmeriaid, cyflenwyr a chyllidwyr allanol.

2. Monitro llif arian yn rheolaidd

Mae dewis gwych ar gael o feddalwedd cyfrifo cwmwl ar-lein, fel Sage, QuickBooks, Xero, a FreeAgent. Mae'r offer hyn yn ei gwneud yn haws uwchlwytho a derbyn gwybodaeth gyfoes yn rheolaidd.

3. Sefydlu system rheoli credyd gadarn

Ni fydd unrhyw fusnes yn gwrthod masnach o ddewis, ond dylid dilyn gweithdrefn gwirio credyd gadarn cyn cynnig telerau credyd i gleientiaid. Bydd proses gasglu ddisgybledig yn cyfyngu ar y rhai sy'n araf yn talu.

4. Adolygu telerau talu gyda chyflenwyr rheolaidd

Ydych chi'n talu cyflenwyr yn rhy gynnar? A oes cyfle i drafod telerau talu estynedig? Mae bob amser yn werth dechrau trafodaeth. Os ydych chi'n cael trafferth gwneud taliadau i Gyllid a Thollau EM, cysylltwch â nhw ar 0300 200 3835 i drafod eich opsiynau talu.

5. Nodi cyfleoedd neu fygythiadau cudd

Mae oedi gyda chadwyni cyflenwi a chynnydd mewn costau mewnforio ac allforio yn stori gyffredin ar hyn o bryd. Efallai mai'r opsiynau i oresgyn yr heriau hyn fydd cynyddu'r stoc rydych chi'n ei gadw. Yn yr hirdymor, gallai hyn arwain at fwy o elw. Ond ystyriwch yr effaith ar lif arian. Fel arall, gallech ystyried ychwanegu cyflenwyr newydd â gofynion talu neu gludo gwahanol, neu gyflenwyr sy'n gweithgynhyrchu'n lleol.

6. Torri costau diangen

Adolygwch dreuliau eich cwmni i weld a oes unrhyw gostau y gallwch gwtogi arnynt yn hawdd. Edrychwch yn benodol ar gostau sy'n ailgodi yn benodol. Ydych chi'n talu am danysgrifiadau nad oes eu hangen arnoch mwyach?

7. Gwerthu asedau nad ydynt yn hanfodol

Gallech werthu asedau sy'n anghynhyrchiol neu na chânt eu defnyddio mwyach i gynhyrchu arian parod.

8. Troi hen stoc yn arian parod

Cliriwch hen stoc a stoc dros ben y mae cyfalaf ynghlwm wrtho, er enghraifft drwy ostwng pris eitemau, eu gwerthu ar farchnadoedd ar-lein, neu eu bwndelu.  

9. Prydlesu yn hytrach na phrynu

Gallai prydlesu offer yn hytrach na'i brynu ganiatáu i chi ddiogelu llif arian. Dylai cael cyfres o daliadau bach, sefydlog hefyd wneud cyllidebu yn haws. Os ydych chi eisoes yn prydlesu, ystyriwch ail-drafod y telerau.

Er y gallai'r llwybr hwn wella llif arian, byddai angen i chi ystyried y gost gyffredinol hefyd, gan y gallai gostio mwy i chi yn y tymor hir. Darllenwch ein blog Sut i ddefnyddio cyllid asedau i dyfu eich busnes i ddysgu mwy am y gwahanol fathau o gyllid asedau a'r manteision.

10. Cynnig cymhelliant i wneud taliadau cynnar

Os yw eich elw'n caniatáu, gallai cynnig gostyngiadau ar daliadau cynnar i gwsmeriaid dethol fod yn opsiwn i gryfhau llif arian.

11. Cynnig opsiynau talu niferus

Bydd ei gwneud yn haws i gwsmeriaid eich talu yn eich helpu i gael eich arian yn gyflymach. Rhowch sawl opsiwn iddyn nhw, gan gynnwys cardiau credyd, taliadau ar-lein, a throsglwyddiadau electronig.

 

Yn y pen draw, llif arian yw enaid eich busnes a gall roi'r llwyfan sydd ei angen arnoch i reoli a datblygu dyfodol eich cwmni yn effeithiol. Gallai cyngor gan gyfrifydd eich helpu i ddeall eich llif arian yn well ac adnabod problemau posibl yn gynnar.