Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

7 awgrym ar gyfer gwella nifer y gweithwyr a gedwir


employee retention

Ni fydd staff unrhyw gwmni fyth yn aros yn gwbl sefydlog a digyfnewid. Mae gweithwyr yn mynd a dod dros amser, waeth beth fo maint, arbenigedd neu lwyddiant busnes. Gall rheoli'r trosiant staff hwnnw a sicrhau eich bod yn cadw niferoedd da o staff fod yn gamp gydbwysedd ddigon anodd ar adegau.

Y sefyllfa ddelfrydol yw cael trosiant staff cymedrol. Bydd gwaed newydd sy'n dod i mewn i'r busnes yn cyflwyno dulliau newydd a syniadau ffres. Mae hynny'n helpu cwmnïau i gadw ar flaenau eu traed a chael y blaen ar y gystadleuaeth. Yr hyn nad oes unrhyw gwmni ei eisiau yw colli eu staff sy'n perfformio'n dda. Gall fod yn arbennig o niweidiol os byddwch yn eu colli i'ch cystadleuwyr.

Mae yna effeithiau negyddol eraill yn sgil trosiant staff uchel. Mae llogi a hyfforddi staff newydd i gymryd lle'r rhai a gollwyd yn aml yn ymarferiad drud a llafurus. Bydd gweld gweithwyr yn gadael yn rheolaidd hefyd yn cael effaith niweidiol ar forâl mewnol.

Heb sôn am y niwed y gall trosiant staff uchel ei wneud i enw da allanol cwmni. Os yw pobl yn gweld bod sefydliad yn colli ei staff yn rheolaidd, maent yn sicr o neidio i bob math o gasgliadau. Yn gyffredinol, byddant yn teimlo nad yw'r cwmni'n trin gweithwyr yn ddigon da.

Mae hynny'n gwneud cadw staff yn fater allweddol i fusnesau o bob maint, lliw a llun. Os ydych chi'n teimlo eich bod angen ychydig o help yn hynny o beth, mae yna saith awgrym defnyddiol ar eich cyfer isod. Fodd bynnag, cyn i ni ystyried y rhain, yn gyntaf, mae'n gwneud synnwyr egluro yn union be’ yr hyn yr ydym yn ei olygu gyda chadw staff.

Beth yw Cadw Staff?

Ar y lefel symlaf bosibl, mae cadw staff yn cyfeirio at allu cwmni neu sefydliad i gadw ei weithwyr. Gellir mynegi cyfraddau cadw gweithwyr fel canran sy'n ymwneud â chyfran o'r gweithlu sy'n aros gyda chwmni dros gyfnod o amser.

Er enghraifft, gall fod gan gwmni ddeg o weithwyr ar y 1af o Ionawr. Os yw wyth o'r gweithwyr hynny yn parhau i fod yno'r mis Ionawr nesaf, mae'r gyfradd cadw staff ar gyfer y flwyddyn yn 80%. Pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio'r term cadw staff, nid ydynt mewn gwirionedd yn cyfeirio at y mesur ystadegol syml hwnnw. Yr hyn y maent yn cyfeirio ato yw'r ymdrech a wnaed gan gwmni i annog eu staff i aros gyda nhw.

Mae cadw gweithwyr fel arfer yn ymwneud â'r hyn y mae cwmnïau yn ei wneud i wneud gadael yn rhywbeth sy’n llai deniadol i'w gweithwyr. Mae'r broses fel arfer yn cynnwys llawer o gamau fel creu amgylchedd gwaith da a chynnig manteision neu wobrwyon sy'n gwella boddhad mewn swydd. Er mwyn helpu i sicrhau bod eich cyfraddau cadw staff yn cyrraedd y safon, rydym wedi llunio ein saith awgrym gorau ar gyfer gwneud hynny. 

1. Gwnewch yn Siŵr Eich Bod yn Cyflogi'n Dda

Yn gyffredinol, mae cadw gweithwyr yn ymwneud â chadw staff yn eich cwmni. Nid yw'n golygu cyflogi rhai newydd. Os nad ydych chi'n cyflogi’r bobl iawn yn y lle cyntaf, fodd bynnag, bydd gennych drosiant staff uchel bob amser. Mae cyfradd dda o gadw staff yn dechrau gyda phroses gyflogi gynhwysfawr, effeithlon.

Nid yw hynny'n golygu cyflogi'r ymgeiswyr mwyaf medrus neu gymwysedig yn unig. Mae hefyd yn golygu dewis pobl a fydd yn cyd-fynd yn dda â'ch gweithlu presennol. Os ydych chi'n cyflogi unigolyn sy'n ei chael hi'n anodd gwneud ffrindiau yn y swyddfa, nid ydynt yn debygol o aros.

Dylech hefyd ystyried diwylliant ac ethos eich cwmni wrth gyflogi. Mae angen i staff newydd gyd-fynd â'r diwylliant hwnnw. Os nad ydynt, byddant yn teimlo'n anghyfforddus a gallent hefyd gael effaith negyddol ar weithwyr eraill.

Wrth gyfweld ar gyfer unrhyw swydd mae angen i'r broses o gyfnewid gwybodaeth ddigwydd y ddwy ffordd. Mae angen i chi ganfod cymaint ag y gallwch am gyflogai newydd posibl. Gall manylion megis pa mor hir y gwnaethant aros gyda'u cyn-gyflogwyr eich helpu i farnu a fydd ymgeisydd yn aros gyda'ch cwmni chi.

Dylech hefyd roi digon o wybodaeth i'r ymgeisydd am ei rôl newydd. Bydd mynd i'r afael â hynny ar y dechrau yn golygu na fydd ganddynt ddisgwyliadau ffug o'u swydd newydd. Mae hynny'n beth dymunol, oherwydd fe all chwalu'r disgwyliadau hynny eu harwain at roi'r gorau iddi.

I gael rhagor o wybodaeth am adeiladu tîm ewch i weld Busnes Cymru.

2. Cyfeiriadedd, Hyfforddiant a Chyfleoedd ar gyfer Twf

Byddwch eisiau sefydlu'ch staff fel eu bod nhw'n llwyddo o'r diwrnod cyntaf. Mae hynny'n golygu gwneud eu profiadau cynharaf yn eu swydd newydd mor ddymunol â phosibl. Mae proses gyfeirio ddiffiniedig yn allweddol i gyflawni hyn. Mae'n well croesawu cyflogai newydd wrth y drws ar eu diwrnod cyntaf. Byddwch hefyd am wneud yn siŵr bod eich staff eraill yn gwybod y bydd rhywun newydd yn dechrau.

Mae hyfforddiant priodol yn y gwaith yn hanfodol er mwyn helpu i gyflogai setlo. Dylai rhywun sy'n deall y rôl y mae'ch cyflogai newydd yn dechrau arni fod ar gael i'w helpu nhw i ddechrau arni. Os ydych chi'n teimlo y byddai hynny'n briodol, efallai yr hoffech ystyried sefydlu system fentora. Sut bynnag y byddwch yn mynd ati, mae angen i chi sicrhau bod cyflogai newydd yn teimlo'n gyfforddus ac yn gartrefol.

Dim ond os ydynt yn cyrraedd y lefel honno o gysur yn gyflym y byddant yn perfformio hyd eithaf eu gallu. Yn ychwanegol at hynny, byddant yn dechrau teimlo fel aelod gwerthfawr o'ch staff yn gynt. Bydd teimlo fel hyn yn eu gwneud yn llai tebygol o ddechrau taro golwg ar swyddi posibl gyda chwmnïau eraill.

Ni ddylai hyfforddiant fod yn rhywbeth ar gyfer gweithwyr newydd yn unig, chwaith. Mae cynnig cyfleoedd hyfforddi i'ch holl staff yn ffordd dda o'u helpu i deimlo eu bod yn tyfu yn eu swyddi. Mae hynny'n rysáit ar gyfer boddhad uchel mewn swydd a lefel dda o gadw staff. Nid oes rhaid i chi fynd mor bell â threfnu cyrsiau neu seminarau allanol. Gall hyd yn oed DVDs addysgol neu feddalwedd hyfforddi nad yw'n costio'n ddrud weithio'n dda iawn.

3. Crëwch Amgylchedd Diogel a Chysurus yn y Gwaith

Dylai pob gweithiwr deimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus yn y gwaith. Mae hyn yn gyfrifoldeb sylfaenol ar gyflogwyr. Mae hefyd yn wir fod creu amgylchedd gwaith diogel a chysurus yn helpu gyda throsiant staff a chadw staff.

Dylai'r gweithle gynnal safonau diogelwch uchel. Ni ddylai gweithwyr fod mewn unrhyw berygl o anaf neu salwch. Mae angen i chi sicrhau fod y gweithle yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda, ei fod wedi'i awyru'n dda a bod hanfodion eraill y gweithle yn eu lle. Gall gweithio mewn swyddfa gyfforddus gael effaith gadarnhaol iawn ar gadw gweithwyr.

Mae cysur emosiynol a seicolegol yr un mor bwysig â chysur corfforol. Dylech wneud popeth o fewn eich gallu i feithrin diwylliant croesawgar a chynhwysol yn y gwaith. Dyna'r ffordd orau o gael y gorau o staff a sicrhau bod gweithwyr yn hapus yn eu swyddi.

Mae'n hanfodol cynnal lefel o ymddiriedaeth rhwng staff a rheolwyr hefyd. Bydd staff yn teimlo'n fwy cyfforddus os ydynt yn gwybod bod y rheolwyr ar eu hochr nhw. Mae hynny'n arwain at ymdeimlad o bwrpas a rennir ac yn gwneud gweithwyr yn llai tebygol o fod eisiau gadael. Bydd hefyd yn eu gwneud yn fwy cyfforddus i rannu syniadau a cheisio helpu'r busnes i ddatblygu.

4. Pwrpas, Cydnabyddiaeth a Gwobrwyon

Mae darparu pwrpas yn ffordd wych o ysgogi. Mae gweithwyr yn fwy bodlon ac yn hapusach os ydynt yn teimlo bod pwrpas i'w gwaith. Mae diflastod a diffyg bodlonrwydd yn dod i'r amlwg os oes yna deimlad bod gwaith yn boen o ddydd i ddydd. Daw boddhad swydd o ddeall beth mae eu tasgau yn ei gyflawni.

Os ydych am i'r ymdeimlad o bwrpas gael ei wreiddio yn eich staff, mae gennych chi ychydig o opsiynau. Mae'n syniad da esbonio cyfeiriad y cwmni a'ch nodau i'ch gweithwyr. Drwy wneud hynny, gallant weld sut mae eu gwaith yn cyfrannu at y nodau hynny. Byddwch hefyd am osod Dangosyddion Perfformiad Allweddol clir i'ch gweithwyr weithio tuag atynt. Bydd hynny'n helpu gyda'u ffocws ac yn rhoi gwell ymdeimlad o gyflawniad iddynt.

Mae pawb eisiau teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi pan fyddant yn cyflawni rhywbeth. Dyna pam ei bod yn bwysig cydnabod llwyddiannau eich staff bob amser. Efallai y buasech yn cael eich synnu gyda'r effaith y gall geiriau syml fel ‘diolch' neu 'da iawn’ eu cael.

Os ydych chi eisiau mynd â phethau ymhellach, gallech gyflwyno system wobrwyo yn y swyddfa. Gellir cydnabod y perfformiad gorau gyda gwobr neu hyd yn oed ddiwrnod ychwanegol i ffwrdd. Gwnewch yn siŵr bod unrhyw system yn cyd-fynd â diwylliant eich gweithle. Gallai cynllun gwobrwyo sy'n rhy gystadleuol neu ddwys achosi dicter neu deimladau anghysurus.

5. Llwybrau tuag at Symud Ymlaen

'Does dim llawer o bethau sy'n waeth i weithiwr na'r teimlad eu bod nhw'n sownd mewn rhigol. Gall hyn olygu fod nifer o weithwyr yn mynd yn syth at safle swyddi. Ffordd dda o wella'ch gallu i gadw gweithwyr yw trwy sicrhau nad yw'ch staff yn teimlo fel hyn. Mae hynny'n golygu eich bod yn sicrhau eu bod yn deall y gallant symud ymlaen o fewn eich cwmni.

Mae dyrchafu'n fewnol wastad yn ffordd dda o ddangos i staff bod eich cwmni yn caniatáu datblygiad. Bydd yn gwneud yr unigolyn sy’n cael ei ddyrchafu yn hapus a hefyd yn dangos i staff eraill beth all ddigwydd iddyn’ nhw yn eu dyfodol hwythau. Mae'r un peth yn wir am gynnig rolau goruchwylydd neu roi cyfrifoldeb cynyddol i aelodau o staff sy'n uchel eu parch. Mae pethau o'r fath yn gwneud i weithwyr deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u bod yn cyfrannu at lwyddiant y cwmni.

Nid oes gan rai cwmnïau'r gallu i gynnig dyrchafiadau neu swyddi goruchwyliol. Nid yw hynny'n golygu na allant ddarparu cynnydd mewn swydd i'w staff. Bydd adborth cyson a chyfathrebu clir yn helpu rheolwyr a staff i gydweithio i ddatblygu pob rôl o fewn y cwmni. Mae gwrando ar syniadau aelod o staff ynghylch cyfleoedd ar gyfer datblygu yn beth da i bawb dan sylw. 

6. Gwaith tîm a Chydweithrediad

Mae gweithlu sy'n gweithredu fel peiriant wedi'i deilwra'n dda yn rhywbeth y mae pob cwmni'n breuddwydio amdano. Rydych chi eisiau i'ch holl staff gyd-dynnu tuag at yr un cyfeiriad. Yn fwy na hynny, rydych am iddynt weithio gyda'i gilydd mewn ffordd sy'n cael y gorau allan o bob unigolyn. Gall gwaith tîm da helpu cryfderau pobl a'u galluogi i weithio ar eu gwendidau a'u gwella.

Os yw gweithwyr yn teimlo eu bod yn rhan o dîm, maent yn llai tebygol o fod eisiau gadael. Ni fydd y cyfeillgarwch a'r cysylltiad y maent yn ei deimlo â'u cydweithwyr yn rhywbeth y maent am ei adael ar ôl. Bydd hefyd yn rhywbeth sy'n gwneud iddynt deimlo'n hapusach yn eu gwaith. Ni fydd staff hapus yn penderfynu symud ymlaen ar chwarae bach.

Mae meithrin gwaith tîm da a chydweithio yn rhan allweddol o reolaeth dda. Mae angen i chi annog pawb i fod yn barod i 'faeddu eu dwylo' fel petai a gwneud yn siŵr eu bod yn gwybod fod croeso i bob syniad. Gallech hefyd ystyried cyflwyno rhai gweithgareddau allgyrsiol i roi hwb pellach i forâl y tîm. Gallai hynny olygu ymarferion neu benwythnos adeiladu tîm. Yn yr un modd, gallai fod yn rhywbeth llawer symlach. Mae cael diodydd fel tîm i ddathlu tirnodau gwaith neu ben-blwyddi staff yn aml yn gweithio cystal.

7. Cyflogau a Buddion

Efallai eich bod wedi sylwi nad ydym wedi siarad rhyw lawer am arian hyd yn hyn. Nid trwy hap a damwain mo' hynny. Rydym wedi nodi enghreifftiau o elfennau pwysig eraill am sut i gadw gweithwyr am reswm penodol iawn. Mae hynny oherwydd bod llawer o gwmnïau yn anwybyddu'r union elfennau hynny. Yn rhy aml, mae busnesau'n credu mai cyflog cystadleuol yw popeth sydd ei angen arnynt i gadw eu staff yn hapus.

Gobeithio ein bod eisoes wedi dangos i chi nad yw hyn yn wir. Mae cyflog da a buddion eraill, fodd bynnag, yn dal i fod yn rhan bwysig o gadw staff. Os ydych chi eisiau staff brwdfrydig, medrus, mae'n rhaid i chi fod yn barod i dalu'r gyfradd iawn neu well na hynny. Os nad ydych yn gwneud hynny, yna bydd y staff hynny yn chwilio am gwmnïau eraill sydd yn gwneud.

Fodd bynnag, nid yw popeth yn cylchdroi o gwmpas maint neu lefel y cyflog a gynigir gennych. Mae buddion a chonsesiynau eraill yr un mor bwysig i'ch staff. Mae'r rheini'n cynnwys pethau fel faint o wyliau â thâl a gynigir gennych neu'r math o gynlluniau pensiwn rydych yn eu cynnig. Gall hefyd ymwneud â phethau nad oes ganddynt fawr ddim i'w wneud ag arian o gwbl.

Mae caniatáu i weithwyr weithio o adref neu weithio oriau hyblyg yn aml yn ffordd wych o'u cadw'n hapus. Mae'n dangos iddynt eich bod yn eu gweld fel unigolyn ac nid fel drôn neu ran o'r peiriant gweithio yn unig. Gall hefyd eu helpu i reoli anghenion teuluol ac ymrwymiadau eraill yn well.