Banc Datblygu yn cefnogi buddsoddiad o £4.1 miliwn i drawsnewid safle tir llwyd yn barc busnes bywiog

Brad-Thatcher
Swyddog Datblygu Eiddo
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes a strategaeth
Twf
MKR

Bydd cwmni eiddo yn Ne Cymru yn adfywio safle tir llwyd segur y tu allan i Ferthyr Tudful gyda chefnogaeth buddsoddiad o £4.1 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Mae MKR Property Developments Ltd wedi dechrau adeiladu ar Barc Busnes Paisley, ar safle hen waith ICI ar Stad Ddiwydiannol Pant.

Bydd y safle segur yn cael ei droi’n barc busnes deinamig o 14 o unedau ffatri modern, gan ddarparu gofod ar gyfer busnesau bach a chanolig yn yr ardal. Mae’r buddsoddiad o £4.1 miliwn yn cynnwys Grant Datblygu Eiddo Llywodraeth Cymru gwerth £2.6 miliwn ynghyd â benthyciad o £1.5 miliwn gan y Banc Datblygu o Gronfa Eiddo Masnachol Cymru.

Dywedodd Rob Price o MKR: “Rydym yn falch iawn o weithio gyda Banc Datblygu Cymru i adnewyddu’r rhan hon o’n tirwedd drefol, a darparu gofod newydd gwych i fusnesau lleol ffynnu.

“Mae’r benthyciad, ynghyd â chymorth grant, yn gwella’n sylweddol ein gallu i wireddu’r weledigaeth hon, gan roi sylfaen gref i ni droi’r safle’n ganolbwynt bywiog o weithgarwch busnes – yn enwedig ar adeg o gostau adeiladu cynyddol.

Ychwanegodd: “Rydym yn ddiolchgar am yr ymddiriedaeth a’r gefnogaeth y mae’r Banc Datblygu a Llywodraeth Cymru wedi’u dangos i ni.

Dywedodd James Brennan a Brad Thatcher, Swyddogion Datblygu Eiddo gyda Banc Datblygu Cymru: “Rydym yn deall gwerth rhoi bywyd newydd i fannau nad ydynt yn cael eu defnyddio’n ddigonol i ysgogi cynnydd economaidd a chreu swyddi.

"Ein holl bwrpas yw helpu busnesau ledled Cymru i wireddu eu huchelgeisiau. Prosiectau fel hyn, sy'n rhoi'r lle iddynt wneud hynny, yw'r union beth yr ydym yma i'w wneud, ac rydym yn falch o fod wedi gweithio gyda MKR ar y prosiect hwn. Edrychwn ymlaen at weld y prosiect yn cael ei gwblhau.”

Mae Cronfa Eiddo Masnachol Cymru yn darparu benthyciadau rhwng £250,000 a £5 miliwn ar gyfer swyddfeydd a datblygiadau diwydiannol newydd yng Nghymru, gyda thymhorau o hyd at bum mlynedd ar gael.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething: “Rwyf wrth fy modd y bydd ein Grant Datblygu Eiddo yn cefnogi adeiladu unedau ffatri modern yn y cymoedd gogleddol a fydd yn creu swyddi newydd mewn busnesau ffyniannus.

“Mae angen safleoedd ac adeiladau modern ar fusnesau o bob maint a all ddatgloi eu huchelgeisiau ar gyfer ehangu a thwf. Mae ein Cynllun Cyflawni Eiddo yn helpu i ddiwallu’r angen hwnnw fel y gall busnesau fuddsoddi mewn swyddi o ansawdd da lle mae eu hangen fwyaf.

“Mae buddsoddiad mawr ar hyd yr A465, cefnogaeth Banc Datblygu pwrpasol yng Nghymru a buddsoddiad uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru yn paratoi’r ffordd ar gyfer cyfleoedd newydd, uchelgeisiol ym Mlaenau’r Cymoedd. “Dymunaf y gorau i MKR gyda datblygiad Parc Busnes Paisley ac edrychaf ymlaen at weld swyddi newydd o safon yn cael eu creu yn nes at adref.”