Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei olygu i’ch busnes chi?


Wedi ei gyhoeddi:
Banc Datblygu Cymru

Pan mae busnesau’n ffynnu, mae’r economi’n ffynnu hefyd.  Yng Nghymru, mae 99% o’i 250,000 o fusnesau naill ai’n fusnesau bach a chanolig neu’n microfusnesau sy’n cyflogi llai na naw person.  Mae cael mynediad hawdd at gyllid yn allweddol i’r busnesau hyn, p’un a ydynt yn bwriadu cychwyn o'r newydd, cryfhau neu dyfu.

Oherwydd hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Banc Datblygu Cymru yn ddiweddar. Dyma’r cyntaf o’i fath yn y DU ac mae wedi cael ei sefydlu i’w gwneud hi’n haws i fusnesau yng Nghymru gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnynt i lwyddo.  Felly beth gall eich busnes chi ei ddisgwyl?

Mwy o arian ar gael

Mae disgwyl i’r banc datblygu fuddsoddi £400 miliwn yn uniongyrchol i fusnesau yng Nghymru erbyn 2021/22. Yn ogystal â hyn, bydd yn treblu faint o ficro-gyllid (benthyciadau o hyd at £50,000) fydd ar gael dros y pum mlynedd nesaf.  

Pecynnau hyblyg wedi’u teilwra i chi

Mae pecynnau hyblyg ar gael rhwng £1,000 a hyd at £5 miliwn a rhoddir benthyciadau ac ecwiti fel ei gilydd.  Mae hyn yn golygu bod cyllid yn gallu cael ei deilwra i anghenion unigol eich busnes yn hytrach na bod un ateb yn mynd i fod yn briodol i bawb.  

Cefnogaeth ar draws sectorau a chamau twf gwahanol

Nid yw’r banc datblygu wedi’i gyfyngu gan sectorau.  Mae’n cefnogi ystod eang o ddiwydiannau a sectorau ac mae ganddo hefyd dimau sector arbenigol ym maes technoleg ac eiddo.  Gall hefyd gefnogi busnesau ar gamau twf gwahanol yn cynnwys dechrau, tyfu a phrynu busnes. 

Dull personol y mae busnesau am ei weld

Mae gan y banc datblygu dros 45 o gynrychiolwyr lleol yn y maes yn ymweld â busnesau bob dydd.  Mae ganddo swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerdydd, Llanelli, y Drenewydd a Llanelwy ac mae’n cynnig cymorth parhaus penodol i’w holl gwsmeriaid. 

Effaith gadarnhaol ar Gymru

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae angen i fuddsoddiadau Banc Datblygu Cymru fod yn dda i Gymru, gan hybu nifer y swyddi mewn cymunedau a chryfhau economïau lleol.  Mae hefyd yn rheoli nifer o gronfeydd y gellir eu hailddefnyddio.  Mae hyn yn golygu bod yr arian sy’n dod yn ôl i mewn yn cael ei ail-fuddsoddi, gan helpu’r genhedlaeth nesaf o fusnesau llwyddiannus yng Nghymru.