Tyfu busnes

Benthyciadau pwrpasol a phecynnau ecwiti wedi'u cynllunio i roi hwb i'ch busnes a chyflymu eich twf. 

Beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol

honey
99%

Nifer y cwsmeriaid newydd fyddai’n ein defnyddio ni eto *

 • Timau lleol gydag ymagwedd wyneb i wyneb
 • Benthyciadau trac cyflym hyd at £10,000
 • Pecynnau benthyciadau ac ecwiti pwrpasol hyd at £5 miliwn
 • Cefnogaeth barhaus ymroddedig
 • Rhwydwaith cryf o gyd-fuddsoddwyr a chynghorwyr busnes

Sut y gallwn ni helpu

Os ydych angen arian parod i:

 • Fanteisio ar gyfle newydd
 • Ymdrin gyda llanw a thrai busnes tymhorol
 • Bidio am neu gyflawni contract mawr

Gallwn ni sicrhrau fod cyfalaf gweithio eich cwmni yn dal i lifo, tra eich bod chwithau yn gallu canolbwyntio ar gyflawni pethau ar ran eich busnes.  

P'un a ydych chi'n ehangu i farchnadoedd neu'n arallgyfeirio, gallwn ni helpu i gefnogi'ch cynlluniau twf gyda chyllid ar gyfer:

 • Cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Allforio i farchnadoedd newydd
 • Recriwtio staff newydd

Gallwn ni eich cefnogi gyda benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti o £1,000 hyd at £5 miliwn.

Chwilio am fenthyciad neu fuddsoddiad ecwiti er mwyn helpu i'ch busnes cynyddol fodloni'r galw? 

Gallwn ni eich helpu chi i dalu am nifer o dreuliau, gan gynnwys:

 • Prynu stoc
 • Offer Newydd
 • Peirianwaith arbenigol 

Pa bynnag bryniadau hanfodol y mae angen i chi eu gwneud, mae gennym amrywiaeth o opsiynau cyllid addas.   

Meddwl am rentu neu brynu'ch eiddo masnachol cyntaf? Angen cyllid ar gyfer gwariant cyfalaf?

Gallai chwistrelliad o arian parod eich helpu i:

 • Dalu rhent yr ychydig fisoedd cyntaf ar siop newydd
 • Ymestyn eich lle presennol mewn swyddfa neu ffatri
 • Brynu eiddo newydd
 • Agor safleoedd newydd ar draws Cymru, y DU, neu dramor

Rydym ni'n cynnig benthyciadau o £1,000 a buddsoddiadau ecwiti o £50,000 - yr holl ffordd hyd at £5 miliwn.  

Os ydych angen arian parod i:

 • Fanteisio ar gyfle newydd
 • Ymdrin gyda llanw a thrai busnes tymhorol
 • Bidio am neu gyflawni contract mawr

Gallwn ni sicrhrau fod cyfalaf gweithio eich cwmni yn dal i lifo, tra eich bod chwithau yn gallu canolbwyntio ar gyflawni pethau ar ran eich busnes.  

P'un a ydych chi'n ehangu i farchnadoedd neu'n arallgyfeirio, gallwn ni helpu i gefnogi'ch cynlluniau twf gyda chyllid ar gyfer:

 • Cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Allforio i farchnadoedd newydd
 • Recriwtio staff newydd

Gallwn ni eich cefnogi gyda benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti o £1,000 hyd at £5 miliwn.

Chwilio am fenthyciad neu fuddsoddiad ecwiti er mwyn helpu i'ch busnes cynyddol fodloni'r galw? 

Gallwn ni eich helpu chi i dalu am nifer o dreuliau, gan gynnwys:

 • Prynu stoc
 • Offer Newydd
 • Peirianwaith arbenigol 

Pa bynnag bryniadau hanfodol y mae angen i chi eu gwneud, mae gennym amrywiaeth o opsiynau cyllid addas.   

Meddwl am rentu neu brynu'ch eiddo masnachol cyntaf? Angen cyllid ar gyfer gwariant cyfalaf?

Gallai chwistrelliad o arian parod eich helpu i:

 • Dalu rhent yr ychydig fisoedd cyntaf ar siop newydd
 • Ymestyn eich lle presennol mewn swyddfa neu ffatri
 • Brynu eiddo newydd
 • Agor safleoedd newydd ar draws Cymru, y DU, neu dramor

Rydym ni'n cynnig benthyciadau o £1,000 a buddsoddiadau ecwiti o £50,000 - yr holl ffordd hyd at £5 miliwn.  

Angen £1,000 i £10,000?

Byddwn angen gweld:

 • Cynllun busnes cryno
 • Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)
 • Rhagolygon arian parod (un flwyddyn)
 • Gwybodaeth reoli wedi ei diweddaru
 • Datganiadau banc y chwe mis blaenorol (personol os mai busnes newydd ydyw)
 • Datganiad o asedau ac atebolrwydd

Beth os nad oes gen i bob un o’r rhain ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni. Gallwch naill ai ddechrau eich cais ac arbed eich cynnydd ar gyfer nes ymlaen neu ei gyflwyno ac anfon y dogfennau ategol atom pan fyddwch chi'n barod. 

Mae'r llog wedi'i bennu ar gyfer cyfnod y benthyciadau ac mae'n seiliedig ar amgylchiadau unigol pob busnes.

Benthyciadau trac cyflym

Os ydych chi wedi bod yn masnachu yng Nghymru ers dros ddwy flynedd yna gallwch wneud cais am fenthyciad trac cyflym o hyd at £10,000 heb gynllun busnes na manylion ariannol.

Yn syml, gwnewch gais ar-lein a chael penderfyniad o fewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.  

Chwilio am chwistrelliad o arian hyd at £50,000?

Byddwn angen gweld:

 • Cynllun busnes cryno
 • Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)
 • Rhagolygon llif arian (un flwyddyn)
 • Gwybodaeth reoli wedi ei diweddaru
 • Datganiadau banc y chwe mis blaenorol (personol os mai busnes newydd ydyw)
 • Datganiad o asedau ac atebolrwydd

Beth os nad oes gen i bob un o’r rhain ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni. Gallwch naill ai ddechrau eich cais ac arbed eich cynnydd ar gyfer nes ymlaen neu ei gyflwyno ac anfon y dogfennau ategol atom pan fyddwch chi'n barod. 

Mae'r llog wedi'i bennu ar gyfer cyfnod y benthyciadau ac mae'n seiliedig ar amgylchiadau unigol pob busnes.
 

Angen mwy o gyfalaf i gryfhau neu dyfu eich busnes?

Gallwn gynnig:

 • Rhwng £50,000 a £5 miliwn
 • Hyd at £5 miliwn mewn rowndiau dilynol

Byddwn angen gweld:

 • Crynodeb o gynllun busnes
 • Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)
 • Rhagolygon Misol Integredig (dwy flynedd yn cynnwys elw a cholled, llif arian a mantolen)
 • Gwybodaeth reoli wedi ei diweddaru
 • Datganiadau banc y chwe mis blaenorol (personol os mai busnes newydd ydyw)
 • Datganiad o asedau ac atebolrwydd

Be’ os nad oes gennyf rhain i gyd ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni. Gallwch naill ai ddechrau eich cais ac arbed eich cynnydd ar gyfer nes ymlaen neu ei gyflwyno ac anfon y dogfennau ategol atom pan fyddwch chi'n barod. 

Mae'r llog wedi'i bennu ar gyfer cyfnod y benthyciadau ac mae'n seiliedig ar amgylchiadau unigol pob busnes.  

Ecwiti i helpu i gyflymu'ch busnes a rhoi hwb i'w werth

Mae yna lawer o fanteision o blaid dewis ecwiti fel opsiwn ariannu:

 • Potensial ar gyfer twf cyflymach
 • Profiad buddsoddwyr a throsglwyddo gwybodaeth
 • Mae’n rhoi hwb i greu gwerth hirdymor
 • Chwistrelliad arian parod heb y ddyled

Fel un o fuddsoddwyr ecwiti mwyaf Cymru fe allwn ni gynnig:

 • Ecwiti rhwng £50,000 a £5 miliwn
 • Cymysgfa unigryw o fenthyciadau ac ecwiti 

Byddwn angen gweld:

 • Crynodeb o gynllun busnes
 • Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)
 • Rhagolygon Misol Integredig (dwy flynedd yn cynnwys elw a cholled, llif arian a mantolen)
 • Gwybodaeth reoli wedi ei diweddaru
 • Datganiadau banc y chwe mis blaenorol (personol os mai busnes newydd ydyw)
 • Datganiad o asedau ac atebolrwydd

Be’ os nad oes gennyf rhain i gyd ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni. Gallwch naill ai ddechrau eich cais ac arbed eich cynnydd ar gyfer nes ymlaen neu ei gyflwyno ac anfon y dogfennau ategol atom pan fyddwch chi'n barod. 

Eisiau gwybod mwy am ecwiti?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ecwiti ar gyfer eich busnes ond fe hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni ac fe wnawn eich cyfeirio at un o'n harbenigwyr ecwiti.  

 

* Yn seiliedig ar sampl o arolwg adborth cwsmeriaid o 115 o fusnesau rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019.