Tyfu busnes

Benthyciadau pwrpasol a phecynnau ecwiti wedi'u cynllunio i roi hwb i'ch busnes a chyflymu eich twf. 

Beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol

honey
99%

Nifer y cwsmeriaid newydd fyddai’n ein defnyddio ni eto *

 • Timau lleol gydag ymagwedd wyneb i wyneb
 • Benthyciadau trac cyflym hyd at £25,000
 • Pecynnau benthyciadau ac ecwiti pwrpasol hyd at £10 miliwn
 • Cefnogaeth barhaus ymroddedig
 • Rhwydwaith cryf o gyd-fuddsoddwyr a chynghorwyr busnes

Join us at our equity event in November

Want to know more about equity? We're bringing leading finance figures and business owners together to share their experiences of equity investment. Expanding Horizons with Equity LIVE  Find out more.

Sut y gallwn ni helpu

Os ydych angen arian parod i:

 • Fanteisio ar gyfle newydd
 • Ymdrin gyda llanw a thrai busnes tymhorol
 • Bidio am neu gyflawni contract mawr

Gallwn ni sicrhrau fod cyfalaf gweithio eich cwmni yn dal i lifo, tra eich bod chwithau yn gallu canolbwyntio ar gyflawni pethau ar ran eich busnes.  

P'un a ydych chi'n ehangu i farchnadoedd neu'n arallgyfeirio, gallwn ni helpu i gefnogi'ch cynlluniau twf gyda chyllid ar gyfer:

 • Cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Allforio i farchnadoedd newydd
 • Recriwtio staff newydd

Gallwn ni eich cefnogi gyda benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti o £1,000 hyd at £10 miliwn.

Chwilio am fenthyciad neu fuddsoddiad ecwiti er mwyn helpu i'ch busnes cynyddol fodloni'r galw? 

Gallwn ni eich helpu chi i dalu am nifer o dreuliau, gan gynnwys:

 • Prynu stoc
 • Offer Newydd
 • Peirianwaith arbenigol 

Pa bynnag bryniadau hanfodol y mae angen i chi eu gwneud, mae gennym amrywiaeth o opsiynau cyllid addas.   

Meddwl am rentu neu brynu'ch eiddo masnachol cyntaf? Angen cyllid ar gyfer gwariant cyfalaf?

Gallai chwistrelliad o arian parod eich helpu i:

 • Dalu rhent yr ychydig fisoedd cyntaf ar siop newydd
 • Ymestyn eich lle presennol mewn swyddfa neu ffatri
 • Brynu eiddo newydd
 • Agor safleoedd newydd ar draws Cymru, y DU, neu dramor

Rydym ni'n cynnig benthyciadau o £1,000 a buddsoddiadau ecwiti o £50,000 - yr holl ffordd hyd at £10 miliwn.  

Os ydych angen arian parod i:

 • Fanteisio ar gyfle newydd
 • Ymdrin gyda llanw a thrai busnes tymhorol
 • Bidio am neu gyflawni contract mawr

Gallwn ni sicrhrau fod cyfalaf gweithio eich cwmni yn dal i lifo, tra eich bod chwithau yn gallu canolbwyntio ar gyflawni pethau ar ran eich busnes.  

P'un a ydych chi'n ehangu i farchnadoedd neu'n arallgyfeirio, gallwn ni helpu i gefnogi'ch cynlluniau twf gyda chyllid ar gyfer:

 • Cynhyrchion a gwasanaethau newydd
 • Allforio i farchnadoedd newydd
 • Recriwtio staff newydd

Gallwn ni eich cefnogi gyda benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti o £1,000 hyd at £10 miliwn.

Chwilio am fenthyciad neu fuddsoddiad ecwiti er mwyn helpu i'ch busnes cynyddol fodloni'r galw? 

Gallwn ni eich helpu chi i dalu am nifer o dreuliau, gan gynnwys:

 • Prynu stoc
 • Offer Newydd
 • Peirianwaith arbenigol 

Pa bynnag bryniadau hanfodol y mae angen i chi eu gwneud, mae gennym amrywiaeth o opsiynau cyllid addas.   

Meddwl am rentu neu brynu'ch eiddo masnachol cyntaf? Angen cyllid ar gyfer gwariant cyfalaf?

Gallai chwistrelliad o arian parod eich helpu i:

 • Dalu rhent yr ychydig fisoedd cyntaf ar siop newydd
 • Ymestyn eich lle presennol mewn swyddfa neu ffatri
 • Brynu eiddo newydd
 • Agor safleoedd newydd ar draws Cymru, y DU, neu dramor

Rydym ni'n cynnig benthyciadau o £1,000 a buddsoddiadau ecwiti o £50,000 - yr holl ffordd hyd at £10 miliwn.  

Proses benthyciadau llwybr cyflym

Os ydych chi wedi bod yn masnachu yng Nghymru ers dros ddwy flynedd, yna gallwch wneud cais am ein benthyciadau llwybr cyflym:

 • Cewch hyd at £25,000 heb gynllun busnes ac fe wneir penderfyniad ymhen dim ond dau ddiwrnod gwain
 • Benthyciadau rhwng £10,000 a £25,000 ar gael heb fod angen cynllun busnes, dim ond chwe mis o ddatganiadau banc a datganiad o asedau a rhwymedigaethau.

Pennir llog ar gyfer telerau'r benthyciad ac yn seiliedig ar amgylchiadau unigol pob busnes.

 

Chwilio am chwistrelliad o arian hyd at £50,000?

Byddwn angen gweld:

 • Cynllun busnes cryno
 • Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)
 • Rhagolygon llif arian (un flwyddyn)
 • Gwybodaeth reoli wedi ei diweddaru
 • Datganiadau banc y chwe mis blaenorol (personol os mai busnes newydd ydyw)
 • Datganiad o asedau ac atebolrwydd

Beth os nad oes gen i bob un o’r rhain ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni. Gallwch naill ai ddechrau eich cais ac arbed eich cynnydd ar gyfer nes ymlaen neu ei gyflwyno ac anfon y dogfennau ategol atom pan fyddwch chi'n barod. 

Mae'r llog wedi'i bennu ar gyfer cyfnod y benthyciadau ac mae'n seiliedig ar amgylchiadau unigol pob busnes.  

Ydych chi'n fenter gymdeithasol sy'n chwilio am gyllid?

Angen mwy o gyfalaf i gryfhau neu dyfu eich busnes?

Gallwn gynnig:

 • Rhwng £50,000 a £10 miliwn
 • Hyd at £5 miliwn mewn rowndiau dilynol

Byddwn angen gweld:

 • Crynodeb o gynllun busnes
 • Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)
 • Rhagolygon Misol Integredig (dwy flynedd yn cynnwys elw a cholled, llif arian a mantolen)
 • Gwybodaeth reoli wedi ei diweddaru
 • Datganiadau banc y chwe mis blaenorol (personol os mai busnes newydd ydyw)
 • Datganiad o asedau ac atebolrwydd

Be’ os nad oes gennyf rhain i gyd ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni. Gallwch naill ai ddechrau eich cais ac arbed eich cynnydd ar gyfer nes ymlaen neu ei gyflwyno ac anfon y dogfennau ategol atom pan fyddwch chi'n barod. 

Mae'r llog wedi'i bennu ar gyfer cyfnod y benthyciadau ac mae'n seiliedig ar amgylchiadau unigol pob busnes.  

Ecwiti i helpu i gyflymu'ch busnes a rhoi hwb i'w werth

Mae yna lawer o fanteision o blaid dewis ecwiti fel opsiwn ariannu:

 • Potensial ar gyfer twf cyflymach
 • Profiad buddsoddwyr a throsglwyddo gwybodaeth
 • Mae’n rhoi hwb i greu gwerth hirdymor
 • Chwistrelliad arian parod heb y ddyled

Fel un o fuddsoddwyr ecwiti mwyaf Cymru fe allwn ni gynnig:

 • Ecwiti rhwng £50,000 a £10 miliwn
 • Cymysgfa unigryw o fenthyciadau ac ecwiti 

Eisiau gwybod mwy am ecwiti?

Ewch i’n tudalen ecwiti ar gyfer twf.

* Yn seiliedig ar sampl o arolwg adborth cwsmeriaid o 115 o fusnesau rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019.