Dechrau busnes

Cyllid o £1,000 i'ch helpu i godi oddi ar y ddaear neu ar gyfer cefnogi eich blynyddoedd cynnar.

Beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol

business owner
99%

Mae 99% o gwsmeriaid yn ein hargymell ni *

 • Timau lleol gydag ymagwedd wyneb i wyneb
 • Cyllid wedi'i deilwra o gwmpas eich anghenion unigol
 • Cefnogaeth barhaus ymroddedig
 • Cyllid hyblyg sy’n cyd-weddu â’ch anghenion chi
 • Rhwydwaith cryf o gynghorwyr busnes

Sut y gallwn ni helpu

Mae llawer i'w ystyried os ydych chi'n dechrau ar eich pen eich hun am y tro cyntaf.

 • Rhentu neu brynu eiddo newydd
 • Prynu offer neu wisgoedd gwaith
 • Llogi staff
 • Marchnata
 • Prynu stoc

Pa bynnag sector rydych chi'n mynd i mewn iddo, gallwn eich helpu i dalu am y costau sefydlu.

Fe all mynd trwy'ch blynyddoedd cynnar olygu bod angen ychydig o gyllid ychwanegol arnoch ar gyfer ystod o anghenion:

 • Rhentu neu brynu eiddo newydd
 • Llif arian
 • Hyfforddi staff 
 • Marchnata
 • Stoc ychwanegol
 • Datblygu cynhyrchion a gwasanaethau

P'un ai yw'r arian ar gyfer sefydlogi'r llong neu er mwyn eich helpu i dyfu, gallwn ddarparu benthyciadau ac ecwiti.  

Mae llawer i'w ystyried os ydych chi'n dechrau ar eich pen eich hun am y tro cyntaf.

 • Rhentu neu brynu eiddo newydd
 • Prynu offer neu wisgoedd gwaith
 • Llogi staff
 • Marchnata
 • Prynu stoc

Pa bynnag sector rydych chi'n mynd i mewn iddo, gallwn eich helpu i dalu am y costau sefydlu.

Fe all mynd trwy'ch blynyddoedd cynnar olygu bod angen ychydig o gyllid ychwanegol arnoch ar gyfer ystod o anghenion:

 • Rhentu neu brynu eiddo newydd
 • Llif arian
 • Hyfforddi staff 
 • Marchnata
 • Stoc ychwanegol
 • Datblygu cynhyrchion a gwasanaethau

P'un ai yw'r arian ar gyfer sefydlogi'r llong neu er mwyn eich helpu i dyfu, gallwn ddarparu benthyciadau ac ecwiti.  

Chwilio am fenthyciad hyd at £50,000 ar gyfer dechrau busnes? 

Byddwn angen gweld:

 • Crynodeb o gynllun busnes
 • Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)
 • Rhagolwg llif arian 2 flynedd ar gyfer benthyciadau dros £25,000 (1 flwyddyn ar gyfer benthyciadau hyd at £25,000)
 • Gwybodaeth reoli wedi ei diweddaru
 • Datganiadau banc y chwe mis blaenorol (personol os mai busnes newydd ydyw)
 • Datganiad asedau ac atebolrwydd

Os ydych chi'n chwilio am gyllid i lansio'ch busnes, fel arfer bydd angen cyfraniad arian parod personol. 

 

Beth os nad oes gen i bob un o’r rhain ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni, gallwch arbed eich cynnydd ar ein ffurflen gais ar-lein neu anfonwch eich dogfennau ategol atom yn nes ymlaen wedyn.  

 

Cronfa Mentergarwch Canol Tref

Busnesau sy'n dechrau o'r newydd a micro fusnesau newydd sydd wedi bod yn masnachu heb fod yn hwy na 2 flynedd ac sydd wedi'u  lleoli yng Nghanolfannau Tref Y Rhyl, Bangor, Wrecsam neu Fae Colwyn.

Os ydych chi'n fusnes newydd wedi'i leoli yng nghanol trefi'r Rhyl, Bangor, Wrecsam neu Fae Colwyn gallwch wneud cais am fenthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ac fe ellir eu defnyddio fel cyllid cyfatebol i gael gafael ar gyllid grant Llywodraeth Cymru hyd at £10k.

 

Angen help gyda'ch cynllun busnes?

Ewch i wefan Busnes Cymru i gael help ar sut mae ysgrifennu cynllun busnes proffesiynol. 

 

Ydych chi'n fenter gymdeithasol sy'n chwilio am gyllid?

Chwilio am chwistrelliad o gyllid dros £50,000? 

Byddwn angen gweld:

 • Crynodeb o gynllun busnes
 • Cyfrifon hanesyddol (hyd at ddwy flynedd os ydynt ar gael)
 • Rhagolygon Misol Integredig (dwy flynedd gan gynnwys Elw & Cholled, Llif Arian & Mantolen)
 • Gwybodaeth reoli wedi ei diweddaru
 • Datganiadau banc y chwe mis blaenorol (personol os mai busnes newydd ydyw)
 • Datganiad asedau ac atebolrwydd

Os ydych chi'n chwilio am gyllid i lansio'ch busnes, yna bydd angen cyfraniad arian parod personol.

 

Beth os nad oes gen i bob un o’r rhain ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni, gallwch arbed eich cynnydd ar ein ffurflen gais ar-lein neu anfonwch eich dogfennau ategol atom yn nes ymlaen wedyn.

Angen help gyda'ch cynllun busnes?

Ewch i wefan Busnes Cymru i gael help ar sut mae ysgrifennu cynllun busnes proffesiynol. 

 

* Yn seiliedig ar sampl o arolwg adborth cwsmeriaid o 115 o fusnesau rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019.