Bikmo, yr yswiriwr beiciau arbenigol, yn codi £3.4 miliwn i hybu ei ehangiad Ewropeaidd

Sam-Macallister-Smith
Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cyllid ecwiti
Twf
Busnesau newydd technoleg
Technoleg busnesau
Bikmo

Mae Bikmo, yr yswiriwr beiciau ac e-symudedd arbenigol o Sir y Fflint wedi codi £3.4 miliwn mewn rownd estyniad Cyfres A dan arweiniad Puma Private Equity i gyflymu ehangu Ewropeaidd a sbarduno arloesedd cynnyrch. Gyda'r farchnad feicio Ewropeaidd yn tyfu'n gyflym, mae yswiriwr arbenigol ardystiedig B Corp yn gwarchod dros 75,000 o feicwyr yn y DU, Iwerddon, yr Almaen ac Awstria ac ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar ehangu i farchnadoedd Ewropeaidd eraill a chefnogi partneriaid rhyngwladol.

Wrth i'r farchnad feicio dyfu, mae Senedd Ewrop wedi galw am 2024 i fod yn 'Flwyddyn Beicio' i ddyblu'r pellter a gwmpesir gan feicwyr erbyn 2030. Mae mabwysiadu e-feiciau hefyd yn cynyddu’n sylweddol gyda gwerthiant beiciau trydan yn y DU yn tyfu o dros 40% yn 2020 tra bod 50% o werthiannau beiciau yn yr Almaen yn werthiannau e-feiciau yn 2022. Mae Bikmo wedi manteisio ar y duedd hon, bod 40% o ddeilyddion polisïau newydd y yswirio e-feiciau ac mae'r cwmni'n cynnig ystod o gynhyrchion yswiriant i warchod pob math o feicwyr, yn amrywio o feicwyr ffordd a thriathletwyr i gymudwyr dyddiol. Mae'n cwmpasu risgiau unigolion a masnachol i frandiau gan gynnwys Deliveroo, ac mae'n cynnig pethau ychwanegol i warchod beicwyr fel gwarchodaeth cyfreithiol a chymorth petai beic yn torri i lawr.

Mae’r busnes arobryn wedi cynyddu’n sylweddol ers ei lansio drwy sicrhau partneriaethau strategol gyda sefydliadau blaenllaw fel British Cycling a Cyclescheme ac wedi sicrhau cyfradd gadw o 85%+ ar gwsmeriaid presennol flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae boddhad cwsmeriaid yn gryf, mae Bikmo wedi sgorio 4.5 allan o 5 ar TrustPilot a Feefo. Mae wedi ysgogi twf trwy sicrhau partneriaid buddsoddi Hiscox, Banc Datblygu Cymru a buddsoddwr newydd, Puma Private Equity. Yn ogystal, mae wedi adeiladu llwyfan craidd o ficrowasanaethau, ecosystem API a mewnwelediadau data sy'n galluogi Bikmo i symud yn gyflym ar draws tiriogaethau, cynhyrchion a fertigol.

Mae ei dechnoleg API sydd newydd ei datblygu yn golygu y gall ddarparu atebion yswiriant mewnol (yswiriant y gellir ei brynu fel rhan o drafodiad cynnyrch neu wasanaeth arall) trwy adwerthu, gweithgynhyrchu a phartneriaid eraill i integreiddio'r cynnyrch yn eu teithiau cwsmeriaid i wneud y mwyaf o drawsnewidiadau. Mae Bikmo wedi darparu ei ddatrysiad yswiriant llawn cyntaf gyda BuyCycle yn yr Almaen ac mae'n canolbwyntio ar integreiddio datrysiadau wedi'u hymgorffori â phartneriaid presennol newydd a pherthnasol.

Meddai David George, Prif Weithredwr Bikmo : “Rydym wedi gwirioni ar gau’r rownd hon a chynnwys Puma Private Equity fel rhan o’r cynllun wrth i ni gyflymu twf yn y DU ac Ewrop, y cam mawr nesaf yn ein cenhadaeth i warchod marchogion y byd. Mae gweithio gyda chwmni sy'n cyd-fynd â'n gwerthoedd ynghyd â dyfnder eu profiad mewn twf rhyngwladol ar draws ystod eang o sectorau â chymorth technoleg yn cyfateb yn berffaith i Bikmo.

“Bydd y buddsoddiad yn ein galluogi i fuddsoddi yn y bobl a’r dechnoleg sydd eu hangen arnom i gefnogi ac amddiffyn ein sylfaen beicwyr presennol a phartneriaid dibynadwy, yn ogystal â phrosiectau twf cyffrous.”

Dywedodd Kelvin Reader, Cyfarwyddwr Buddsoddi, Puma Private Equity: “Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn cefnogi Bikmo ar y cam arwyddocaol hwn yn eu taith twf. Maent mewn sefyllfa ddelfrydol fel un o yswirwyr beiciau arbenigol mwyaf y DU i fanteisio ar y mudiad e-feicio hwn a'r nifer cynyddol o bobl sy'n dewis defnyddio beiciau fel dull o deithio. Lansiodd y Prif Weithredwr, David George a’i dîm y busnes gyda chenhadaeth i adeiladu gwasanaeth sy’n galluogi beicwyr i dreulio mwy o amser yn gwneud yr hyn y maent yn ei garu ac sy’n dal i fod wrth wraidd yr hyn y maent yn ei ddarparu. Ar ôl sicrhau partneriaethau nodedig ac adeiladu technoleg API i wneud y mwyaf o drawsnewidiadau, maent ar drywydd twf trawiadol.

“Rydym hefyd wrth ein bodd yn cefnogi cwmni arall yn y Gogledd Orllewin, ein cytundeb cyntaf ers i ni sefydlu swyddfa ym Manceinion i ehangu ein presenoldeb yn y Gogledd gyda’r Cyfarwyddwr Buddsoddi, Mark Lyons a’r recriwt newydd Emily Bourne. Rydym mewn sefyllfa dda i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o fusnesau eithriadol ar raddfa sy’n dod i’r amlwg o’r rhanbarth.”

Dywedodd Sam Macalister-Smith o Fanc Datblygu Cymru: “Rydym wrth ein bodd bod ein buddsoddiad yn Bikmo wedi dod â’r busnes arobryn i Gymru yn 2020 ac ers hynny wedi helpu i ariannu twf byd-eang gyda chefnogaeth partneriaid allweddol gan gynnwys British Cycling. Gyda thîm rheoli cryf, technoleg raddedig a chyfle sylweddol yn y farchnad, mae Bikmo yn gynnig buddsoddi cymhellol a fydd bellach hefyd yn elwa ar gefnogaeth arbenigol Puma Private Equity.”

Dywedodd Anthony Favell, Rheolwr Masnachu E-fasnach, Brompton: “Dechreuon ni weithio gyda Bikmo yn 2017 er mwyn gwarchod beicwyr Brompton a’u beiciau. Fe wnaethant ddatblygu nodweddion pwrpasol fel prisiau 25% yn is, diolch i Bromptons eu bod yn risg is, a beiciau Brompton trwy garedigrwydd ar gyfer cwsmeriaid sy'n aros am un newydd o'n ffatri yn Llundain. Ers ei lansio yn y DU, mae Bikmo wedi ehangu’r bartneriaeth i farchnadoedd eraill Brompton ac edrychwn ymlaen at archwilio sut y bydd eu buddsoddiad diweddaraf a chynlluniau twf sydd ar ddod yn symud ein partneriaeth yn ei blaen.”

Fel B Corp ac 1% ar gyfer The Planet Business Member, mae Bikmo wedi ymrwymo i fusnes gwell. Mae'n eiriolwr gweithgar ar gyfer y sector beicio ac yn cefnogi beiciau ac awyr agored di-elw sy'n gwella'r byd ar gyfer beicwyr. Mae'r busnes wedi ymrwymo i gael effaith gadarnhaol ar gymdeithas a'r amgylchedd trwy gael mwy o bobl ar feiciau.

Mae Puma Private Equity yn cynnig cyfalaf twf ac arbenigedd i fusnesau uchelgeisiol o’r radd flaenaf ledled y DU, waeth beth fo’r sector, ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â rheolwyr i helpu busnesau i gynyddu a chreu gwerth hirdymor. Ei nod yw rhoi mewnwelediad, arbenigedd, a phersbectif newydd i'r cwmnïau portffolio y mae'n bartneriaid â nhw. Ar ôl buddsoddi mewn a gweithio gyda llawer o sefydliadau ar draws ystod o sectorau, mae gan Puma Private Equity fewnwelediadau dwfn a phrofiad o raddio busnesau ar gyfer twf a lle y dymunir, gwerthu ac ymadael yn llwyddiannus.