Buddsoddiad o £100,000 yn Dylan's Den wrth i Crystal Shop ehangu yng Nghymru

Donna-Williams
Uwch Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes a strategaeth
Twf
Dylan's Den

Mae Crystal Shop Dylan's Den, busnes adwerthu grisialau ac anrhegion annibynnol, yn ehangu gydag agoriad siop newydd yn Aberystwyth. 

Cafodd ei hariannu'n rhannol gan fenthyciad o £100,000 gan Fanc Datblygu Cymru, y siop newydd ar y Stryd Fawr yw'r bedwaredd yng Ngrŵp Dylan Jones, gyda'r gyntaf wedi agor yn Nhregaron yn 2021. Mae lleoliadau stryd fawr eraill bellach yn cynnwys Monnow Street, Trefynwy a Ffordd Teras, Aberystwyth. Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer dwy siop arall yng Nghymru ar gyfer 2023/24.

Cafodd ei sefydlu gan y gweithiwr eiddo proffesiynol Dylan Jones, ac mae Dylan's Den bellach yn cyflogi 16 o staff ac yn cael ei reoli gan ei ferch Caitlin Jones fel Cyfarwyddwr Manwerthu. A hithau yn ddim ond 24 oed a chyda chefndir mewn lletygarwch a manwerthu, gan gynnwys dwy flynedd ar lawr siop Dylan's Den, mae Caitlin wedi datblygu'n gyflym i gymryd cyfrifoldeb am redeg y pedair siop o ddydd i ddydd a'r holl staff.

Dywedodd Dylan Jones: “Gyda chefndir mewn eiddo manwerthu, rwy’n deall yr heriau y mae strydoedd mawr lleol yn eu hwynebu, ond hefyd yn cydnabod y rôl werthfawr sydd ganddynt mewn cymunedau. Rwy'n credu bod pobl yn dal i fwynhau'r profiad siopa yn fawr, ond fel busnes mae'n rhaid i chi fod yn berthnasol a chanolbwyntio ar ddarparu'r cynnyrch cywir. Mae hefyd yn bwysig darparu profiad cwsmer personol rhagorol na allwch ei gael ar-lein, sydd i raddau helaeth yn anfuddiol o ran ei natur. Mae Caitlin a minnau’n credu mai sylfaen ein busnes yw gwasanaeth cwsmeriaid oherwydd bod cwsmer wrth ei fodd yn gwsmer sy’n dychwelyd.”

“Mae Caitlin a minnau wedi gweithio gyda’n gilydd i dyfu Dylan’s Den yn gyflym o’r hyn a ddechreuodd fel syniad ar gyfer siop fach annibynnol unigol, i fod yn fusnes proffidiol a graddadwy, yn arbenigo mewn crisialau, gemwaith ac anrhegion. Mae’r gefnogaeth gan y Banc Datblygu wedi ein galluogi i gwblhau’r gwaith o osod y siop newydd yn Aberystwyth i safon uchel iawn sy’n adlewyrchu ein huchelgeisiau ar gyfer twf pellach yn y dyfodol.”

Meddai Caitlin Jones: “Gyda dros 100 o wahanol fathau o grisialau, rydym wedi dod yn siop boblogaidd ar y stryd fawr ar gyfer crisialau naturiol a gemwaith carreg. Rydym hefyd yn stocio cynnyrch canhwyllau a wnaed yn lleol ac rydym yn stociwr swyddogol Neal's Yard. Mae’n gyffrous iawn bod yn rhan o’r busnes a chael y cyfle i helpu i’w dyfu wrth i ni ehangu gyda mwy o siopau ar strydoedd mawr Cymru.”

Mae Donna Williams yn Uwch Swyddog Portffolio gyda'r Banc Datblygu. Meddai: “Mae Dylan's Den yn denu mwy o bobl i'r stryd fawr leol gydag ystod eang o gynhyrchion naturiol. Gyda chefnogaeth Dylan, mae Caitlin mewn sefyllfa dda i dyfu eu presenoldeb wrth galon bywyd cymunedol.”

Ariennir Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru gwerth £500 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru. Mae benthyciadau, cyllid mesanîn, a buddsoddiadau ecwiti ar gael i fusnesau yng Nghymru o £25,000 i £10 miliwn.