Buddsoddiad o £300,000 gan Ufi a Banc Datblygu Cymru i ysbrydoli dyfodol ifanc disglair

Sarah-Smith
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
kinderly nursery book

Mae arbenigwyr technoleg addysg blynyddoedd cynnar yng Nghasnewydd, Kinderly, wedi sicrhau buddsoddiad o £300,000 i helpu i roi dechrau gwych mewn bywyd i blant, waeth beth fo'u hamgylchiadau neu eu hangen.

Mae Sylfaenydd a Phrif Weithredwr Kinderly, Geraint Barton, wedi sicrhau £150,000 gan Ufi Ventures, buddsoddiad ecwiti dilynol o £100,000 gan Fanc Datblygu Cymru a £50,000 gan fuddsoddwyr angylion; y buddsoddiad cyntaf gan y Banc Datblygu oedd buddsoddiad sbarduno cychwynnol o £150,000 yn 2018. Defnyddir yr arian i ddatblygu ymhellach ystod Kinderly o adnoddau digidol ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal plant blynyddoedd cynnar.

Mae'r offeryn meddalwedd arobryn a’r gorau o'i fath, Kinderly Together yn ei gwneud hi'n gyflym ac yn hawdd i gipio’r daith ddysgu yn y blynyddoedd cynnar yn ddigidol. Mae'n caniatáu i ddarparwyr gofal plant wella cyfathrebu rhieni. Mae hefyd yn darparu adroddiadau ac offer ar gyfer rheoli darpariaeth gofal plant yn well trwy ddarparu'r gallu i edrych ar gipolwg o gynnydd datblygiadol pob plentyn trwy olrhain cynnydd, cynllunio effeithiol ac adrodd trwy ddangosfwrdd wedi'i bersonoli.

Mae Kinderly Learn, yn blatfform dysgu ar-lein newydd sy'n helpu ymarferwyr blynyddoedd cynnar i reoli eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) eu hunain. Dyluniwyd yr holl ddysgu i fod yn ddeniadol, yn hawdd i'w dreulio, yn hygyrch ac yn fforddiadwy. Fe'i datblygwyd mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bath Spa, PACEY (Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant yn y Blynyddoedd Cynnar), ac Achievement for All.

Dywedodd Geraint Barton, y Prif Weithredwr: “Yr hyn sy’n ein cymell yw gwella canlyniadau i bob plentyn, waeth beth fo eu cefndir, felly ein cenhadaeth yw creu adnoddau ac offer digidol i gefnogi gweithwyr proffesiynol gofal plant i fod ar eu gorau a’u helpu i redeg sefydliad blynyddoedd cynnar rhagorol.

“Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn cefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru ac Ufi Ventures - eu cenhadaeth hwy yw effeithio ar ganlyniadau trwy ddefnyddio technoleg, ac mae hynny'n cyd-fynd yn agos gydag un ni.

“Mae ein platfformau digidol yn galluogi gweithwyr proffesiynol gofal plant i fod ar eu gorau i'r plant trwy eu helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu dysgu a'u DPP. Bydd y platfformau yn gwella effeithlonrwydd ac yn gwella cyfathrebu dwyffordd gyda rhieni trwy ymuno â thaith ddysgu gynnar y plentyn rhwng y lleoliad gofal plant a'r cartref. Mae Ymchwil ar sail tystiolaeth yn dweud wrthym fod ymgysylltiad rhieni yn ffactor allweddol ar gyfer cael gwell canlyniadau i blant.

“Bydd y buddsoddiad gan Ufi Ventures a Banc Datblygu Cymru yn galluogi i’n technoleg unigryw gael ei datblygu ymhellach a bydd yn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael dechrau gwych mewn bywyd.”

Dywedodd Garry Pratt, Cadeirydd Kinderly: ‘Mae gan Kinderly gyfle masnachol gwych yn y farchnad gofal plant sy’n tyfu ac yn newid yn gyflym, yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae dull Geraint a'i dîm o ganolbwyntio ar helpu darparwyr gofal plant i fod ar eu gorau yn cyd-fynd yn gryf â'r rhanddeiliad craidd, sef y rhiant, ac mae'n cael effaith wirioneddol ar ddatblygiad blynyddoedd cynnar eu plant. Bydd y cyllid a’r gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru ac Ufi Ventures yn allweddol wrth helpu i ddechrau graddio’r busnes.”

Dywedodd Sarah Smith, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Mae ein buddsoddiad dilynol yn Kinderly yn dyst i’n hyder ym mhotensial marchnad technoleg Kinderly.

“Mae Kinderly yn blatfform digidol cyffrous sy'n trawsnewid y ffordd y mae gweithwyr proffesiynol gofal plant yn rheoli eu busnesau, eu datblygiad proffesiynol a'u hymgysylltiad â rhieni. Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r daith ochr yn ochr ag Ufi Ventures fel cyd-fuddsoddwr.”

Dywedodd Joe Ludlow, Cyfarwyddwr Buddsoddi Effaith yn Ufi: "Mae Ufi Ventures yn falch iawn o fod yn cefnogi Kinderly ac mae'n gyffrous am gynhyrchion effaith uchel y cwmni a'i gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer twf yn y dyfodol. Mae Ufi Ventures yn buddsoddi mewn cwmnïau sy'n hyrwyddo cenhadaeth Ufi ac sy’n meddu ar y potensial i gael effaith gymdeithasol ac ariannol sylweddol. Mae cynhyrchion Kinderly a chynlluniau'r cwmni yn arddangos yr addewid hwn yn glir ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r tîm a'i bartneriaid."

 

Mae'r buddsoddiad wedi dod o Gronfa Busnes Cymru a ariennir yn rhannol gan yr ERDF, trwy Lywodraeth Cymru ac a sefydlwyd i gefnogi busnesau sydd â llai na 250 o weithwyr, wedi'u lleoli yng Nghymru neu'n barod i symud yma.