Busnes cludiant trydan personol yn agor cyfleuster storio lithiwm-ion yng Nghymru gyda buddsoddiad o £250,000

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ecomove founders Teddy Thompson and John Dorman

Mae Grŵp EcoMove wedi agor cyfleuster casglu a storio batris lithiwm-ion ar Ystad Ddiwydiannol Leeway, Casnewydd fel rhan o strategaeth ehangu ar gyfer y DU gyfan. 

Wedi'i sefydlu yn 2019 gan y cyfarwyddwyr a’i sefydlodd Teddy Thompson a John Dorman, mae EcoMove o Fryste yn arbenigo mewn darparu e-feiciau, e-sgwteri ac e-fopedau. Mae benthyciad o £250,000 gan y Mae Banc Datblygu Cymru yn cael ei ddefnyddio i ariannu ehangu Grŵp EcoMove gyda lansiad Recover, cyfleuster casglu, storio ac ailgylchu yn y pen draw ar gyfer batris lithiwm-ion yn y DU. 

Gyda siop ym Mryste, mae EcoMove hefyd yn bwriadu agor ail ganolfan hwb yng Nghaerdydd yn cynnig gwerthu, gwasanaethu, reidiau prawf a chyfnewid. Fel nwyddau peryglus, ni chaniateir i fatris lithiwm-ion gael eu gwaredu mewn safleoedd tirlenwi mwyach, felly maent yn aml yn cael eu cludo i'r UE i'w hailgylchu. Bydd agor y cyfleuster storio yng Nghasnewydd yn galluogi Recover i ailgylchu batris defnyddwyr a darparu gwasanaeth masnachol i drydydd partïon. 

Mae Recover yn gweithio mewn partneriaeth ag RSBruce, cyfleuster ailgylchu yng nghanolbarth Lloegr. Gyda'i gilydd, bydd y ddau fusnes yn casglu, storio ac ailgylchu batris lithiwm-ion o ystod eang o electroneg gan gynnwys PEV, gliniaduron a ffonau symudol. 

Dywedodd Teddy Thompson, sy’n gyd-sylfaenydd ac yn gyfarwyddwr: “Mae Cymru yn gam amlwg i ni wrth i ni ehangu o Fryste i gynyddu ein graddfa a manteisio ar y galw cynyddol am PEVs fforddiadwy a’r angen dilynol am ailgylchu batris cyfleus a diogel. Drwy agor ein cyfleuster yng Nghasnewydd a chynnal casgliadau cymeradwy ADR, rydym yn bodloni’r galw hwn a gallwn sicrhau bod y batris yn cael eu storio a’u hailgylchu’n gywir. 

Mae cymorth y Banc Datblygu wedi gwneud byd o wahaniaeth; mae eu hagwedd gadarnhaol, gymwynasgar ac ‘fe allwn wneud hyn’ yn cael ei werthfawrogi’n fawr ac mae eu buddsoddiad bellach yn ein galluogi i ehangu a chyflawni ein cynlluniau ehangu.” 

Dywedodd Stephen Galvin o Fanc Datblygu Cymru: “Mae tîm EcoMove yn benderfynol o ddod â chludiant trydan gwyrdd dwy olwyn i farchnad brif ffrwd y DU a datblygu eu cyfleuster casglu batris, storio ac ailgylchu eu hunain yma yng Nghymru. Mae’n fusnes cyffrous sy’n gweithredu mewn sector sy’n tyfu; maen darparu cyfleoedd trafnidiaeth lanach, tawelach a mwy cynaliadwy. 

“Mae’n enghraifft wych o sut y gallwn ddenu a chefnogi’r diwydiannau gwyrdd sy’n dod i’r amlwg; creu swyddi a helpu i leihau ôl troed carbon gyda buddsoddiad mewn technoleg werdd.” 

Daeth y benthyciad o £204 miliwn o Gronfa Busnes Cymru sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae benthyciadau, cyllid mesanîn, a buddsoddiadau ecwiti ar gael ar gyfer bargeinion rhwng £50,000 a £2 filiwn gyda thymhorau’n amrywio o un i saith mlynedd ar gyfer busnesau bach a chanolig (y rhai sydd â llai na 250 o weithwyr) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu sy’n barod i adleoli i Gymru. 

Gweithredodd Blake Morgan ar ran Banc Datblygu Cymru a chynghorodd Cook Corporate Solicitors EcoMove. Mae rhagor o wybodaeth am Recover ar gael ar eu gwefan.