Busnes Sir y Fflint yn cynyddu ei raddfa i arddangos arloesedd gyda buddsoddiad o £100,000

Andrea-Richardson
Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes
Cyllid
Twf
Pudding-Compartment

Mae’r gwneuthurwr bwyd o’r Fflint, The Pudding Compartment, yn parhau i ehangu’n sylweddol yn dilyn buddsoddiad o £100,000 gan Fanc Datblygu Cymru.

Wedi’i sefydlu yn 2007 gan Steve West, mae The Pudding Compartment yn cyflenwi’r sectorau teithio, gwasanaeth bwyd, a busnes i fusnes gyda chwcis, bisgedi a chacennau o bob math, ynghyd â’i ystod brand ei hun o ddanteithion melys o dan ei frand Creative Bake Co. Mae'r benthyciad o £100,000 gan y Banc Datblygu yn cael ei ddefnyddio i gynyddu capasiti'r uned weithgynhyrchu 10,000 troedfedd sgwâr ar Stad Ddiwydiannol Manor yn y Fflint. Mae hyn yn cynnwys creu ardaloedd newydd ar gyfer gofod swyddfa a storio yn ogystal â gwneud yr arwynebedd llawr cynhyrchu yn fwy i ddarparu ar gyfer gosod llinell gynhyrchu awtomataidd perfformiad uchel newydd.

Mae The Pudding Compartment hefyd yn gweithio'n agos ar brosiect gydag AMRC ym Mrychdyn i drawsnewid ei fusnes yn y Fflint i fod yn 'Ffatri'r Dyfodol' BBaCh o'r radd flaenaf sy'n cynnwys mabwysiadu'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf.

Ar ôl cwblhau’r Cynllun Cynnydd Busnes Arloesedd a Thwristiaeth (a adwaenir yn y diwydiant fel BITES) sy’n cael ei redeg gan Ddiwydiant Cymru ar ran Llywodraeth Cymru yn ddiweddar, dywedodd y Cyfarwyddwr Steve West fod y cwmni’n paratoi i ddyblu’r trosiant presennol o £1.5 miliwn a chynyddu nifer y gweithwyr o 20 i 30 CALl. Dywedodd: “Cawsom gefnogaeth gyntaf gan y Banc Datblygu ym mis Mehefin 2020 gyda chymorth benthyciad gan Gynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru. Gyda’r pandemig bellach y tu ôl i ni, rydym bellach yn canolbwyntio ar drawsnewid y busnes gyda’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf a’r gallu gweithgynhyrchu ychwanegol i ateb y galw cynyddol am ein cynnyrch.

“Rydym wedi datblygu ein strategaeth fusnes i ysgogi twf ac rydym yn hyderus y bydd technoleg newydd yn ein helpu i wella effeithlonrwydd gweithredol. Mae cefnogaeth y Banc Datblygu fel ein partner ariannu yn golygu bod gennym y cyfalaf gweithio i fuddsoddi yn ein cyfleusterau. Gobeithiwn mai dyma ddechrau partneriaeth hirdymor a fydd yn datgloi ein potensial yn y dyfodol.”

Dywedodd Andrea Richardson, Swyddog Portffolio gyda’r Banc Datblygu: “Rydym wedi gweithio gyda Steve ers Mehefin 2020, gan eu helpu i lywio a goroesi’r pandemig. Cyrhaeddodd Steve y rhestr fer am wobr Mentergarwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru ym mis Mai 2023 felly mae’n arbennig o braf cael eu cefnogi nawr gyda’r buddsoddiad sydd ei angen i fabwysiadu technoleg newydd a chreu lle i ehangu a thyfu’r busnes. ar gyfer y tymor hir.”

Mae’r cyllid dilynol ar gyfer The Pudding Compartment wedi dod o Gronfa Busnes Cymru sy’n werth £216 miliwn a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae benthyciadau, cyllid mesanîn, a buddsoddiadau ecwiti ar gael ar gyfer bargeinion rhwng £50,000 a £2 filiwn gyda tymor y benthyciadau yn amrywio o un i saith mlynedd ar gyfer busnesau bach a chanolig (y rhai sydd â llai na 250 o weithwyr) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu sy’n barod i adleoli i Gymru.