Bydd Hope Macy yn defnyddio buddsoddiad i frwydro yn erbyn bregusrwydd ariannol.

Jack-Christopher
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes
Cyfrifeg
Busnesau technoleg
Mentrau tech
Technoleg
Hope Macy

Mae Hope Macy, UK cwmni Technoleg ariannol a awdurdodir gan yr AYA, wedi cael £1.5m ar ffurf buddsoddiad sbarduno gan Fanc Datblygu Cymru, a rhwydwaith angylion cefnogol, er mwyn ymestyn ei ddatblygiad a chyflwyno ei blatfform Bancio Agored a Deallusrwydd Artiffisial (DA) a reoleiddir ar draws y DU er mwyn mynd i’r afael â’r broblem gynyddol o fod yn agor i niwed ac yn ariannol fregus.

Mae mwy o ddefnyddwyr yn mynd i ddyled, yn methu â chael credyd, ac mae eraill yn dioddef yn sgil sgamiau. I wneud pethau’n waeth, mae gan lawer o'r rhai sy'n agored i niwed ariannol broblemau iechyd meddwl. Yn ôl cyllid FairForAll, mae 17.5 miliwn o ddefnyddwyr mewn amgylchiadau ariannol bregus ac agored i niwed, ac mae rhai y tu hwnt i achubiaeth. Dywed yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol fod twyll yn erbyn unigolion fel arfer yn cael ei dargedu at bobl sydd eisoes yn agored i niwed, lle gall y canlyniadau fod yn ddinistriol a hynny’n seicolegol yn ogystal ag yn ariannol. Mae'n bosibl y bydd y rhai sy'n agored i niwed yn ariannol yn methu â thalu biliau, yn disgyn ar ei hôl hi gyda thaliadau rhent, neu'n methu â chael benthyciadau. Mae hyn yn arwain at broblemau ariannol fel dyled, credyd gwael, a digartrefedd.

Yn erbyn y cefndir hwn, mae Hope Macy – sydd wedi’i leoli yn Tramshed yng Nghasnewydd – wedi creu platfform technoleg integredig sy’n cynnwys tri chynnyrch craidd: Mae DataFlex, sy’n rhoi technoleg cyllid agored ar waith, yn chwilio data ariannol defnyddiwr, ac yna’n defnyddio dadansoddeg i nodi rhesymau dros fregusrwydd; Affordwise, gwasanaeth cyfeirio credyd, sy'n creu adroddiad dadansoddi ariannol a ddefnyddir i gynorthwyo'r defnyddiwr i gael credyd fforddiadwy, trefnu ad-daliadau dyled, neu ddod o hyd i ffynonellau incwm eraill; a Family Connect, cynorthwyydd awtomataidd a gynigir i ddefnyddwyr gadw llygad am drafodion ariannol neu dueddiadau a allai eu niweidio - os canfyddir problemau posibl, yna hysbysir aelod o'r teulu ynghylch hynny.

Mae’r platfform eisoes yn cael ei gynhyrchu ar draws nifer o fenthycwyr a chwmnïau rheoli dyledion yn y DU. Mae un cwmni o'r fath, Adage Credit, wedi rhoi'r dechnoleg ar waith i'w alluogi i asesu credyd pobl incwm isel nad oes ganddynt ffeil credyd, drwy ddefnyddio cyfrif banc yn unig. Gan ddefnyddio platfform Hope Macy, gall asesu risg credyd benthyciwr mewn eiliadau. Ar gyfer Credyd Adage, mae hyn yn cynyddu nifer y bobl a all gael credyd ac ar yr un pryd yn lleihau risg.

O ystyried safle Hope Macy yn y farchnad yn y sector is-flaenaf cynyddol a rhyngwladol, mae ganddo botensial aruthrol i gael effaith ar ddefnyddwyr a gwella eu lles.

Meddai Sam Manning, Prif Weithredwr Hope Macy: “Rydym yn deall y rhai sy'n agored i niwed yn ariannol fel neb arall. Rydym wedi ymgysylltu â rheoleiddwyr a benthycwyr amrywiol i greu platfform sy’n diwallu anghenion yr eco-system hon nad yw’n cael ei gwasanaethu’n ddigonol. Gan ddefnyddio ein technoleg, rydym yn falch o'r hyn rydym wedi'i gyflawni a sut mae defnyddwyr yn elwa ohoni”.

Dywedodd Jack Christopher, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Rydym wrth ein bodd ein bod yn rhan o daith Hope Macy gyda’n buddsoddiad – bydd Sam a Graham yn parhau i arloesi o fewn y gofod credyd defnyddwyr i gynhyrchu atebion a fydd o gymorth diriaethol fel bod y rhai sydd â'r angen mwyaf yn cael mynediad at gredyd yn deg ac yn fforddiadwy.

“Rydyn ni yma, nid yn unig i gael cyllid i fusnesau, ond hefyd i helpu arloeswyr sy'n creu cynhyrchion sy'n mynd i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl - nid yn unig yma yng Nghymru, ond ledled y Deyrnas Unedig. Bydd y platfform newydd a ddatblygir o fudd gwirioneddol i sefydliadau ariannol y mae angen iddynt gydymffurfio â rheoliadau Dyletswydd Defnyddwyr sydd newydd eu cyflwyno gan yr AYA. Edrychwn ymlaen at weld eu platfform newydd yn mynd o nerth i nerth.”