Cwrdd â Jo: Ar genhadaeth gydag uchelgais ac angerdd


Jo Thomas
Dirprwy Reolwr Cronfa
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
jo thomas

O gydlynydd rhwydwaith gydag Angylion Buddsoddi Cymru i swyddog buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru, cenhadaeth Jo Thomas yw helpu busnesau bach a chanolig Cymru i lwyddo.

Mis Tachwedd 2004 oedd hi pan ddechreuais i fel cydlynydd gyda xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru.

O ymgysylltu â buddsoddwyr i gefnogi cwmnïau sy'n chwilio am fuddsoddiadau Angel a mynychu digwyddiadau rhwydweithio, rwyf wedi datblygu angerdd dros helpu busnesau bach a chanolig Cymru yn gyflym fel eu bod nhw'n gallu cael gafael ar y cyllid  maen nhw ei angen i lwyddo.

Es ymlaen i gynnal rôl gefnogol i'r tîm buddsoddi yn y Banc Datblygu Cymru (a elwid gynt yn Cyllid Cymru). Roedd hwn yn gyfle gwych i ddysgu am brosesau buddsoddi dyled ac ecwiti.

Yn ystod fy nghyfnod gyda'r tîm portffolio, fe wnes i weithio gyda busnesau bach a chanolig i strwythuro buddsoddiadau dyled ac ecwiti gyda rowndiau cyllido dilynol. Fel pob un o'n timau, roedd llwyddiant y rôl hon yn ymwneud yn fawr â meithrin perthynas â'n cwsmeriaid. Mewn gwirionedd, cefais fuddsoddiadau gwerth cyfanswm o dros £20 miliwn ar draws 140 o gwmnïau unigol yn ystod y cyfnod o naw mlynedd pan yr oeddwn gyda'r tîm.

Heddiw, rwy'n gyfrifol am gyrchu a gwerthuso ceisiadau am fuddsoddiadau. Mae hyn yn cynnwys cyllid ariannu ecwiti a dyled. Fel swyddog buddsoddi, mae gennyf dargedau i'w cwrdd ac rwyf yn gyfrifol am gynnal diwydrwydd dyladwy rheoli, ariannol a masnachol cadarn.

O drafod telerau ac amodau i baratoi adroddiadau buddsoddi ar gyfer cosbau credyd, rwyf wedi ennill cyfoeth o brofiad sy'n fy ngalluogi i gefnogi amrywiaeth o fusnesau ar draws gwahanol sectorau gyda chyllid sy'n amserol ac yn hyblyg.

Rwy'n cael boddhad mawr wrth weld y gwahaniaeth y mae ein harian yn ei wneud i fusnes. O'r sector bwyd a diod i weithgynhyrchu a pheirianneg, mae'r angerdd a'r uchelgais yma yng Nghymru yn wirioneddol ysbrydoledig ac rwy'n falch iawn o fod yn helpu ein busnesau bach a chanolig i gyflawni eu potensial fel asgwrn cefn ein heconomi.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gyfleoedd gyrfa cyfredol gyda'r banc datblygu trwy ymweld â https://developmentbank.wales/cy/gyrfaoedd.