Driverly, darparwr yswiriant car hyblyg sy’n defnyddio technoleg i wobrwyo gyrwyr da, gyda chefnogaeth Banc Datblygu Cymru

Jack-Christopher
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cyllid ecwiti
Twf
Technoleg busnesau
Driverly

Arweiniodd Banc Datblygu Cymru fuddsoddiad ecwiti cyn sbarduno mewn cwmni yswiriant ceir o Gymru yn ystod rownd ariannu a gaewyd yn ddiweddar.

Mae Driverly o Gaerdydd yn darparu gwasanaeth yswiriant car unigryw, hyblyg, seiliedig ar danysgrifiad, gan ddefnyddio technoleg perchnogol i gynnig prisiau hyblyg i'w cwsmeriaid.

Yn ddiweddar, buddsoddodd y Banc Datblygu £250,000 mewn buddsoddiad ecwiti yn y cwmni yn ystod rownd fuddsoddi cyn-sbarduno o £525,000, ynghyd â’r mentergarwr cyfresol Manuel Santiago fel buddsoddwr Angel, a Duncan Russell, cyn Brif Swyddog Ariannol yn Admiral Financial Services.

Mae gwasanaeth Driverly yn olrhain sut mae ei ddefnyddwyr yn gyrru, gyda thanysgrifwyr newydd yn lawrlwytho ap Driverly ac yn cymryd taith yrru brawf i ddechrau er mwyn darparu data ar eu harferion gyrru.

Yna mae'n cynnig pris i ddefnyddwyr am eu hyswiriant yn seiliedig ar asesiad yr ap o’u dull gyrru, gyda phris y tanysgrifiad wedi'i gloi i mewn am y tri mis cyntaf.

Mae Driverly yn parhau i fonitro ymddygiad gyrru cwsmeriaid trwy gydol eu tymor polisi, ac yn addasu prisiau yn seiliedig ar yr ymddygiad hwn ac amodau'r farchnad. Nid oes unrhyw ffioedd ychwanegol i gwsmeriaid, gan gynnwys ffioedd canslo.

Yn ogystal â seilio costau'n uniongyrchol ar yrru cwsmeriaid, mae Driverly hefyd yn gwobrwyo gyrwyr da gyda “mes” digidol fel rhan o'i raglen wobrwyo, ac fe allant eu trosi'n dalebau neu ostyngiadau.

Mae'r gwasanaeth eisoes wedi bod yn arbennig o boblogaidd gyda gyrwyr iau neu newydd, sydd fel arfer yn wynebu costau yswiriant car llawer uwch na grwpiau oedran eraill.

Dywedodd Armin Kia, cyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr Driverly a chyn Bennaeth Cynllunio a Datblygu Busnes yn Admiral Financial Services, Admiral Group: “Rydym yn falch iawn o fod wedi cael cefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru, a fydd yn ein helpu i datblygu ein technoleg ymhellach a bydd yn golygu ein bod yn mynd i mewn i'r farchnad yswiriant ceir ar sylfaen gref.

“Mae yswiriant car yn gost y mae’n rhaid i bob gyrrwr ei hwynebu, ond mae ein hymagwedd at yswiriant yn rhoi’r hyblygrwydd sydd ei angen ar yrwyr – yn enwedig gyrwyr newydd neu iau – gan fod eu costau byw wedi cynyddu ym mhobman arall. Mae ein polisi misol yn rhoi hyblygrwydd i'r cwsmeriaid hyn, gyda gwarant o ddim ffioedd.

“Rydym yn edrych ymlaen at gael ein app a’n gwasanaeth at fwy a mwy o ddefnyddwyr, ac yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth y Banc Datblygu.”

Dywedodd Jack Christopher, Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol yn y Banc Datblygu: “Mae agwedd aflonyddgar Driverly at yswiriant car wedi creu argraff arnom. Mae eu hymddygiad a’u hymagwedd sy’n canolbwyntio ar berfformiad yn amharu ar y dull arferol o’r brig i’r bôn, sy’n pennu faint y dylai gyrwyr ei dalu ar sail ffactorau fel demograffeg neu leoliad.

“Mae Driverly ymhlith nifer o gwmnïau FinTech o Gymru sy’n ffynnu, yr ydym wedi bod yn falch o’u cefnogi gyda buddsoddiad cyn sbarduno, ac edrychwn ymlaen at fod yn rhan o’u taith.”