Finalrentals yn cau rownd ariannu chwe ffigur

Tom-Preene
Rheolwr Gweithredol
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Angylion busnes
Cyllid ecwiti
Twf
Busnesau newydd technoleg
Technoleg busnesau
Finalrentals

Mae busnes gwe-gymhwyso ceir ar-lein byd-eang o Gaerdydd wedi sicrhau cefnogaeth syndicet o bedwar angel busnes o dan arweiniad y prif fuddsoddwr Eamon Tuhami a’r cwmni cyfalaf menter Fuel Ventures. Mae'r buddsoddiad chwe ffigur wedi'i gyfateb gan Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru Banc Datblygu Cymru.

Wedi’i leoli yn Tec Marina ym Mhenarth, mae Finalrentals yn syniad i Ammar Akhtar sy’n dod yn wreiddiol o Bacistan ond sydd wedi symud i’r DU o Wlad Pwyl gyda Innovator Visa fel rhan o Raglen Entrepreneur Byd-eang Llywodraeth y DU. Yna cymerodd ran yn Ffowndri FinTech Cymru - y rhaglen cyflymu di-ecwiti sy'n darparu mentoriaeth a chymorth i helpu i ddeori, cyflymu a chynyddu graddfa busnesau sydd wedi dechrau o’r newydd yng Nghymru.

Gyda chefndir mewn technoleg adeiladu meddalwedd rhentu ceir a gwefannau, sefydlodd Ammar Finalrentals yn Dubai yn 2019. Gan gyflogi tîm o wyth, y mae hanner ohonynt yn fenywod, mae'r llwyfan rhentu ceir arloesol bellach yn cael ei ddefnyddio gan fusnesau rhentu ceir lleol ledled y byd gan gynnwys Canada, Unol Daleithiau America a'r Emiraethau Arabaidd Unedig.

Dywedodd Ammar Akhtar, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr Finalrentals : “O Bacistan i Dubai ac yna Gwlad Pwyl i Gaerdydd, mae hon wedi bod yn daith tair blynedd a ddechreuodd yn garej fy nghartref a adnabyddir fel y 'Gar-Office'.

“Mae dros hanner y diwydiant rhentu ceir byd-eang yn cynnwys cwmnïau rhentu ceir lleol sy’n wych am wasanaethau cwsmeriaid ond yn gwybod fawr ddim am eFasnach. Roeddwn i’n gwybod o’m profiad o weithio i gwmnïau fel Thrifty, Dollar a Payless fod yna gyfle gwych i ddatblygu llwyfan rhentu ceir arloesol a allai fod yn hygyrch i ddarparwyr lleol.

“Rydym wedi gweithio’n ddiflino i adeiladu’r feddalwedd a chael ein cynnyrch yn hysbys yn y farchnad ond bu cymryd rhan yn rhaglen Fintech Cymru yn gatalydd ar gyfer twf. Rhoddodd gyfle gwych i ni rwydweithio â’r gymuned fuddsoddwyr yng Nghymru ac elwa ar fentoriaeth sydd wedi arwain yn y pen draw at ein galluogi i sicrhau’r buddsoddiad mawr hwn a fydd yn ein galluogi i gynyddu graddfa’r busnes yn awr. Mae yna yn sicr ddiwylliant o arloesi a thwf yng Nghymru ac rwy’n falch bellach i alw Caerdydd yn gartref i mi.”

Dywedodd y Buddsoddwr arweiniol a sylfaenydd Hwyl.Ventures Eamon Tuhami : “Cefais fy synnu o glywed bod 52% o gwmnïau rhentu ceir y byd yn fusnesau bach sy’n cael trafferth derbyn a gwneud archebion ar-lein. Mae Ammar a'i dîm wedi adeiladu platfform arloesol sydd â chyrhaeddiad byd-eang ac sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth. Mae wedi bod yn bleser ei gysylltu â’r ecosystem, ei weld yn rhan o raglen Ffowndri FinTech Cymru a’i gyflwyno i angylion a chronfeydd eraill. Rwy’n ei groesawu ef a’i deulu i Gymru ac yn credu mai dim ond dechrau rhywbeth cyffrous iawn yw hyn.”

Tom Preene yw Rheolwr Gweithrediadau Angylion Buddsoddi Cymru. Ychwanegodd: “Fel y rhwydwaith angylion mwyaf yng Nghymru, rydym yn cysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau Cymreig sy’n chwilio am fuddsoddiad preifat. O dan arweiniad y buddsoddwr profiadol a’r angel busnes Eamon, bydd y syndicet arbennig hwn yn dod â grym o ddifri i Finalrentals fel un o’r cymwysiadau gwe gorau yn y byd ar gyfer darparwyr rhentu ceir. Rydym hefyd yn falch o groesawu cefnogaeth Fuel Ventures.”

Mae Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru, sy’n werth £8 miliwn, yn darparu ffynhonnell allweddol o gyllid amgen i fusnesau Cymru drwy eu hannog i fuddsoddi’n fwy gweithredol gan angylion. Mae’r gronfa bum mlynedd yn cefnogi creu syndicetiau a rhwydweithiau angylion ledled Cymru drwy ddarparu benthyciadau ac ecwiti hyd at £250,000 i fuddsoddwyr sy’n chwilio am gyd-fuddsoddiad.