FLS yn buddsoddi mewn gweledigaeth cludo nwyddau gwyrdd milltiroedd is, cost is a charbon is

Mark-Halliday
Swyddog Datblygu Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ieuan Rosser, Prif Weithredwr FLS

Mae Freight Logistics Solutions wedi cyhoeddi gwasanaeth newydd i gleientiaid fonitro eu hôl troed carbon ar gyfer y cludiant nwyddau y maent yn ei archebu.

Mae FLS yn archebu cerbydau yn seiliedig ar eu hagosrwydd at y man casglu gofynnol nid tarddiad y cerbyd, felly mae'r system weithredu wedi'i dylunio'n benodol i liniaru milltiroedd gwag trwy nodi pa mor agos ydynt at y man casglu tra bob amser yn ystyried llenwi'r daith ddychwelyd. Mae dangosfwrdd carbon ar-lein newydd bellach yn dadansoddi cyfanswm y carbon a ddefnyddir ar gyfer teithiau a archebwyd. Mae'n dangos yr ôl troed carbon ar gyfer pob taith a wneir i bob cyrchfan ac mae modd ymchwilio'n llawn iddo.

Ieuan Rosser yw Prif Weithredwr FLS. Meddai: “Rydym yn ymfalchïo mewn darparu’r mewnwelediad data trafnidiaeth o safon sydd ei angen ar ein cwsmeriaid i gynllunio a gwella perfformiad busnes. Un o'r cwestiynau mawr gan gwsmeriaid fu 'beth sydd fy ôl troed carbon trafnidiaeth?' a chyda bron i 30% o'r holl filltiroedd cludo nwyddau ar y ffyrdd yn cael eu gyrru'n wag ar hyn o bryd, mae asiantau cludo nwyddau mewn sefyllfa wych i gefnogi lleihau'r gwastraff a achosir gan hyn.

“Mae cyfrifoldebau cymdeithasol ac amgylcheddol corfforaethol yn dod yn fwyfwy amlwg i fusnesau blaenllaw yn y DU sydd am wybod bod eu cyflenwyr yn cymryd eu cyfrifoldebau o ran cofnodi a darparu ystadegau amgylcheddol sy'n ymwneud â'r cynhyrchion a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu o ddifri. Dyna pam ei bod yn bwysig gallu gwerthuso’r cyfraniad y mae trafnidiaeth yn ei wneud i ôl troed carbon cwmni a helpu busnesau i wneud penderfyniadau amgylcheddol mwy cynaliadwy.”

Dywedodd Chris Sourbutts, Cyfarwyddwr Data a Thechnoleg FLS: “Mae’r cyllid gan Fanc Datblygu Cymru yn 2021 yn ein galluogi i fuddsoddi yn ein seilwaith a’n systemau TG i wella’r hyn rydym yn ei gynnig yn barhaus. Mae ein porth cleientiaid eisoes yn darparu gwybodaeth cludiant byw a mewnwelediad data i'r hyn y mae pob cleient wedi'i archebu, yn storio dogfennau a ffeiliau tollau sy'n gysylltiedig â phob archeb. Mae ychwanegu’r dangosfwrdd carbon fel rhan o’n gweledigaeth cludo nwyddau gwyrdd nid yn unig yn cynnig mesurau carbon fesul cerbyd, cyrchfan, neu ystod dyddiadau ond mae’r algorithm yn golygu y gallwn hefyd gyfrifo arbedion yn erbyn defnyddio cludwr tarddiad sefydlog traddodiadol.”

Dywedodd Mark Halliday o Fanc Datblygu Cymru: “Mae FLS yn arwain tra’n helpu i ddatgarboneiddio trafnidiaeth nwyddau. Mae’n galonogol iawn gweld sut mae ein cyllid ecwiti’n cael ei ddefnyddio i yrru’r gwaith o roi cynlluniau twf hirdymor ar waith, yn enwedig mentrau fel hyn sy’n helpu i leihau allyriadau carbon.”