Gwasanaeth dysgu ar-lein arobryn yn llenwi bwlch addysg

Chris-Hayward
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Twf
Technoleg busnesau
Tute

Mae darparwyr dysgu ar-lein Tute yn ehangu’r hyn a gynigir ganddynt i blant a phobl ifanc ledled Cymru a Lloegr gyda buddsoddiad o £250,000 gan Fanc Datblygu Cymru.

Wedi'u lleoli ym Mharc Technoleg Wrecsam, mae athrawon cymwys, profiadol Tute yn cyflwyno gwersi byw ar-lein i lenwi bylchau yn addysg plant a phobl ifanc ar draws cyfnodau allweddol 1-5. Mae hyn yn cynnwys darparu darpariaeth amgen, hyfforddiant, adolygu, cyrsiau sgiliau swyddogaethol, a TGAU a Safon Uwch llawn i gefnogi awdurdodau lleol, ysgolion a lleoliadau nad ydynt yn brif ffrwd i gyflawni eu dyletswyddau statudol.

Gyda dros 120,000 o wersi wedi'u darparu hyd yma ar draws mwy na 30 o feysydd pwnc, mae Tute wedi addysgu tua 18,000 o fyfyrwyr mewn mwy nag 800 o leoliadau addysg yn y deng mlynedd ers sefydlu'r busnes gyntaf yn 2012. Bydd y £250,000 gan Fanc Datblygu Cymru yn bellach yn cael ei ddefnyddio i fuddsoddi mewn adnoddau a gwelliannau pellach i lwyfan technoleg Tute.

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Vanessa Leach: “Gyda thwf esbonyddol yn y pedair blynedd diwethaf, rydym yn benderfynol o greu byd lle mae dysgu ar-lein yn galluogi unrhyw blentyn, unrhyw le i gyflawni ei botensial. Rydym am i bob myfyriwr ymgysylltu a chyflawni cwricwlwm cyfoethog a chynhwysol o ansawdd uchel.

“Mae’r deng mlynedd diwethaf wedi cynnwys llawer o bethau da a drwg ond rydym bellach yn hyderus bod gennym y tîm a’r seilwaith cywir i symud y busnes yn ei flaen a chyflawni twf pellach. Mae’r buddsoddiad hwn gan y Banc Datblygu yn rhoi’r cyfalaf gweithio i ni allu parhau i fuddsoddi yn ein technoleg a’n hadnoddau gyda recriwtio mwy o staff addysgu a gweithredol wrth i ni ymdrechu i fod y partner addysgu ar-lein dewis cyntaf ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol, a sefydliadau nad ydynt yn lleoliadau prif ffrwd ledled Cymru a Lloegr.”

Mae Chris Hayward yn Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru. Meddai: “Mae Vanessa a’r tîm yn Tute yn sicrhau bod addysgu ar gael i bawb, waeth beth fo’u lleoliad neu gefndir. Maent yn enwog am ansawdd yr hyn a gyflwynir ganddynt ac am eu hymrwymiad i'r myfyriwr fel y gwelir yn y canlyniadau rhagorol y mae'r myfyrwyr yn eu cyflawni.

“Mae'r dirwedd addysg wedi newid gydag ysgolion bellach yn rheoli ymddygiadau mwy heriol; niferoedd cynyddol o blant a phobl ifanc sy'n profi rhwystrau i ddysgu; a charfan fawr o fyfyrwyr sydd wedi disgyn y tu ôl i ddisgwyliadau sy’n gysylltiedig ag oedran. Mae’r galw am ddarpariaeth ar-lein felly yn fwy nag erioed sy’n golygu bod yr amser yn iawn i Tute gynyddu a darparu mwy o ddysgu ar-lein y mae mawr ei angen.”

Daeth y benthyciad ar gyfer Tute o Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru gwerth £500 miliwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae benthyciadau, cyllid mesanîn a buddsoddiadau ecwiti rhwng £25,000 a £10 miliwn ar gael i fusnesau Cymreig gyda thelerau o hyd at 15 mlynedd.