Mae Banc Datblygu Cymru yn teimlo'n dda yn sgil ei fuddsoddiad ym Mallows Beauty

Kelly-Jones
Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynllunio busnes
Ecwiti
Twf
Busnesau technoleg
Dechrau busnes
Mallows Beauty

Mae Banc Datblygu Cymru wedi cadarnhau ei gefnogaeth i’r brand harddwch fegan Mallows Beauty gyda phecyn ariannu chwe ffigur sy’n cynnwys cymysgedd o ddyled ac ecwiti a fydd yn helpu i ariannu datblygiad cynnyrch a thwf allforio. Dyma’r ail fuddsoddiad yn y busnes twf cyflym gan y Banc Datblygu ers 2021.

Wedi'i leoli ym Mhont-y-clun, sefydlwyd Mallows Beauty arobryn gan Laura Mallows a Ronnie Bourne yn 2020. Mae River Island ac Oliver Bonas yn stocio cynhyrchion ac mae'r brand wedi lansio'n ddiweddar mewn 177 o siopau Urban Outfitters yn yr Unol Daleithiau.

Dywedodd Laura Mallows: “Sefydlais Mallows Beauty yn 2020 oherwydd, ar ôl brwydro yn erbyn hunanddelwedd, acne, a phryder ar hyd fy oes, daeth yn amlwg bod angen brand yn seiliedig ar fabanod go iawn, croen go iawn a chyrff go iawn ar y diwydiant. Yn hanesyddol mae’r diwydiant wedi cyfrannu at niweidio delwedd ein corff, a dyna pam roeddwn i eisiau dull gwahanol. I ni, nid tacteg farchnata yn unig yw hybu hunan-gariad a theimlo’n gadarnhaol am eich corff, mae wrth wraidd popeth a wnawn - o'n cynlluniau cynnyrch i'n postiadau cyfryngau cymdeithasol.

"Rydym yn gwneud yn siŵr bod ein negeseuon yn gynhwysol ac yn adlewyrchu mathau amrywiol o gyrff. Mae pob ymgyrch a chynnyrch yn cael eu creu gyda'r bwriad o hyrwyddo teimlo’n gadarnhaol am eich corff a hunanofal. Rydym ar genhadaeth i newid y byd un sgrwb corff ar y tro. Bydd y buddsoddiad hwn yn ein helpu i gyrraedd ein llawn botensial - mae hefyd yn mynd i olygu nad ydym yn rhedeg allan o stoc yn barhaus Rydym mor ddiolchgar am ein perthynas wych gyda'r Banc Datblygu. Maen nhw wedi bod yn gefnogwr i ni ers tro byd y brand felly dyma oedd ein man cyswllt cyntaf wrth gynllunio ein pennod twf nesaf."

Mae'r Swyddogion Portffolio Sam Macalister-Smith a Kelly Jones o Fanc Datblygu Cymru yn cefnogi'r busnes. Meddai Sam: “Mae Mallows Beauty yn frand 'hunan-gariad' hwyliog, arloesol sy'n canolbwyntio ar hunanofal a lles meddyliol, gan dargedu Gen Z a phobl ifanc y mileniwm. O ddechrau diymhongar, mae'r tîm wedi dangos twf refeniw rhagorol ac mae bellach yn cyflogi 14 gydag uchelgeisiau uchel i ehangu'n gyflym yn yr Unol Daleithiau ac Awstralia. Mae ein cyllid yn gyfle cyffrous iawn i helpu i gynyddu graddfa’r busnes mewn marchnad fyd-eang sy’n tyfu’n gyflym ac mae’n cyd-fynd yn dda â’n hymrwymiad i ymgorffori ffactorau Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ACLl) ym maes buddsoddi, dadansoddi a gwneud penderfyniadau.”

Mae John Saunders yn cynghori Mallows ar gyllid corfforaethol. Dywedodd: “Rwyf wedi gweithio’n agos gyda’r perchnogion a’r Banc Datblygu ar hyn dros y chwe mis diwethaf i hwyluso pecyn ariannu sy’n addas ar gyfer ehangu’r farchnad.”

Daw’r buddsoddiad yn Mallows Beauty o Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru gwerth £500 miliwn. Gyda benthyciadau, cyllid mesanîn ac ecwiti ar gael rhwng £25,000 a £10 miliwn, mae'r gronfa'n darparu telerau 15 mlynedd.