Mae meithrinfa gofal dydd llawn Cymraeg gyntaf Casnewydd yn agor gyda chyllid gan Fanc Datblygu Cymru

Donna-Strohmeyer
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ariannu
Twf
Cynaliadwyedd
Wibli Wobli

Mae’r feithrinfa gofal dydd Gymraeg gyntaf wedi agor yng Nghasnewydd ar gyfer plant 2-5 oed gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan Fanc Datblygu Cymru.

Wedi’i lleoli yn Nhŷ-du, mae Meithrinfa Wibli Wobli wedi’i chofrestru ar gyfer hyd at 40 o blant y dydd ac yn cynnig gofal dydd cyfrwng Cymraeg a lleoedd mewn clwb gwyliau ynghyd â sesiynau Ti a Fi Cymraeg am ddim ar ddydd Sadwrn. Mae micro-fenthyciad o £35,000 gan y Banc Datblygu wedi'i ddefnyddio i ariannu'n rhannol y gwaith o adnewyddu'r adeilad a'r costau gosod, gan gynnwys adeiladu mannau chwarae dan do ac awyr agored pwrpasol, cegin newydd a chyfleusterau toiled. Mae deg swydd newydd wedi'u creu hyd yma a dwy arall wedi'u hamserlennu ar gyfer mis Medi.

Sefydlodd y cyn gyfreithiwr Natasha Baker Wibli Wobli ar ôl cael trafferth dod o hyd i ofal plant Cymraeg i’w phlant ei hun. Cyn hynny roedd hi wedi cynnal dosbarthiadau iaith i blant ar draws Casnewydd a Chaerdydd ac wedi dysgu Cymraeg ei hun cyn cael ei chyflwyno i’r Banc Datblygu gan Busnes Cymru.

Dywedodd perchennog y feithrinfa, Natasha Baker: “Rwyf wastad wedi bod yn angerddol am ieithoedd ac wrth fy modd yn gweld sut mae plant yn dysgu iaith yn naturiol o oedran mor ifanc.

“Fel meithrinfa gofal dydd llawn Cymraeg cyntaf Casnewydd, rydym yn helpu i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg a chwrdd ag anghenion rhieni sy’n gweithio, yn enwedig y rhai sy’n dymuno i’w plentyn fynychu darpariaeth cyfrwng Cymraeg neu hyd yn oed dim ond rhoi mantais iddynt mewn bywyd gyda manteision bod yn agored i iaith arall ar gam holl bwysig yn eu datblygiad. Mae’r gefnogaeth gan Busnes Cymru a’r Banc Datblygu wedi golygu ein bod wedi gallu agor y feithrinfa a dechrau meithrin plant ifanc i ddysgu a thyfu trwy iaith a chwarae.”

Mae Donna Strohmeyer yn Swyddog Buddsoddi gyda'r Banc Datblygu. Meddai: “Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed ar gyfer y Gymraeg – miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac i ddyblu nifer y bobl sy’n siarad Cymraeg o ddydd i ddydd – felly mae ond yn iawn i ni weithio gyda’n cydweithwyr yn Busnes Cymru. cefnogi busnesau sy’n helpu twf yr iaith a chreu swyddi i siaradwyr Cymraeg.

“Un o’r prif ffyrdd o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yw datblygu’r ddarpariaeth a’r nifer sy’n manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg. Fel meithrinfa Gymraeg, mae Wibli Wobli yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n creu swyddi ac yn annog dysgu ac ymdeimlad o gymuned.”

Daeth y benthyciad ar gyfer Wibli Wobli o Gronfa Micro Fenthyciadau Cymru gwerth £32.5 miliwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gael i fusnesau bach, masnachwyr unigol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.