A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Pedwar arwydd bod eich busnes yn barod am gyllid ecwiti


Leanna Davies
Rheolwr Datblygu Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
equity

Os ydych chi'n fusnes sefydledig, gall cael y cyllid cywir fod yn allweddol i dwf llwyddiannus. Mae buddsoddiad ecwiti yn un opsiwn cyllid y gallwch ei ddefnyddio i gyflymu'ch cynlluniau twf.

Yn ôl ymchwil gan Beauhurst ar gynyddu graddfa busnes yn 2017, fe wnaeth cwmnïau a ddefnyddiodd gyllid ecwiti gynyddu eu trosiant ar gyfradd gynyddol, gyda 40% o'r rheiny yn cyrraedd dros 100% o dwf trosiant wedi iddynt gael yr ecwiti. A'r mwyaf o fuddsoddiad ecwiti a gafwyd, cyflyma yn y byd yr oeddent yn tyfu.

Ond sut wyt ti'n gwybod pryd mae'ch busnes yn barod i chwilio am ecwiti twf? Rydyn ni'n trafod rhai o'r senarios lle gall cyllid ecwiti fod yr opsiwn cywir i chi.

1.) Mae eich busnes yn dioddef poenau tyfu cynyddol

Os yw'ch busnes wedi dangos twf rhesymol hyd yn hyn, ond erbyn rŵan mae'n ei chael hi'n fwyfwy anodd i dorri drwodd i'r lefel nesaf, efallai ei bod hi'n bryd ystyried ecwiti. Fe all busnesau yn y sefyllfa hon yn aml ddioddef "poenau tyfu", sy'n golygu nad yw eu seilwaith presennol bellach yn ddigonol ac mae adnoddau'n cael eu hymestyn.

Er enghraifft, efallai y bydd eich gweithwyr yn teimlo nad oes digon o amser yn y dydd i gwblhau eu gwaith, ac maent yn canfod eu hunain yn gyson yn "diffodd tanau" fel petai oherwydd diffyg cynllunio hir dymor. Neu efallai bod eich systemau a'ch offer cyfredol yn arafu prosesau busnes. Os yw'r arwyddion hyn yn gyfarwydd i chi, mae'n debygol bod eich busnes yn barod am fuddsoddiad i atgyfnerthu'r seilwaith sydd ei angen ar gyfer twf yn y dyfodol.

2.) Rydych chi eisiau tyfu heb achosi dyled

Efallai y byddwch mewn sefyllfa lle rydych chi eisoes wedi codi cyfalaf trwy gymryd nifer o fenthyciadau, ond nawr rydych eisiau tyfu'ch busnes heb achosi mwy o ddyled. Yn yr achos hwn, gallai buddsoddiad ecwiti fod y llwybr gorau i'w gymryd. Yn wahanol i gyllid dyled, mae ecwiti yn eich galluogi i ganolbwyntio ar eich amcanion twf heb y baich o wneud ad-daliadau rheolaidd. Yn gyffredinol hefyd, gallwch godi symiau mwy o arian gydag ecwiti nag y gallwch trwy gyllid dyledion.

Yn ychwanegol at hyn, mae buddsoddwyr ecwiti yn gwybod bod tyfu eich busnes yn cymryd amser ac ni fyddant yn disgwyl enillion ar eu buddsoddiad yn syth. Mae hyn yn rhoi rhyddid i chi ganolbwyntio ar dwf hir dymor eich busnes.

3.) Rydych chi wedi nodi cyfle yn y farchnad

Efallai eich bod wedi nodi cyfle cyffrous i symud i mewn i farchnadoedd newydd, ymestyn i diriogaethau newydd, neu arallgyfeirio cynnig eich cynhyrchion. Fodd bynnag, gall y strategaethau hyn gynnwys elfen o risg, a gall gwybod sut i'w gweithredu fod yn heriol.

Ymhell o fod yn rhywbeth lle darperir dim ond siec, gall buddsoddwyr ecwiti gynnig gwerth ychwanegol ar ffurf profiad, arbenigedd a chysylltiadau sector. Fe fydda' nhw ochr yn ochr gyda'ch tîm rheoli i lunio strategaeth dwf a gallant ddarparu cyllid dilynol wrth i'ch busnes ddatblygu. O gofio bod ganddynt ddiddordeb pendant yn llwyddiant eich busnes, byddant am sicrhau bod eich busnes yn tyfu. Os hoffech chi fynd â'ch busnes ar drywydd newydd a bod angen help arnoch i wneud hynny, yna gallai cyllid ecwiti fod yr opsiwn gorau i chi.

4.) Rydych chi eisiau gwerthu'ch busnes

Os ydych chi'n bwriadu gwerthu'ch busnes yn y dyfodol, fe fyddwch eisiau iddo fod mor ddeniadol â phosibl i ddarpar brynwyr. Yn ddelfrydol, pan fyddwch yn ei roi ar werth bydd yn digwydd yn ystod cam ehangu, gydag elw a chyfleoedd marchnad cynyddol.

Mae'n bosib tyfu'ch busnes yn organig trwy ail-fuddsoddi elw, ond gallai hyn gymryd peth amser. Gall cyllid ecwiti, lle rydych chi'n gwerthu cyfranddaliadau yn gyfnewid am dwf, fod yn ddull mwy effeithiol. Er y bydd eich cyfranddaliad yn cael eu lleihau, bydd eich busnes yn y pen draw yn werth llawer mwy na pe na baech wedi cael y buddsoddiad - mewn geiriau eraill, bydd gennych 'ddarn llai o gacen fwy'.

Mae Banc Datblygu Cymru yn un o fuddsoddwyr ecwiti mwyaf Cymru, ac mae'n rhoi cymorth parhaus i fusnesau i'w helpu i dyfu.