Perchnogion newydd ar gyfer Kingsward Group wedi i’r Cyfarwyddwyr sefydlol gwblhau gwerthiant cyfan gwbl o’r busnes teuluol

Ashley-Jones
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Kingsward

Mae’r mentergarwr ifanc Will Kinder wedi’i gyhoeddi fel Rheolwr Gyfarwyddwr The Kingsward Group yn dilyn cefnogaeth rheolwyr sydd wedi galluogi’r cyfarwyddwyr a sefydlodd y busnes i ymddeol.

Mae Margaret ac Alan Keetch wedi gwerthu’r busnes saernïo metel o Ferndale a sefydlwyd ganddynt ym 1990 i Will Kinder, sy’n 32 oed ac a fu gynt yn Gyfarwyddwr cwmni peirianneg Aluqo sy’n gwsmer i’r Kingsward Group. Darparwyd cyllid ar gyfer cefnogaeth rheolwyr gan Fanc Datblygu Cymru gyda chymysgedd o ddyled ac ecwiti ochr yn ochr â’r darparwr twf a chyfalaf gweithio, Growth Lending.

Gan gyflogi 25 o bobl ar Barc Busnes Oaklands yng Nglynrhedynog, mae The Kingsward Group yn ymgorffori tri busnes ar wahân sy'n arbenigo mewn plygu a weldio tiwbiau, torri laser a gorchuddiadau powdr. Mae marchnadoedd allweddol yn cynnwys dodrefn swyddfa a manwerthu. Fel Rheolwr Gyfarwyddwr, mae Will yn cael ei gefnogi gan Jason Keetch sy’n aros gyda’r busnes fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau. Mae’r Banc Datblygu wedyn wedi penodi Cyfarwyddwr Anweithredol profiadol Mark Pulman yn Gadeirydd Kingsward gyda David Pearce o SME Finance Partners yn cymryd y swydd Cyfarwyddwr Cyllid.

Dywedodd Will Kinder: “Gyda chefndir mewn peirianneg a gweithgynhyrchu, rwy’n deall pwysigrwydd cynhyrchu a phrosesau o ansawdd uchel. Ar ôl adnabod Kingsward fel cwsmer, gwn yn union pa mor uchel ei barch yw’r busnes fel cyflogwr lleol sydd â safonau rhagorol.

“Mae Margaret ac Alan wedi adeiladu busnes cadarn ond erbyn hyn mae’r amser yn iawn iddyn nhw sylweddoli gwerth eu holl waith caled dros y blynyddoedd ac i mi weithio gyda’r tîm i wireddu potensial y dyfodol.

“Mae gennym ni weithlu ffyddlon a hir sefydlog sydd wedi gwneud y busnes yr hyn ydyw heddiw. Mae gennym hefyd sylfaen cwsmeriaid sydd am weithio gyda phartneriaid cadwyn gyflenwi leol i helpu i hybu’r economi leol a lleihau ôl troed carbon. Mae gennym felly gyfle gwych i dyfu drwy gynnal ansawdd ond ehangu i farchnadoedd newydd.

“Gyda chefnogaeth barhaus Jason fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau, y Banc Datblygu fel ein partneriaid buddsoddi, Mark fel Cadeirydd a David yn gofalu am y cyllid, mae gennym ni dîm gwirioneddol wych. Yn wir, rwyf wedi sylweddoli’n gyflym iawn beth yw gwerth cael pobl mor wych ar fy ochr – fel mentergarwr ifanc, mae wedi rhoi hyder gwirioneddol i mi wrth i mi ganolbwyntio ar lwyddiant cynaliadwy hir dymor Kingsward.”

Dywedodd Emily Jones ac Ashley Jones, Swyddogion Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Ac yntau yn ddim ond 32 oed, Will yw un o’r mentergarwyr ieuengaf yr ydym wedi’i gefnogi gyda chefnogaeth mewnbryniant o’r rheolwyr hyd yma. Mae wedi adeiladu gyrfa lwyddiannus ac mae ganddo'r awydd i gyflawni ei weledigaeth ar gyfer y Kingsward Group fel busnes peirianneg sydd wedi'i hen sefydlu gyda chefnogaeth tîm rhagorol o'i gwmpas. Gyda chymysgedd o ddyled ac ecwiti, rydym wedi gallu hwyluso ymrwymiad rheolwyr sy'n cadw'r busnes peirianneg arbenigol hwn yn yr ardal leol ac yn diogelu swyddi gyda chyllid hyblyg a fforddiadwy. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Will yn ei rôl newydd.”

Dywedodd Kelvin Thomas, Pennaeth gyda Growth Lending: “Mae’n dda gweithio ar y cyd â Banc Datblygu Cymru i gefnogi busnes lleol sydd â photensial i dyfu. Mae cydnabod cynnig cryf a sut y gall buddsoddiad priodol fynd ag ef i’r lefel nesaf wirioneddol wrth wraidd Growth Lending, felly rydym yn falch o gefnogi Kingsward wrth iddo barhau ar ei daith dwf.”

Daeth cyllid ar gyfer cefnogaeth y rheolwyr o Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru a Chronfa Busnes Cymru, ynghyd â chyfalaf o Growth Lending. Cynghorodd GS Verde Will Kinder ar y pryniant a gweithredodd Capital Law i Fanc Datblygu Cymru.