£50,000 i bweru twf cwmni ynni adnewyddadwy

Kelly-Jones
Swyddog Portffolio
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Busnesau technoleg
Technoleg
Green Heat Wales

Mae arbenigwyr ynni adnewyddadwy Green Heat Wales yn ehangu eu hystod o wasanaethau i ateb y galw cynyddol am ynni solar, biomas a phwmp gwres.

Bydd micro-fenthyciad o £50,000 gan Fanc Datblygu Cymru yn cael ei ddefnyddio fel cyfalaf gweithio i helpu i ariannu prynu stoc ychwanegol a chefnogi llif arian.

Wedi’i sefydlu gan James Portsmouth yn 2009, mae gan Green Heat Wales ystafelloedd arddangos yn Nhongwynlais ac Aberhonddu. Ymhlith y cynhyrchion byw sy'n cael eu harddangos mae Solar PV, boeleri pelenni, stofiau llosgi coed a storfa thermol. O dan arweiniad James fel Rheolwr Gyfarwyddwr ynghyd â’r Cyfarwyddwyr Benjamin Cloke a Nathan Pring , mae’r tîm o chwech hefyd yn darparu gwasanaethau plymio a gwresogi traddodiadol gan gynnwys gosod boeleri ac ystafelloedd ymolchi.

Mae'r cyfarwyddwr James Portsmouth yn gwsmer sy'n dychwelyd at y Banc Datblygu. Meddai: “Rydym yn canolbwyntio’n llwyr ar helpu ein cwsmeriaid i leihau eu hôl troed carbon a lleihau eu biliau tanwydd. Mae ein tîm wedi'i hyfforddi ym mhob math o ynni adnewyddadwy yn ogystal â phlymio confensiynol felly gallant roi cyngor ar integreiddio technolegau newydd mewn eiddo presennol heb fawr o ffwdan.

“Ein nod yw rhoi cyngor ar gyflenwi, gosod a chomisiynu systemau ynni adnewyddadwy ledled Cymru ar gyfer cwsmeriaid domestig a masnachol. Mae cyfalaf gweithio digonol yn hanfodol i allu cadw i fyny â'r galw felly rydym yn ddiolchgar i'r Banc Datblygu am gamu i mewn mor gyflym. Bydd eu cyllid yn ein helpu i gynyddu ac ehangu gan wybod bod gennym y llif arian i fuddsoddi mewn stoc sydd yn barod i’w osod.”

Mae Kelly Jones yn Swyddog Portffolio gyda Banc Datblygu Cymru. Dywedodd: “Mae'n bwysig iawn i ni ein bod yn cefnogi ein cwsmeriaid, twf cynaliadwy a'r trawsnewid i economi werdd Gymreig gref. Rydyn ni eisiau’r gorau i Gymru a dyna pam rydyn ni’n darparu cyfalaf i fusnesau fel Green Heat Wales sy’n darparu gwasanaethau a chynnyrch gwyrdd i bobl Cymru.”

Daeth y benthyciad o Gronfa £204 miliwn Busnes Cymru sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae benthyciadau, cyllid mesanîn, a buddsoddiadau ecwiti ar gael ar gyfer bargeinion rhwng £50,000 a £2 filiwn gyda’r telerau’n amrywio o un i saith mlynedd ar gyfer busnesau bach a chanolig (y rhai sydd â llai na 250 o weithwyr) sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu sy’n barod i adleoli i Gymru.