A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Sut ydych chi'n rhoi gwerth ar fusnes?


Wedi ei gyhoeddi:
property

Ydych chi’n meddwl am werthu neu brynu busnes? Er efallai y bydd gennych ffigwr yn eich meddwl, fe fyddwch chi'n gofyn i chi'ch hun beth yw gwerth y busnes mewn gwirionedd. 'Yr hyn y mae rhywun yn barod i'w dalu amdano' fyddai'r ateb cyson, ond sut mae'r prynwr yn penderfynu faint i'w gynnig?

Mae llawer o dechnegau yn cael eu defnyddio i brisio busnesau. Yn amrywio o luosrifau syml i gyfrifiadau llif arian cymhleth, ond yr un yw'r nod gyda'r amrywiol ddulliau - sef rhoi gwerth ar y llif arian y disgwylir i fusnes ei gynhyrchu yn y dyfodol.

Os ydych eisoes yn gwybod faint o arian fydd yn cael ei gynhyrchu, mae'r prisiad yn gymharol hawdd. Fodd bynnag, mae angen i chi wybod yn union pryd fydd yr arian yn cael ei gynhyrchu - mae punt heddiw yn werth mwy na phunt yn y dyfodol oherwydd chwyddiant. Ansicrwydd. Yn y byd go iawn, nid yw'r 'faint' a 'phryd' mor hawdd â hynny i'w weithio allan. Nid yw prisio yn wyddoniaeth union fanwl.

Felly, sut ydych chi'n gweithio allan beth yw gwerth eich busnes?

Mae angen i chi ystyried beth mae rhywun yn ei brynu. Er enghraifft, a ydyn nhw'n prynu asedau'r busnes, neu gyfranddaliadau mewn cwmni? A ydyn nhw'n prynu'r busnes cyfan, neu dim ond rhan ohono? A ydynt yn etifeddu'r arian neu'r ddyled yn y busnes neu a yw'n cael ei werthu ar sail arian parod a diddyled? A oes unrhyw dir ac adeiladau, neu eiddo deallusol gwerthfawr, a fydd yn cael ei gynnwys yn y gwerthiant? A oes unrhyw oblygiadau treth? Beth yw'r cyfalaf gweithio arferol y mae ei angen ar y busnes er mwyn gweithredu'n iawn? A sut mae hyn i gyd yn mynd i gael ei ariannu?

Gyda'r holl bethau hyn i'w hystyried, ble ddylech chi ddechrau? Mae cymryd cyngor proffesiynol gan gwmni cyfrifyddu neu gyllid corfforaethol yn un opsiwn, oherwydd fe fyddant yn gallu eich tywys drwy'r broses.

I gael amcangyfrif cyflym, fodd bynnag, mae prisiadau mwyaf syml cwmnïau yn golygu bod lluosrif yn cael ei gymhwyso i ystadegyn perthnasol i’r cwmni - megis elw'r cwmni, neu ei werthiannau, neu weithiau i fesur sy'n benodol i'r diwydiant, fel meddiannaeth ystafell mewn gwesty.

Y tric nesaf yw gweithio allan beth yw'r lluosrif cywir ddylid ei ddefnyddio - y ffordd arferol o wneud hyn yw edrych ar brisiau a dalwyd am fusnesau tebyg yn y gorffennol neu edrych ar brisiadau am fusnesau tebyg a ddyfynnir ar y farchnad stoc.

Gall y rhain amrywio'n fawr yn ôl sector, o ddigidau sengl isel ar gyfer busnesau aeddfed, twf isel i luosrifau o 20 gwaith, 30 gwaith neu uwch ar gyfer stociau technoleg twf uchel. Gall prisiau amrywio'n eang hefyd gyda maint y cwmni - mae dewis y cwmnïau cywir ar gyfer y gymhariaeth yn bwysig iawn.

Mae'r lluosrifau hyn yn aml yn cael eu cymhwyso i ganlyniadau hanesyddol gwirioneddol, er enghraifft, y flwyddyn ariannol ddiwethaf, ond yn yr un modd fe allant gael eu cymhwyso i ffigurau rhagolygon. Felly, os ydych chi'n ystyried gwerthu eich busnes, mae gwybodaeth hanesyddol dda (cyfrifon wedi cael eu harchwilio neu gyfrifon rheoli cynhwysfawr) a rhagolygon dibynadwy yn bwysig.

Fodd bynnag, y peth pwysig i'w gofio yw nad oes unrhyw beth o'r fath a gwerth cywir ar gyfer busnes yn y pen draw, dim ond ystod o brisiau / gwerthoedd sy'n dderbyniol i'r prynwr a'r gwerthwr.

Dysgwch fwy am sut y gallwn ni gefnogi prynu neu werthu busnes.