UPVC Direct yn cwblhau caffael Principality Plastics Warehouse

Jo-Thomas
Dirprwy Reolwr Cronfa
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Prynu busnes
Ariannu
Twf
Marchnata
Principality Plastics Warehouse

Mae UPVC Direct o'r Rhondda wedi cwblhau'r broses o gaffael Principality Plastics Warehouse sy'n eiddo i'r teulu mewn cytundeb a ariennir yn rhannol gyda benthyciad sylweddol a buddsoddiad ecwiti gan Fanc Datblygu Cymru a fydd yn sicrhau bod y busnes yn cael ei gadw yng Nghymru.

Wedi'i sefydlu ym 1992 gan John Peters, mae Principality Plastics Warehouse yn fusnes teuluol gyda warysau yng Nghaerdydd, Caerloyw ac Abertawe. Mae’n cyflenwi cyflenwadau adeiladu plastig i’r marchnadoedd masnach a DIY, ac mae gan y Principality drosiant o £9 miliwn. Bydd y 40 aelod o staff yn cael eu cadw gan UPVC Direct, y cwmni cyflenwi adeiladu a chynnal a chadw a sefydlwyd gan y mentergarwyr Paul Ragan a Matthew Epps ym mis Awst 2021.

Gyda strategaeth twf uchelgeisiol sy'n canolbwyntio ar gaffael ac integreiddio cwsmeriaid, bydd UPVC Direct yn defnyddio peth o'r cyllid gan y Banc Datblygu i fuddsoddi mewn ystod o gynhyrchion sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac uwchraddio technoleg i gefnogi twf busnes.

Dywedodd John Peters, sylfaenydd Principality: “Fel teulu, rydym mor falch o’n tîm ac am bopeth y maent wedi’i gyflawni. Mae'r amser wedi dod i ymddeol yn ddiogel gan wybod y bydd tîm UPVC Direct mewn pâr diogel o ddwylo i gymryd yr awenau drosodd, yn enwedig gan fod ganddynt werthoedd tebyg ac enw da iawn. Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i holl staff y Principality, ddoe a heddiw, fy mhartneriaid busnes blaenorol a fy nheulu am eu holl gefnogaeth a gwaith caled dros y blynyddoedd i wneud y cwmni yr hyn ydyw heddiw. Rwy’n dymuno’n dda i’r tîm ac yn edrych ymlaen at weld beth fydd yn cael ei gyflawni wrth symud ymlaen.”

Dywedodd Paul Ragan, Sylfaenydd Motaquote Insurance a Rheolwr Gyfarwyddwr UPVC Direct: “Rwyf wrth fy modd gyda chaffaeliad Principality Plastics Warehouse ac yn ddiolchgar i’n hymgynghorwyr a’r Banc Datblygu am weithio gyda ni i ddarparu’r cyllid angenrheidiol i ddod â’r fargen dros y llinell derfyn, bydd hyn yn tanategu twf y busnes yn y dyfodol. Mae Principality yn fusnes hir sefydlog a chredadwy iawn gyda gweithlu ffyddlon ac uchelgeisiol. Edrychwn ymlaen at weithio gyda phawb sy’n ymwneud â’r cwmni a pharhau â gwaith gwych y blynyddoedd blaenorol.”

Jo Thomas, Dirprwy Reolwr y Gronfa, weithiodd ar y cytundeb gyda’r Uwch Swyddog Buddsoddi Navid Falatoori a Ruby Harcombe o’r Banc Datblygu. Dywedodd Jo: “Mae hwn wedi bod yn ymdrech tîm a gyda’n gilydd rydym wedi canolbwyntio ar lunio pecyn ariannu gydag ecwiti o’n Cronfa Olyniaeth reoli Cymru sy’n ddelfrydol ar gyfer caffaeliadau a hwyluso olyniaeth rheoli. Mae’r cymysgedd o ddyledion ac ecwiti yn sicrhau dyfodol Principality Plastics yng Nghymru ac yn darparu lle ychwanegol ar gyfer twf.

“Fel llawer o fusnesau teuluol, roedd John eisiau rheoli ei ymadawiad mewn ffordd a fydd yn diogelu etifeddiaeth a dyfodol y Principality. Mae gan y busnes hanes nodedig ond hefyd cyfle i ehangu ymhellach fel rhan o Grŵp UPVC Direct o ystyried y synergeddau cynnyrch a chyfleoedd i groes-werthu. Gyda thîm rheoli hynod gredadwy a phrofiadol, nid oes gennym unrhyw amheuaeth bod dyfodol llwyddiannus o’n blaenau.”

Cynghorodd Lewis Silkin a GS Verde UPVC Direct a Principality ar y fargen. Haines Watts a Geldards oedd yn gweithredu ar ran Banc Datblygu Cymru.

Daeth cyllid ar gyfer y caffaeliad o Gronfa Busnes Cymru gwerth £216 miliwn a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru ynghyd â Chronfa Olyniaeth Rheolaeth Cymru gwerth £25 miliwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Bensiynau Clwyd.